Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Decentralisering av läkarutbildning förhastat och illa förberett beslut”

Publicerad: 22 maj 2014, 04:22

Decentraliseringen av Linköpings läkarutbildning sker på ett sätt som är både ett lagbrott och oförskämt, anser företrädare för MSF.


Läkarstudenterna i Linköping fick i tisdags via media kännedom om att Linköpings universitet har skrivit avtal med landstingen i Jönköping och Kalmar avseende en decentraliserad läkarutbildning till Kalmar och Jönköping. Avtalet träder i kraft den 1 juli 2014 och är bindande i tio år, och har tecknats utan utbildningsbevakarna i Medicinska föreningens eller kåren Consensus kännedom. Avtalet utgör därmed ett brott mot högskolelagen, som stipulerar studenternas rätt att utöva inflytande över utbildningen liksom studenternas rätt till representation när beslut eller beredning sker med betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Medicine Studerandes förbund har under de senaste åren påtalat att kvaliteten på den kliniska delen av läkarutbildningen har hotats i takt med att studentantalet på läkarutbildningen ökat. Detta har framgått i våra enkätundersökningar som genomförts sedan 1980-talet på läkarutbildningarna i Sverige. Vi har även under senare år fått rapporter om exempelvis studenter i Linköping vars verksamhetsförlagda utbildning ställts in eftersom universitetet inte kunnat ordna praktikplatser åt alla. Ändå utökas platserna exponentiellt och det oroar oss.

Det är möjligt att en decentraliserad läkarutbildning åtminstone delvis skulle kunna lösa de problem vi har sett när studentantalet på våra utbildningskliniker blivit för stort i förhållande till patientunderlaget. Det uttalade målet om en stärkt forskningsmiljö har också potential att stärka utbildningskvaliteten förutsatt att denna kommer studenterna till gagn.

I Umeå, där den regionaliserade läkarutbildningen till Sundsvall, Östersund och Sundsvall i dag är fullt utbyggd, finns en föregångare som visat att det går att bedriva läkarutbildning på distans med bibehållen kvalitet, men detta ställer också höga krav på samordning. Arbetet som föregick utregionaliseringen i Umeå engagerade såväl studenter som fakultet och innebar en rad utmaningar och lärdomar under resans gång. Behovet av fortlöpande förankring bland studenterna går inte att betona tillräckligt. Det är inte enbart utbildningen i sig som ska planeras på distans. En ofrivillig flytt till annan ort kan om man drar det till sin spets utgöra ett direkt hot mot den enskilda studentens psykosociala hälsa, och kan påverka såväl privatekonomi som nära relationer.

Eftersom avtalet har slutits utan studenternas vetskap väcks nu en rad frågeställningar, bland annat om hur urvalet för decentralisering skall gå till, med vilken framförhållning urvalet ska ske och vilken beredskap som finns vid uppehåll och återgång till de olika terminerna. Det är inte enbart ett brott mot högskolelagen att utesluta studenterna, det är också oförskämt att inte ha fört en dialog om detta med de studenter som läser på de lägsta terminerna och därmed kan komma att beröras direkt.

Det långsiktiga avtalet på tio år innebär vidare att det stora antalet grundutbildningsplatser i det närmaste permanentas. Sveriges Kommuners och Landsting förutspår i sin långtidsprognos från 2014 att 12 000 nya läkare kommer att behöva nyanställas fram till år 2023. Naturligtvis är det viktigt att säkra den framtida kompetensförsörjningen, men med tanke på att 1 584 studenter antogs till läkarutbildningarna i Sverige 2013, och ytterligare cirka 2 500 svenskar studerar till läkare utomlands, ser vi ut att utbilda ett överskott på åtminstone 6 340 läkare under de nästkommande tio åren. Har detta beaktats när avtalet diskuterats?

Sammantaget framstår beslutet som förhastat och illa berett. Ett remissförfarande till fakultet och studentorganisationer borde ha föregått tecknandet av ett bindande avtal, liksom en ordentlig konsekvensanalys.

Relaterat material

Läkarutbildning i Kalmar

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev