Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Att prioritera bort omvårdnad kan vara livsfarligt”

Bortprioriterad omvårdnad medför ökat lidande, ökade kostnader för samhället, förlängt behov av sjukvård och ökad risk för död, skriver debattörer från Svensk sjuksköterskeförening.

Publicerad: 8 juli 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Oili Dahl, Sandra Månsson, Inger Torpenberg.


Ämnen i artikeln:

Svensk sjuksköterskeföreningTrycksår

Patientsäkerhet och vårdkvalitet påverkas kraftigt när sjuksköterskor inte har förutsättningar att planera och utföra sitt omvårdnadsarbete utifrån patienternas individuella behov. 

Omvårdnad som prioriteras bort och därmed uteblir är inte en ny företeelse, men frågan har blivit uppmärksammad och synliggjord under det senaste året. Sjuksköterskor anger i olika undersökningar att det har funnits begränsade möjligheter att utföra omvårdnadsåtgärder och att dessa i högre utsträckning än vanligt har behövt prioriteras bort, eller utförts på ett otillräckligt sätt, på grund av brist på kompetens eller resurser. Se referenslista nedan.

Läs mer: Kväll-dagpass kan öka stressen hos sjuksköterskor

En stor andel av den omvårdnad som prioriterats bort inom hälso- och sjukvården i regioner och kommuner innefattar förebyggande åtgärder. Enligt granskningar på såväl nationell nivå som lokalt på vårdenhetsnivå har detta lett till en anmärkningsvärt hög andel av vårdrelaterade skador såsom infektioner och trycksår. Dessa skador har ofta svåra konsekvenser på både kort och lång sikt för de patienter som drabbas och kan leda till en ökad sjuklighet och dödlighet.

Bortprioriterad omvårdnad medför ökat lidande, ökade kostnader för samhället, förlängt behov av sjukvård och ökad risk för död. Det är livsfarligt. 

Sjuksköterskor som tvingas prioritera bort omvårdnad drabbas av etisk stress, eftersom man är väl medveten om vad som är rätt att göra men inte har möjlighet att utföra dessa åtgärder. Undersökningar och sjuksköterskor vittnar om att etisk stress kan leda till såväl psykisk ohälsa som att man väljer att avstå från att fortsätta arbeta som sjuksköterska. I förlängningen försvårar detta kompetensförsörjningen vilket riskerar att försämra patientsäkerhet och vårdkvalitet ytterligare. 

Andelen sjuksköterskor, liksom sjuksköterskors kompetens, arbetsmiljö och arbetsledning, påverkar i vilken utsträckning omvårdnad kan utföras. Mandat och ledarskap inom omvårdnad är förutsättningar för att skapa vård där patienternas omvårdnadsbehov prioriteras. 

Svensk sjuksköterskeförening menar att det finns en annan väg framåt för att undvika att omvårdnad prioriteras bort och skapa en god, jämlik och säker vård.  Detta kräver att:

• andelen legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård är tillräcklig för att säkerställa relevant kompetens

• antalet patienter som respektive sjuksköterska ansvarar för planeras utifrån enskilda patienters behov av omvårdnad och vårdnivå

• att chefer och ledare på alla beslutsnivåer inom hälso- och sjukvården har den omvårdnadskompetens som krävs för att skapa förutsättningar i verksamheten så att patientsäkerheten och vårdkvaliteten kan säkerställas

Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson, sakkunnig vårdkvalitet och patientsäkerhet, Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg, sakkunnig etik och folkhälsa, Svensk sjuksköterskeförening

 

Referenser:

Registered nurses' experiences of working in the intensive care unit during the COVID-19 pandemic, Bergman med flera, 2021 

 

Vårdkvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården under pandemin: Medicinskt ansvariga sjuksköterskors och sjuksköterskors perspektiv, Anne-Marie Boström, Lena Marmstål Hammar och Anna  Swall, 2020 

 

Missed nursing care: An overview of reviews, Chaboyer med flera, 2021 

 

Post-operative mortality, missed care and nurse staffing in nine countries: A cross-sectional study, Ball med flera, 2018 

 

The Impact of the Nursing Practice Environment on Missed Nursing Care, Hessels med flera, 2018

 

SKR: Skador vid vård av covid- 19  

 

Factors contributing to serious adverse events in nursing homes, Åsa Andersson, 2018 

 

Sjuksköterska i Coronatider 2020, uppföljning, Novusundersökning 

 

Sjuksköterska i Coronatider 2020, Novusundersökning 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev