Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Är Sverige redo för konceptet magnetsjukhus?”

Publicerad: 30 mars 2016, 05:00

Sjuksköterskor i cancervårds styrelse genom Helena Ullgren, ledamot, och Cecilia Olsson, ordförande.

Gott ledarskap och en fungerande organisation är avgörande för en cancervård i toppklass, skriver Sjuksköterskor i cancervårds styrelse.


Specialistsjuksköterskor slutar och avdelningar vid onkologiska kliniker tvingas hålla stängt på grund av sjuksköterskebrist. Sjuksköterskebristen diskuteras ofta både i media och bland personalen och det verkar finnas en enighet i att frågan är komplex och att det inte finns några enkla lösningar.

Omorganiseringar, låg lön och en rörligare arbetsmarknad är ofta förklaringar man hör, men tillfrågas personalen så är förklaringarna mer varierande. En svensk studie visade på ett starkt samband mellan brister i ledarskapet och att sjuksköterskor väljer att sluta inom cancer­vården. Annan forskning styrker att en hög omsättning av personal, lägre antal specialistsjuksköterskor, arbete med vakanta tjänster och övertid i hög grad påverkar patientsäkerheten och vårdens kvalitet.

Vi vill med detta inlägg belysa ledarskapets betydelse för en säker cancervård med hög kvalitet. Ledningen är avgörande för att behålla kompetent personal, där­ibland specialistsjuksköterskor som inte kan ersättas med nya sjuksköterskor utan specifik kompetens inom onkologi och onkologisk omvårdnad.

Den i dag positiva satsningen att varje cancerpatient ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska ställer vi oss bakom, men vill också belysa värdet av att hen är specialistutbildad. Specialistsjuksköterskan är utbildad att möta cancerpatienters komplexa behov och som patientens fasta vårdkontakt blir hen därmed nyckelperson i det tvärprofessionella teamet genom hela vårdkedjan – från diagnos, under och efter behandling, vilket också innefattar cancerrehabilitering och palliativ vård.

Genom att främja ett gott samarbete och ett personcentrerat arbetssätt skapas förutsättningar för en säker vård av hög kvalitet. Samtidigt anges bristande sam­arbete och dåligt ledarskap i kombination med begränsade utvecklingsmöjligheter som anledningar till att en av tre sjuksköterskor övervägde att byta yrke i en nyligen publicerad studie. Något måste göras. Magnetsjukhus kan vara lösningen.

Ett kännetecken för ett så kallat magnetsjukhus är att sjuksköterskor är representerade i sjukhusledningen.

Ett kännetecken för ett så kallat magnetsjukhus är att sjuksköterskor är representerade i sjukhusledningen, vilket ger förutsättningar för att påverka organisationen. Jämfört med andra sjukhus är utbildningsnivån här högre med fler sjuksköterskor som har såväl specialistutbildning som akademisk examen. Magnetsjukhus kännetecknas också av en god arbetsmiljö där sjuksköterskor, läkare och övrig personal har ett nära och fungerade samarbete.

Forskning har visat att sättet att organisera vården vid magnet­sjukhus tillsammans med hög andel specialistutbildade sjuksköterskor leder till högre patient­säker­het och ökad nöjdhet hos såväl patienter som personal. Det finns också ett samband mellan en lägre dödlighet i rutiningrepp, sjuksköterskornas höga utbildningsnivå och organisatoriska faktorer. Därtill skattar sjuksköterskorna tillfredsställelse med sin arbetsplats och vårdens kvalitet högt, samtidigt som sjukskrivningar relaterade till stress och utbrändhet är lågt.

Magnetsjukhusens platta organisation är en framgångsfaktor, med decentraliserat beslutsfattande där personalen som arbetar nära patienterna har möjlighet att vara med och påverka. Därtill är sjuksköterskornas kompetens omvårdnad och läkarnas kompetens medicin på samma organisatoriska nivå. Detta kan jämföras med dagens svenska hierarkiska vård där besluten om hur vården ska bedrivas och organiseras fattas i ledningsgrupper ofta utan omvårdnadsrepresentation. Detta leder ofta till problem avseende förankring av beslut i den största gruppen medarbetare, sjuksköterskorna. Samtidigt förbises perspektiv på planerade förändringar genom att sjuksköterskans unika kompetens i hur vården fungerar inte tillvaratas. Kompetens som behövs för att vården ska fungera effektivt och patientsäkert.

Vi anser att det är dags att svensk cancervård utvecklar sättet att leda, organisera och arbeta långsiktigt. För en cancervård av hög kvalitet behöver såväl ledarskapet som specialistsjuksköterskornas ansvar och utvecklingsmöjligheter tydliggöras. Vi anser att det behövs fler karriär­vägar som håller kompetensen nära patienterna, så som sjuksköterskeledda mottagningar tillsammans utveckling av avancerade sjuksköterskeroller (jmf Nurse Practitioners). Då får Sverige specialistutbildade sjuksköterskor som stannar i organisationen och har kompetens och vilja att leda framtidens cancervård.

På så sätt står vi bättre rustade att möta cancervårdens framtida utmaningar.

Referenser

■ Lagerlund, M., et al. (2015). European Journal of Oncology Nursing, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.­2015.03.011
■ Aiken, A.H., et al. (2014). Lancet, May 21; 383 (9931): 1824-1830. Doi:10.1016/S0140-6736(13)62631-8.
■ McHugh, M.D., et al. (2013). Med Care, 51 (5), 382-388. Doi:10.1097/MLR.0b013­e3182726cc5.

HELENA ULLGREN OCH CECILIA OLSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev