Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dålig chefslösning för AT-läkarna!

Publicerad: 15 augusti 2007, 04:55

Landstingen tar inte sitt arbetsgivaransvar för landets AT-läkare. Norrbotten ”outsourcar” chefskapet och äventyrar rekryteringen av läkare, menar Sveriges yngre läkares förening.


Den svenska författningen slår fast att allmäntjänstgöringen ska vara en introduktion till yrkeslivet. En stor del av AT-läkarna runt om i landet har dock ingen namngiven chef. På flera håll är det inte känt ens för den lokala underläkaravdelningen vem som egentligen är AT-läkarnas chef och på de flesta håll är chefsansvaret en diffust uppdelad funktion.

AT-läkarnas lösa förankring i verksamheten är ett stort problem. De saknar ofta helt inflytande över sin arbetssituation på de olika klinikerna, har dåligt inflytande över sitt schema och ofta ingen person att vända sig till vid eventuella problem på arbetsplatsen.

På många kliniker ses AT-läkarna som  extern arbetskraft  eller  gäster  i verksamheten. Utan en namngiven chef saknar de dessutom i mycket stor utsträckning möjlighet till en meningsfull löneförhandling.

Norrbottens läns landsting är ett exempel där huvudmannen har varit mycket kreativ. Alla AT-läkare i Norrbotten har nu en och samma person som chef, oavsett tjänstgöringsort. Denna chef är även chef för Division diagnostik och utbildad arbetsterapeut. Då Norrbotten är ett stort län blir det fysiska avståndet mellan chefen och många av AT-läkarna mycket stort. I praktiken innebär detta att AT-läkarnas chef saknar förankring i verksamheten där AT-läkarna tjänstgör, med uppenbar risk för kommunikationsproblem och konflikter.

AT-läkarna i Norrbotten träffar sin chef regelbundet; 1-2 gånger per år!

Hur ska problem och oklarheter redas ut när chefen knappt satt sin fot på AT-läkarnas arbetsplats, rimligen inte kan delta i möten och svårligen kommunicera med AT-läkarna eller de lokala cheferna? Än mindre är det möjligt att leda någon på så långt avstånd och när vederbörande träffat sina medarbetare enbart vid enstaka tillfällen.

Visserligen är det positivt att det finns en tydlig namngiven chef för AT-läkarna i denna konstruktion, men individen har ingen nytta av detta. I realiteten sker till exempel ingen löneförhandling, utan lönen sätts numera länsövergripande helt i strid med intentionen i det centrala kollektivavtalet.

När chefskapet för AT-läkarna är oklart eller obefintligt fungerar inte den avtalsenliga individuella lönesättningen. I Sylfs AT-ranking 2006 angav endast 26,7 procent av AT-läkarna att de hade förhandlat sin lön. Av dessa hade 67 procent förhandlat med personaladministratör/personalchef, 16 procent med studierektor och endast 9 procent med den som var chef.

Nästan hälften av AT-läkarna framförde att de inte visste vem som var deras lönesättande chef och hela 80 procent av läkarna ansåg att den individuella lönesättningen fungerade dåligt eller mycket dåligt. Detta är helt klart inte en acceptabel situation.

Att systemet med AT trots allt fungerar så pass bra som det gör bygger på många duktiga studierektorer som tar ett stort ansvar. Men det är inte de som ska ta arbets­givaransvaret. Studierektorerna skall verka för att utbildning och handledning håller hög kvalitet.

I dagens slimmade organisationer är risken för intressekonflikt mellan rollen som studierektor och arbetsgivare uppenbar.

Att vara chef innebär en hel del förpliktelser och det är arbetsgivarens ansvar att alla AT-läkare får en namngiven chef som kan ta det direkta arbetsgivaransvaret på plats i verksamheten. Detta är solklart för de flesta arbetsgivare som månar om sina anställda och sin verksamhet.

Det är att ta en stor risk när anställda inte vet vem som är deras chef, inte vet vem som sätter lön eller vem de ska vända sig till med konflikter eller arbetsmiljöproblem.

Norrbottens schablonlösning leder till onödiga missförstånd och konflikter, vilket i förlängningen försvårar rekryteringen av läkare till länet.

Heidi Stensmyren, Jonatan Palmgren

Heidi Stensmyren
 är ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Jonatan Palmgren
är ordförande för Sylf i Norrbotten.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev