Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Att familjeläkarna tvingas in i ett system bidrar inte till mångfald

Publicerad: 20 april 2010, 13:54

Region Skåne anser att den ger vårdgivare ett strålande erbjudande, medan vi ser det mer som ren utpressning, skriver läkaren Gunnar Welander.


Som ordförande för Svenska privatläkarföreningen borde undertecknad tycka att de senaste årens eftersträvan av mångfald i vården är ljuv musik för örat.

Ett ökat fokus på patientens rimliga rätt att göra egna val ligger bakom mångfaldshyllningarna, men hur ser det då ut i praktiken?

Jag är själv verksam som allmän­läkare i Region Skåne. Inom primärvården i Skåne finns det nu tre olika ersättningssystem för allmänläkare samtidigt: Hälsoval, familjeläkar­avtal samt taxan. Vid en första anblick kan man tro att regionen är mäkta stolt över den mångfald som finns. Så är dessvärre inte fallet.

Regionen har alltsedan Hälsoval Skåne infördes, enligt egen uppgift:  aktivt arbetat med att stimulera och underlätta för vårdgivare med vårdavtal för familjeläkarenhet att lösa in befintliga vårdavtal och teckna nya avtal inom Hälsoval Skåne . Sanningen är att Hälsoval Skåne, initialt, var gravt underfinansierat och de privata aktörer som trots allt gick in i systemet förra våren gjorde det av tvång snarare än av fri vilja. Av den anledningen kvarstår alla familjeläkaravtal liksom de flesta av de taxeanslutna läkarna.

När det gäller läkare som verkar på taxan så tycks regionen helst inte vilja kännas vid deras existens. Rent ekonomiskt har man garderat sig genom att vårdvalsenheterna får bekosta patienternas besök hos allmänläkare på taxan genom en  straffbeskattning . Det urgröper dels vårdvalsenheternas ekonomi, dels det interkollegiala samarbetet och förtroendet. Skickligt manipulerat av regionen. I den praktiska vardagen har man vidare markerat taxeläkarnas  utanförskap  genom att ge direktiv som underlåter kliniker att skicka bland annat epikriser till taxeläkarna på deras patienter.

Vidare låter man remissinstanser såsom exempelvis dietistverksamhet, godtyckligt avgöra om de anser sig ha tid och resurser att ta emot patienter från taxeläkarna.

När det gäller läkare som verkar med familjeläkaravtal så utgör dessa nu också ett hot mot den skånska mångfalden. Av 149 primärvårdsenheter i Skåne är 24 privata familjeläkarenheter (16 procent). Tillsammans med en handfull privata hälsovalsenheter ansvarar de för 31 procent av Skånes befolkning. Avtalen är ingångna vid olika tidpunkter och löper följaktligen till olika tidpunkter, som längst till och med september 2014.

Regionen anser nu att avtalen måste stoppas. Närsjukvårdsberedningen i Region Skåne föreslår därför hälso- och sjukvårdsnämnden följande:

I Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet inom Hälsoval Skåne gällande år 2010 införs en särskild och tillfällig regel. Denna möjliggör, för de vårdgivare med vårdavtal för familje­läkarenhet som senast 1 juli 2011 övergår i avtal om vårdenhet inom Hälsoval Skåne, att bibehålla sin förteckning av listade medborgare .

Detta presenteras för den skånska privatläkarkåren dagen efter att beslutet togs i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 april.

Konsekvensen i de fall där vårdgivaren inte väljer att teckna ett nytt avtal inom Hälsoval Skåne, senast den 1 juli 2011, blir att de med­borgare som i dag är listade hos familjeläkaren passivt omlistas, enligt nuvarande villkor, på geografiskt närmaste vårdenhet i förhållande till folkbokföringsadress. Befintliga familjeläkarenheter har i dag listor med förtecknade medborgare i storleksordningen 5 000 till 33 000 personer/familjeläkarenhet.

Regionen anser, storsint, att det är ett strålande erbjudande som gives:  Genom förslaget erbjuds samtliga vårdgivare med vårdavtal för familjeläkarenhet samma möjlighet att övergå till avtal i Hälsoval Skåne med bibehållen lista över förtecknade medborgare . Vi ser det mer som en ren utpressning.

Regionen proklamerar att det är en fördel, för såväl medborgarna som vårdgivarna och upp­dragsgivaren, om primärvård erbjuds i enlighet med ett sammanhållet system med samma uppdrag och samma ersättningar och inte enligt olika parallella system. Men tänk om det i längden visat sig att det mest kostnads­effektiva och utvecklande är att ha en mångfald av system som konkurrerar, inte bara en partiell mångfald inom ett system? Inte minst när systemet i sig kan göras otillgängligt för små entreprenörer av huvudmannen, se vad som händer norr om Dalälven med vårdvalssystemen.

Gunnar Welander
 är ordförande för Svenska privatläkarföreningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev