Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Därför fäller vi regeringens missbruksstrategi”

Ett stort problem är att personer med beroenderelaterade sjukdomar inte nås av vården, skriver Karin Rågsjö, riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. (1 kommentar)

Publicerad: 15 juni 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Foto: Denny Lorentzen


Ämnen i artikeln:

Beroende

Det saknas strategier för vård och behandling. Det saknas specificerade insatser för barn och unga. Den svenska narkotikadödligheten är väldigt hög och måste tas på större allvar. Därför ger vi tillsammans med övriga riksdagsoppositionen bakläxa till regeringens strategi om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS-strategi.

Regeringen har stora problem med bristen på lyhördhet och ödmjukhet. Den bristen ger sig tillkänna i deras ANDTS-strategi. Den strategin skickas nu tillbaka till Socialdepartementet från en enig opposition i riksdagen. Med tanke på det politiska läget borde regeringen ha haft fler samråd om ANDTS-strategin. Det har varit uppenbart att övriga partier har andra utgångspunkter när det gäller den än regeringen. 

Läs mer: Han vill se fler specialister i beroendemedicin

Vänsterpartiet har varit ett av de drivande partierna i frågor som berör hela området. Vårt avslag till hela strategin grundar sig på att propositionen inte är stringent och inte har de svar som bör finnas i en nationell strategi. 

I strategin anges att det är en framgångsfaktor att strategin omfattar hela befolkningen, sträcker sig från prevention till vård och behandling, samt består av både tillgänglighetsbegränsande och efterfrågebegränsande insatser. Jag ställer mig frågande till hur det går att veta att strategin är framgångsrik. Det framgår inte om och hur vården blivit mer tillgänglig eller om färre avlidit i alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall eller om färre ungdomar utvecklat ett beroende. Under perioden 2006 till 2019 ökade dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar med 79 procent, enligt Folkhälsomyndigheten 2019.

Drabbade är mammor, pappor, systrar, bröder, vänner och barn. Den döde själv. Ett förlorat liv. Stigmatiseringen har ökat, utsattheten har ökat. Narkotikapolitiken håller inte ihop längre. Regeringen och tidigare regeringar har konsekvent ignorerat den höga narkotikadödligheten. Det finns det ett stort behov av att utvärdera hur narkotikapolitiken, inklusive kriminaliseringen, fungerar i praktiken då det saknas kunskap om vilka effekter som lagstiftningen fått.

Det saknas även kunskap om behandling av tillgång och efterfrågan. Dagens ANDTS-politik motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats under de senaste åren. Att lagstiftningen inte är anpassad till behoven leder till bristande resurser och stor ojämlikhet mellan olika landsändar. Dessutom har stora nedskärningar i decennier inom både kommuner och regioner inneburit att många med behov av hjälp har nekats vård och stöd.

Ett annat stort problem är att personer med beroenderelaterade sjukdomar inte nås av vården. Alkoholpolitik med utgångspunkt i totalkonsumtionsmodellen, en tobakspolitik som baserar sig på riskanalys och kunskap samt i övrigt en politik inom ANDTS-området som utgår från forskning och evidens är vänsterns politik.

Ett förebyggande perspektiv är centralt i arbetet. Vart fjärde barn som växer upp i en familj med beroendeproblem går dessutom ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket är dubbelt så många som i andra familjer. Enligt vår mening är det viktigt att specifika insatser riktade till barn och unga i riskzonen görs till ett långsiktigt mål i en ANDTS-strategi. När det gäller narkotikapolitiken behövs ett kraftfullt arbete mot narkotika samtidigt som människor med beroende inte ska stigmatiseras. Det är positivt att det inte är lika socialt accepterat i Sverige att bruka narkotika som i många andra länder men kriminaliseringen bidrar till ett repressivt synsätt på personer med beroende. Några av våra förslag:

• Utred hela narkotikapolitiken inklusive kriminalisering av bruket. Innehav, försäljning och smuggling ska fortsätta vara illegalt.

• Ta fram specifika insatser riktade till barn och unga i riskzon och gör det till ett långsiktigt mål i strategin.

• Utveckla särskilda program i syfte att förebygga barns och ungas användning av narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter eller spel om pengar.

• Tydlig mätning av socialdemografiska förutsättningar för att få tillgång till reell vård och därigenom en jämlik hälsa.

• Ett nationellt kunskapscentrum för insatser mot narkotikarelaterade skador och dödsfall, med tillhörande kunskapsråd.

• Inrätta ett forskningsråd som följer ANDTS-strategin.

• Inrätta ett kansli på Folkhälsomyndigheten som tar fram en implementeringsplan för förebyggande verksamhet.

• Skapa förutsättningar för helhetssyn och samordnade insatser för personer med samsjuklighet.

Den stora frågan är att förändra narkotikapolitiken från livsfarlig till en politik som gynnar de beroende och ger dem chanser till vård och behandling och till att överleva. Beroende är en sjukdom – sjukdomar behandlas. Ge de beroende ett anständigt liv.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-06-16

Mycket välkommet att Vänsterpartiet står upp för socialt utsatta, arbetare och överklass som använder narkotika i en tid då Socialdemokraterna alltmer utmålar dem som ett direkt hot mot samhället. Den förda narkotikapolitiken har upprepade gånger kritiserats av internationella organ inklusive FN och WHO för att stigmatisera och diskriminera folk med både sporadiskt drogbruk och beroende. Den patient's delay som uppstår till följd av att patienter inte vågar söka tidigt för exv psykiatriska besvär r/t drogbruk skall inte heller underskattas - att såväl vården som rättssamhället straffar folk för att de använder narkotika genererar direkta skador som vårdpersonal är mycket väl medvetna om.

Nick Lindholm, Underläkare

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Beroende

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev