Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Använd arbetsterapeuters kompetens i nära vård”

Publicerad: 4 december 2018, 09:00

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Kristina Hultman, 1e vice ordförande, Karolina Behrnsten, 2e vice ordförande. Alla Sveriges Arbetsterapeuter.

Foto: Jonas Malmström

Det är viktigt att arbetsterapeuternas kompetens används i högre utsträckning i primärvården, skriver Sveriges Arbetsterapeuter.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdPersoncentrerad vård

Välfärdssverige står inför stora utmaningar de närmaste åren. Vi går mot en än större andel äldre med komplexa behov av hälso- och sjukvård. Den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar och hälsotillståndet i befolkningen blir alltmer ojämlik. Behovet av hälso- och sjukvård och omsorg ökar samtidigt som bristen på kompetens i välfärdens verksamheter blir alltmer påtaglig. Dessa utmaningar kräver förändring och nytänk.

Bristen på arbetsterapeuter är ett faktum i hela landet

I mitten av november samlades arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter från hela Sverige för att diskutera och fatta beslut om den riktning Sveriges Arbetsterapeuter vill se för svensk hälso- och sjukvård. Genom ett antal fokusområden vill vi förtydliga hur arbetsterapeuters kompetens kan användas på bästa sätt i framtidens hälso- och sjukvård och omsorg för en jämlik hälsa och en hållbar samhällsutveckling.

Vi anser att:

• fler arbetsterapeuter behövs på arbetsmarknaden. Bristen på arbetsterapeuter är ett faktum i hela landet. Situationen beror dels på en obalans mellan antalet nyexaminerade och antalet som går i pension, dels på att arbetsterapeuters kompetens efterfrågas i allt högre grad inom både nya och etablerade arenor. Vi bedömer att antalet grundutbildningsplatser behöver öka med minst 60 per år.

• arbetsterapeuters kompetens ska tas tillvara bättre och i ökad utsträckning i förebyggande och hälsofrämjande insatser. Allt fler i befolkningen behöver stöd i sina vardagsaktiviteter och få förutsättningar att uppleva hälsa genom hela livet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser behöver erbjudas i högre grad för att motverka att ohälsa uppstår. Det gäller särskilt barn, unga och äldre och i verksamheter som främjar ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

• arbetsterapeuters kompetens ska användas bättre och i ökad utsträckning i den nära vården. Just nu pågår en omstrukturering av hälso- och sjukvården för att uppnå en god och nära vård med primärvården som bas i nära samspel med slutenvård och kommunala insatser. Det är viktigt att arbetsterapeuters kompetens används maximalt och i högre utsträckning i såväl primärvård som företagshälsovård och elevhälsa. En allt större andel av hälso- och sjukvården genomförs i våra kommuner och antalet arbetsterapeuter inom kommunerna fortsätter öka. För att säkerställa att den rehabilitering som utförs inom den kommunala hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet och är patientsäker behöver alla Sveriges kommuner och privata aktörer inom området ha en Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

• hälso- och sjukvårdens nationella kunskapsstyrning ska omfatta arbetsterapeutiska insatser på alla nivåer. Det omfattande arbetet kring hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning behöver utvecklas så att värdet av arbetsterapeuters insatser tas tillvara på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom behöver relevanta kvalitetsregister och nationella riktlinjer i högre grad än i dag spegla arbetsterapeutiska insatser.

• arbetsterapeuters kompetens ska tas tillvara i övergången till en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård. Digitalisering och e-hälsa kommer att bli betydande katalysatorer i det paradigmskifte som hälso- och sjukvården står inför. Arbetsterapeuters kompetens kring digitalisering behöver användas i högre utsträckning och arbetsterapeuter behöver ges möjlighet att använda digitaliseringens potential i sin professionsutövning.

• arbetsterapeuters kompetens kring tillgänglighet och delaktighet ska användas i högre grad för att uppnå ett jämlikt och hållbart samhälle för alla. Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en betydande förutsättning för jämlik hälsa. Det kräver en samhällsutveckling som tar sin utgångspunkt i principen om universell utformning. Arbetsterapeuters kompetens behöver i högre grad användas i samhällsplanering och i utveckling av produkter och tjänster, men också i strävan mot en mer personcentrerad och jämlik hälso- och sjukvård, omsorg och skola som är fysiskt, kognitivt och kommunikativt tillgänglig och användbar för alla.

Arbetsterapeuters kompetens och erfarenheter är nödvändiga i både preventiva och behandlande insatser, för alla åldersgrupper. Vi behöver finnas där redan i förskolan för att stötta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, få vardagen att fungera för den som är mitt i livet eller den som är äldre och ställs inför nya utmaningar för att kunna behålla sin integritet och makt över vardagslivet. Därför är satsningen på arbetsterapi viktig – vi arbetar för att vardagen ska fungera för alla!

IDA KÅHLIN, KRISTINA HULTMAN OCH KAROLINA BEHRNSTEN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev