fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det finns fortfarande en hel del kvar att göra”

Publicerad: 24 juli 2020, 05:00

Anna-Lena Sunesson, Hans Hägglund, Johan Ahlgren, Lena Sharp, Maria Rejmyr Davis, Srinivas Uppugunduri, Thomas Björk-Eriksson

Foto: Lars-Göran Jansson (Johan Ahlgren)

För att nå målen krävs det att regionerna agerar uthålligt, lär av varandra, arbetar mot gemensamma mål och samarbetar nationellt, skriver RCC i samverkan i en replik om cancerrehabilitering.


Regionalt cancercentrum, RCC, i samverkan står helt bakom de viktiga frågor som författarna lyfter i sin debattartikel om behovet av att ta cancerrehabilitering på allvar. Det gäller all rehabilitering, oavsett cancerdiagnos.

I artikeln lyfts behovet av fyra åtgärder för en bättre rehabilitering: digitalt nationellt centrum för cancerrehabilitering, följsamhet till det nationella vårdprogrammet för rehabilitering, ökade informationsinsatser kring rehabiliteringsmöjligheter och att patientöversikten integreras i patientjournalen. Detta är åtgärder som vi stödjer och arbetar aktivt med.

För att uppnå en jämlik och effektiv cancervård finns en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om gemensamt identifierade utvecklingsbehov. Som del i överenskommelsen har RCC i samverkan i uppdrag att stödja implementeringen av det nationella vårdprogrammet för rehabilitering med målet att alla cancerpatienter får sitt rehabiliteringsbehov regelbundet bedömt och att en rehabiliteringsplan upprättas som en självklar del av patientens individuella vårdplan. I RCC:s uppdrag ingår även att stödja utvecklingen av regionala multidisciplinära konferenser för rehabiliteringsinsatser som kräver särskilda resurser och regional samverkan, samt att stödja införandet av indikatorer för rehabilitering i kvalitetsregistren, i syfte att utveckla uppföljningen av cancerrehabilitering.

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram ett gemensamt nationellt inriktningsdokument, Vägen framåt, som samlar RCC:s ståndpunkter, mål och aktiviteter. I den är cancerrehabilitering en central del och helt i linje med de insatser som debattörerna förespråkar. För att nå målen krävs det att regionerna agerar uthålligt, lär av varandra, arbetar mot gemensamma mål och samarbetar nationellt. Det kan RCC hjälpa till med.

Ett digitalt nationellt centrum för cancerrehabilitering är en spännande tanke, särskilt utifrån sjukvårdens erfarenheter av digital omställning under coronakrisen. Det finns i dag flera goda exempel på digitala arbetssätt inom cancerrehabiliteringen. Fysiska möten, exempelvis besök hos kuratorer, har ersatts av telefon och Skype och flera stödcentrum för cancerberörda, så som Kraftens hus i Borås och Hjärtats hus i Jönköping, har ställt om till digitala möten.

RCC genomför informationsinsatser kring rehabiliteringsmöjligheter på flera sätt, bland annat genom att arbeta tillsammans med kontaktsjuksköterskorna i införandet av Min vårdplan på 1177 Vårdguiden och där även hälsoskattning ligger med som en obligatorisk del. RCC arbetar dessutom intensivt med att standardisera informationen i de diagnosspecifika patientöversikterna inom cancer så att information från journalsystem eller andra informationssystem kan återanvändas genom direktöverföring.

En viktig del i patientöversikterna är stödet för att läkare och sjuksköterskor kan arbeta tillsammans med patienten med patientrapporterade mått och därigenom utforma vården efter varje individs behov utifrån aktuella symtom och behov. Förutom att utgöra ett stöd till vården för att använda resurserna till dem som behöver det mest, ger det även en struktur som stärker patienten som medskapare i sin egen vård. RCC delar debattörernas uppfattning att det krävs en integration mellan den nationella lösningen för diagnosspecifika patientöversikter inom cancer och de journalsystem som finns i varje region.

Vi har påbörjat arbetet med att införa cancerrehabilitering till alla som har behov, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra innan vi är nöjda. Nationell samverkan är nyckeln till framgång, med erfarenhetsutbyte mellan regionerna och ett uthålligt arbete mot gemensamma mål. I nära samverkan med patienter och vårdgivare fortsätter vi arbetet, fast beslutna om att ytterligare förbättra cancerrehabiliteringen.

Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare SKR, ordförande RCC i samverkan

Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro

Lena Sharp, tf verksamhetschef RCC Stockholm Gotland

Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst

ANNA-LENA SUNESSON, HANS HÄGGLUND, JOHAN AHLGREN, LENA SHARP, MARIA REJMYR DAVIS, SRINIVAS UPPUGUNDURI, THOMAS BJÖRK-ERIKSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev