Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Coronakommissionen missar det väsentligaste”

Vår bedömning är att det med rätt åtgärder hade varit möjligt att minska dödligheten av corona inom äldreomsorgen, skriver flera debattörer. (1 kommentar).

Publicerad: 26 februari 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mattias Kyhlstedt, Birgitta Lytsy, Sven Román, Stefan Baral.

Montage: Marcus Rose (Stefan Baral)


Ämnen i artikeln:

Covid-19Vårdhygien

Coronakommissionen kom i sitt första delbetänkande fram till att samhället har misslyckats med att skydda brukare inom äldreomsorgen. Kommissionens slutsats är att de avgörande faktorerna för smittspridningen inom äldreomsorgen är den allmänna utbredningen av smitta i samhället i kombination med bristande tillgång till skyddsutrustning. 

Vår uppfattning är att det råder stor skillnad mellan hur äldreomsorgens huvudmän, kommuner och regioner, har valt att hantera sitt ansvar inom smittskydd och basal hygien, med omfattande konsekvenser på utfallet i pandemin.

Kommissionen pekar ut regeringen som ansvarig, men vi menar att det framför allt är en fråga om hur huvudmännen, kommuner och regioner, har hanterat sitt ansvar inom smittskydd och basal hygien. Det är huvudmännen som avgör hur väl utförandet av de mest omfattande och sannolikt mest betydelsefulla åtgärderna i relation till pandemin utförs.  

Vidare menar vi att de grundläggande frågorna inom smittskydd och basal hygien är av väsentligt större betydelse än den personliga skyddsutrustningen. 

I debatten om smittspridning kan man felaktigt få intrycket att arbetet med hygien och att förebygga smittspridning är något nytt inom äldreomsorgen och att detta saknade relevans före pandemin. Detta är fel. Det är känt sedan länge att äldreomsorgen har en väsentligt sämre efterlevnad av hygienrutiner, under 60 procent, i jämförelse med sjukvården som har närmare 90 procent enligt Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, årliga uppföljning.  

I en medelstor region i Sverige sker det varje år 40 till 50 utbrott av influensa och magsjuka på äldreboenden som leder till ett flertal dödsfall. Smittspridningen av magsjuka och influensa sammanfaller med en samhällspridning av dessa sjukdomar under varje vinterhalvår. När smittan etablerats på ett äldreboende sprids den mycket snabbt, vilket varje säsong leder till dödsfall och sjukhusinläggningar. Det är samma strukturella och organisatoriska brister som orsakar smittspridningen av covid-19 och smittspridningen av magsjuka, influensa och resistenta bakterier.

Testning har beskrivits som en viktig fråga i hanteringen av pandemin, men det har saknats en koppling till vilken effekt man uppnår med detta med hjälp av smittspårning. I en del svenska regioner testas all personal om de upptäcker att någon blir smittad, medan till exempel Region Stockholm under en lång tid inte har testat all personal. I Mölndals stad införde man nyligen användande av snabbtester och har upptäckt 50 personer med asymtomatisk smitta, enligt SVT. Att varje huvudman lämnas att fritt tolka nationella direktiv och rekommendationer i relation till en sådan central frågeställning har fått uppenbara konsekvenser för smittspridningen.

I arbetet med att förebygga smittspridning är en viktig åtgärd att olika personal arbetar med dem som är smittade respektive dem som inte är smittade, så kallad kohortvård.  I Göteborgs stad har man samordnat ett proaktivt arbete för att säkerställa nödvändig personal för att möjliggöra kohortvård, till skillnad från Stockholm, där man retroaktivt har erbjudit ersättning för extra kostnader. 

Med anledning av ovanstående menar vi att kommissionen har misslyckats i sin analys i förhållande till dessa punkter i regeringens kommittédirektiv:

• att analysera orsakerna till smittspridningen på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten

• att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regioners och kommuners åtgärder för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen och sätta dem i relation till de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen i samhället

Vår bedömning är att det med rätt åtgärder hade varit möjligt att minska dödligheten av corona inom äldreomsorgen (med nuvarande spridning). Äldreomsorgens brukare representerar drygt 73 procent (7636) av det totala antalet avlidna (10 447) av corona enligt Socialstyrelsens senaste statistik.  

Vi föreslår att kommissionen, med utgångspunkt i huvudmännens styrning och uppföljning, utvärderar förmågan gällande smittskydd och hygien och hur detta påverkar de aktuella frågeställningarna i kommittédirektivet. En sådan analys kräver en förståelse av situationen både före pandemin och åtgärderna under pandemin. 

Mattias Kyhlstedt, vd och grundare Healthcare Outcomes Institute

Birgitta Lytsy, doktor i vårdhygien och överläkare, specialist i vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sven Román, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Andrius Kavaliunas, doktor i epidemiologi, forskare på Karolinska institutet

Stefan Baral, läkare i Toronto och folkhälsoforskare vid Johns Hopkins school of public health

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-03-05

Under flera år har mina studenter under sin 1:a termin gjort fältstudier i kommunal äldreomsorg. Försedda med en studieuppgift och nyförvärvade teoretiska kunskaper bl.a. i basal vårdhygien observerar de vården med fokus på en enskild vårdtagare. I de rapporter som är en del av fältstudieuppgiften framkommer regelmässigt brister i basal hygien som beskrivs i stor detalj. Studenternas skärpta blickar och bearbetningar, vare sig de har eller saknar tidigare vårderfarenhet, bekräftar alltför väl skribenternas bild.

Staffan Pelling, universitetsadjunkt, sjuksköterskeutbildningen, Linköpings universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Covid-19Vårdhygien

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev