Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Bristen på psykiatriker beror inte på dålig marknadsföring av yrket

Publicerad: 28 november 2007, 05:07

REPLIK Utmaningen är snarare att frikoppla psykiatrin från möjligheten att använda tvång.


I ett inlägg i Läkartidningen (38/2007) frågar sig professor Lars Werkö apropå läkarbristen inom psykiatrin;  Varför har psykiatrin förlorat sin lyskraft?  och menar att  psykiatrins intellektuella utmaningar borde locka fler unga läkare än vad som sker idag.

För att råda bot på situationen skriver han att ledande psykiatriker och psykologer gemensamt måste definiera vad psykiatri är och inte är och beskriva dess utmaningar på ett intressant och attraktivt sätt.

I Dagens Medicin nr 36/07 propagerar psykologerna Bohman och Ghaderi för att frigöra läkarresurser genom  … att ge även kliniska psykologer rätt att bedöma behov av sjukskrivning och tvångsvård samt att vidta lämpliga åtgärder inom psykiatrin…  Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin har i flera sammanhang, bland annat i tidningen Sjukhusläkaren nr 2/2007, förespråkat att psykiatrikertjänster kan besättas av psykologer och att psykologer ska ges rätt att sjukskriva.

Ovanstående exempel visar att då psykiatrin kan ha förlorat sin lys- och attraktionskraft för läkare så har den inte gjort det bland företrädare för psykologer.

Medan Werkö i sitt inlägg ger uttryck för en förenklad uppfattning kring de frågor han diskuterar, framstår psykologernas iver över att komma i besittning av maktinstrument som nu enbart läkare har rätt att använda som ett underkännande av den egna professionen.

Werkö verkar tro, att vad som beskrivs som en läkarbrist inom psykiatrin beror på dålig marknadsföring. Troligtvis har också skillnaderna i status och de vitt skilda etiska grundförutsättningarna mellan de somatiska specialiteterna och den psykiatriska något att göra med vilken inriktning blivande läkarspecialister väljer. Det framstår som logiskt att läkare med ett medicinskt, naturvetenskapligt intresse och med  primum non nocere  som ideal, väljer att specialisera sig inom somatiken i stället för psykiatrin om man betänker att:

A. Psykiatrin är en verksamhet som retoriskt placeras som en medicinsk specialitet inom sjukvården men som vid närmare granskning förefaller ha mer med rättsväsendet att göra. Psykiatrikerns huvuduppgift är att bland personer som bedöms ha en så kallad psykisk sjukdom upptäcka och frihetsberöva dem som anses vara farliga för sig själva och andra. Följaktligen, medan den somatiska vården utgår från patientens frivillighet baseras den psykiatriska vården på möjligheten att tillgripa tvång. Rättspsykiatrikern förväntas dessutom kunna göra bedömningar om anklagades och dömdas psykiska status/farlighet i dåtid, nutid och framtid.

B. Alla intresserade av språklig exakthet och logiskt, analytiskt tänkande vet att psykiska sjukdomar bokstavligt talat inte existerar. De är, som den amerikanske psykiatrikern T. Szasz påpekat sedan 1961, som bäst metaforiska sjukdomar och uttryck för sociala konflikter. Det finns således inga objektiva test som påvisar så kallad psykisk sjukdom. Detta är ett faktum som måste te sig ytterst besvärande för forskare inom den neuropsykiatriska forskningen som försöker koppla (dåligt) mänskligt beteende till någon variant av  hjärnfel . Det finns heller inga kroppsliga tecken som utmärker så kallad psykisk sjukdom. Diagnostiseringen är ett resultat endast av psykiatrikerns subjektiva uppfattning och listning av patientens symptom, det vill säga beteende och tal (eller paradoxalt nog ickebeteende och tystnad).

C. Den biologiskt inriktade psykiatrikern har att välja mellan tre olika typer av behandlingar, psykokirurgi, elchocker och psykofarmaka. Alla är kända för att i processen att påverka människors beteenden i olika grad skada hjärnan.

När det gäller psykologer antas de vara experter på mänskligt beteende och på det sociala livets spel. Förslagen om att låta kliniska psykologer komma i besittning av maktmedel som möjligheten att använda tvång och att sjukskriva och därmed bli en maktutövare i förhållande till patienten, är minst sagt häpnadsväckande då innehavet av dessa maktmedel kullkastar möjligheten till ett ärligt, personlighetsutvecklande arbete genom samtal. Möjligheten att tala fritt utan att kunna uppnå materiella fördelar eller riskera repressalier är själva kärnan i all klinisk psykologisk verksamhet.

Psykologerna blottar dels en djup okunskap i det ämne de borde vara experter på och dels en ovilja eller oförmåga att på allvar möta patienten och dennes problem med att leva sitt liv. Förslagen antyder också att psykologerna har en brist på förtroende för att den orsaksbaserade psykologi som är på modet i dag och som de själva företräder, utan maktmedel ska kunna betyda något för patienten. Frågan uppstår, är det sådana psykologer hjälpsökande behöver?

Enligt min uppfattning borde en klinisk psykolog värd sin lön utgå ifrån att människor är intentionella och har personliga anledningar, inte yttre tillskrivna orsaker, som  psykiska sjukdomar , till varför de beter sig eller upplever sig som de gör. Samtalsarbetet syftar till att maximera patientens/klientens möjligheter att välja sitt liv. Detta är den enda men i många fall livsavgörande vinst patienten/klienten kan tillägna sig genom en psykologkontakt.

Avslutningsvis, man förväntar sig att läkare botar sjukdomar, psykologer hjälper människor med personliga problem och att poliser frihetsberövar dem som bryter mot lagen. Varken läkarrollen, psykologrollen eller för den delen polisrollen är kompatibel med psykiatrikerrollen, som liknar en sammanslagning av de tre föregående.

Den stora utmaningen för läkare och psykologer är inte, som Werkö uppmanar till, att beskriva psykiatrin på ett attraktivt sätt. Utmaningen är i stället att arbeta för att den psykiatriska verksamheten frikopplas från rättsväsendet och möjligheten att använda tvång och i stället, liksom den somatiska sjukvården, grundar sig på patientens informerade samtycke och frivillighet.

Magnus Wårhag

Magnus Wårhag
 är psykolog i Huskvarna och Göteborg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News