fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bygg inte parallella strukturer”

Publicerad: 9 juli 2020, 05:00

Foto: Mostphotos

Använd den existerande strukturen för kunskapsstyrning, skriver debattörer från Moderaterna i Skåne i en replik.


På Dagens Medicins sajt den 24 juni skriver Lena Hellberg med flera en artikel om vikten av samverkan mellan stat, kommun och regioner för att kärnverksamhet ska fungera samtidigt med snabb omställning för att hantera akuta lägesförändringar med högre vårdtryck. Artikeln är skriven utifrån rådande läge med utbrottet av covid-19, men berör ett mer långsiktigt arbete som pågår i olika hastighet och omfattning i olika delar av landet, och Lena Hellberg med fleras utredning “Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård” som tillsattes 2018.

Att den pågående pandemin har tydliggjort behovet av att hela hälso- och sjukvårdssystemet har förmåga att möta en plötslig förändring och samtidigt upprätthålla kärnverksamheter är nog alla överens om. Frånsett hanteringen av covid-19 och samverkan i ovanliga akuta lägen, är Sverige ett land med stora skillnader i behov och förutsättningar i olika regioner. Likaså är sjukvården ett område med enorm bredd, från den vardagliga primärvården till spetskompetenser som rör en mindre del av befolkningen. Det är därför svårt att hitta ett enda allomfattande system eller en styrnivå som skulle göra att hela denna bredd skulle fungera perfekt. Därför tycker vi att ingången ska vara att ständigt optimera samverkan och ansvarsfördelning.

Lena Hellberg med flera beskriver vidare ett förslag med ett tioårigt avtal för långsiktig samverkan mellan stat, region och kommun om mål, prioriteringar och arbetsprocesser. Till detta är vi mer kritiska. Många regioner har redan tecknat avtal med ingående kommuner, hur tänker utredarna att befintliga avtal och utveckling ska hanteras med nya avtal? Region Skåne är inte ensamma om att ha en strukturerad samverkan och det vore olyckligt att bryta framgångsrik lokal samverkan för att göra nationella standardlösningar. En sak vet vi – det som är bra i en region kan vara hindrande i en annan region i vårt avlånga land.

Vi vill i kontexten av covid-19 lyfta fram några framgångsfaktorer vi sett i Region Skåne, framgångsfaktorer som rör nya arbetsprocesser mellan region och kommun, samverkan om inköp av läkemedel med andra regioner, och vikten av obligatoriskt vårdval rehabilitering.

För att skapa en god vård för skåningarna har Moderaterna i bred samverkan sedan länge arbetat intensivt med hälso- och sjukvårdsavtalet, en strukturerad samverkan mellan Region Skåne och de 33 skånska kommunerna. Vi har inskärpt vikten av att alla skåningar ska få en personcentrerad vård på rätt nivå och så nära som möjligt. Att vi redan har mobila team med kompetenser från både sjukhus och kommunal äldreomsorg, som under krisen snabbt ställts om till att bli mobila provtagningsteam, tror vi har bidragit till den hittills lägre smittspridningen inom äldrevården vi ser i Skåne. Skånes kommuner införde därtill tidigt besöksförbud och tillsammans med länsstyrelsen har skyddsmaterial och andra resurser samordnats.

Utredarna skriver även att socialdepartementets beställar- och mottagarkapacitet föreslås stärkas. Erfarenheterna så här långt under pandemin visar inte att socialdepartementet har kapacitet för detta, utan den inköpssamverkan regionerna byggt upp sedan tidigare fungerar nu bevisligen under kris. När det gäller samordnade inköp av läkemedel har redan befintliga strukturer kunnat nyttjas och skalas upp i det akuta läget. Region Skåne har en 4R-samverkan med Region Västra Götaland, Region Stockholm och Region Östergötland som säkrat våra, och övriga 21 regioners läkemedelsinköp och varit snabba att agera. Det visar att starka strukturer som säkerställer patientens behov kan byggas underifrån, det är inte så att Socialstyrelsen måste äga strukturen och besluta åt regionerna, viktig flexibilitet riskerar då att hindras.

En god vård kräver helhetsperspektiv och kunskap om lokala förutsättningar. Regelverken måste vara anpassningsbara och som utredarna skriver behöver det kunskapsbaserade arbetssättet utvecklas i hela landet. Använd den existerande strukturen för kunskapsstyrning och låt den inte stanna vid teori utan nå fram till patienter och medarbetare hos alla huvudmän. För att förverkliga detta måste data kunna delas mellan huvudmän. Där är utredarna och vi helt överens. Patienten måste bli ägare till sin egen journal och kunna dela den med de vårdgivare han eller hon väljer. Här behöver vi hjälp av lagstiftarna!

I kölvattnet av covid-19 kommer behoven av systematiska och långsiktiga rehabiliteringsinsatser vara extra omfattande. I sitt sammanfattande betänkande: God och nära vård, En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, beskriver Anna Nergårdh med flera en för oss intressant lösning, där ett obligatoriskt vårdval avseende rehabilitering införs nationellt. Lena Hellberg med flera vill göra det obligatoriskt för alla kommuner att ha en medicinskt ansvarig rehabiliteringssköterska, MAR. De bägge utredningarna visar på ett område där samverkan mellan region och kommun är en förutsättning för att återskapa och bibehålla funktion och livskvalitet. Det finns mycket att göra för samtliga huvudmän på detta område för att nå den vision av rehabilitering som vi ser att skåningen förtjänar.

Region Skåne har sedan många år arbetat framgångsrikt med vårdval, ersättningsformen ger nödvändig anpassningsbarhet efter de förändringar vi vet sker ständigt, och det ger patienten bästa tillgång till vård på sina egna villkor. För skåningarna ska personcentrerad vård av högsta kvalitet vara en självklarhet, oavsett normalläge eller pandemi.

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Anna Mannfalk (M), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, Region Skåne

CARL JOHAN SONESSON, ANNA MANNFALK

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev