Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Erbjud hembarnmorskor inom offentlig verksamhet”

Barnmorskorna Elin Hallgren och Sepideh Ghasemi oroas av att oassisterade hemförlossningar, där man föder barn utan personer med medicinsk kompetens, ökar markant. (1 kommentar)

Publicerad: 28 oktober 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Elin Hallgren, ordförande för Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm. Sepideh Ghasemi, hembarnmorska och sjukhusbarnmorska.


Ämnen i artikeln:

Förlossningsvård

Att föda barn i hemmet assisterat av legitimerad barnmorska ökar markant i Stockholm och hembarnmorskor vittnar om att de aldrig förr haft en sådan stor efterfrågan. 

Enligt både svensk och internationell forskning är den medicinska säkerheten vid hemförlossning avhängig fyra principer: selektionen av gravida, kompetensen hos den som assisterar vid förlossningen, avståndet till sjukhus och det organiserade samarbetet mellan hem och sjukhus. Svenska barnmorskeförbundet anser att kvinnor som vill föda barn i hemmet med stöd av barnmorska ska erbjudas denna vårdform inom offentlig verksamhet. 

Läs mer: ”Det är brist på bra arbetsvillkor – inte på barnmorskor” 

Från 2002 till 2019 finansierades hembarnmorskor av Region Stockholm. Friska kvinnor med normal graviditet och förväntat okomplicerad förlossning hade då möjlighet att ansöka om att få sin hemfödsel finansierad. Möjligheten till denna alternativa vårdform gjorde regionen till föregångare i landet. 

Under dessa 17 år var komplikationerna minimala och verksamheten uppvisade överväldigande goda resultat. Statistiken visade få förlossningsskador och en hög andel födande med goda förlossningsupplevelser. Exempelvis har barnmorskan Liisa Svensson i en magisteruppsats på Karolinska institutet 2015 sammanställt utfallet för 233 omföderskor som ansökte om finansiering för att föda hemma i Stockholms län mellan 2007 och 2014. De positiva utfall som studien visar styrker övrig nordisk forskning kring hemförlossningar. Dock sades avtalet upp och i dag tvingas majoriteten som föder i hemmet bekosta vården på egen hand. 

År 2020 tecknade Region Stockholm ett tilläggsavtal inom vårdval förlossning, som möjliggjorde att alla förlossningskliniker inom regionen kunde ansöka om att bedriva hemfödslar inom sin verksamhet. För detta krävs naturligtvis att vårdgivaren har tillräcklig kapacitet och resurser för att kunna utöka förlossningsuppdraget i form av hemförlossningar. Men till följd av den pressade förlossningsvården som i dag bedrivs kan knappt basuppdraget utföras. Barnmorskor oroas över brist på patientsäkerhet på grund av det ansträngda läget. Alltför många erfarna barnmorskor väljer att säga upp sig då man inte kan stå för bristen på den kontinuerliga närvaron och stödet som den födande har behov av. De nyexaminerade barnmorskorna saknar en trygg inskolning och många vågar därför inte ta anställning på en förlossningsklinik. 

Detta är troligen förklaringen till att endast en klinik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, tecknat tilläggsavtalet och då inom projektet Min barnmorska. I projektet ingår familjer som lär känna ett team barnmorskor som bedriver mödrahälsovård, förlossning och eftervård och som sedan 2020 även erbjuder hemfödslar. Dock till ett begränsat antal, cirka ett 40-tal födande per år. I praktiken innebär det att majoriteten av dem som föder hemma anlitar fristående hembarnmorskor, vilket innebär att hemfödseln bekostas dubbelt, en gång via skattsedeln och en gång genom egna medel.

Detta är oroväckande av flera skäl:

1. Vi ser att oassisterade hemförlossningar, även kallade freebirths, ökar markant. Det innebär att man föder barn utan personer med medicinsk kompetens. Detta står naturligtvis familjerna fritt att välja men om det görs på grund av brist på ekonomiska resurser eller att man inte finner en ledig hembarnmorska är det alarmerande. Ansvariga inom hälso- och sjukvården behöver bli medvetna om att för en del föräldrar är sjukhusfödsel inte ett alternativ.

2. Det förekommer att barn som föds hemma, med icke-sjukhusanslutna hembarnmorskor, nekas att komma till sjukhusen för en barnläkarundersökning, PKU-provtagning eller barnmorskestöd efter födseln. Uppgifter om detta har vi fått dels från födande, dels direkt från flera kliniker i Region Stockholm under 2021. I de allra flesta fall väljer de familjer som fött hemma även en eftervård i privat regi. Men eftersom barnsjukvård är gratis i Sverige, föredrar vissa föräldrar att avstå från att betala barnets sjukvård privat. I det befintliga ersättningssystemet är barnet inkluderad i moderns förlossningspeng och då denna är låst till klinikerna och inte följer den födande, går klinikerna miste om förlossningspengen om födseln skett i hemmet med en privat barnmorska. Barn har en självklar rätt till sjukvård, vilket inte på något sätt borde vara sammankopplat med kvinnans val av födelseplats. Att barn förvägras offentligt finansierad vård är fel och strider mot barnkonventionen. Att välja privat vård, i avsaknad av alternativ, är inte detsamma som att avsäga sig rätten till offentligt finansierad vård. Som nyfödd och egen juridisk person ska föräldrars val av sjukvård inte påverka barnets medborgerliga rättigheter till gratis sjukvård. Samtidigt ska klinikerna naturligtvis få ersättning för sitt utförda arbete. 

3. I Sverige är förlossningsvården inte differentierad och några alternativa vårdformer erbjuds knappt trots att studier visar att föräldrar efterfrågar personcentrerad vård med en känd barnmorska under graviditet, förlossning och eftervård. Enligt världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer bör den födande kvinnan själv få välja födelseplats. Det kan vara på ett sjukhus, en barnmorskeledd enhet eller i hemmet. Huvudsaken är att det sker på en trygg plats där fokus läggs på den enskilda individens behov och säkerhet.

Svenska barnmorskeförbundet arbetar för utveckling av alternativa vårdmodeller och kvinnocentrerad vård för att främja den normala graviditeten och förlossningen. Kvinnans egna val av vårdnivå och födelseplats ska styra barnmorskans arbete och hur vården organiseras. Fokus ska ligga på att främja en vård som minskar onödiga medicinska interventioner. Därför anser vi att ansvariga inom hälso- och sjukvården bör se över möjligheten att utveckla nya evidensbaserade alternativa vårdformer i samband med barnafödande.

Elin Hallgren, ordförande för Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Sepideh Ghasemi, hembarnmorska och sjukhusbarnmorska

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-10-28

Det är en för mig gåta att legitimerad personal som ska arbeta under ”vetenskap och beprövad erfarenhet” så flagrant kan strunta i alla de fakta som finns om utfallet av hemförlossningar. Gång efter gång påvisas i vetenskapliga rapporter, avhandlingar, statistik att vid rätt selektering det är tryggt att föda hemma, för både mamma och barn. Att fritt själv få välja platsen för var den gravida känner sig som tryggast och där hon får professionellt stöd borde vara en självklarhet för ett land som Sverige med relativ jämställdhet. Men icke! Var ligger problemet EGENTLIGEN? Är det fråga om makt? Ekonomi? Är det en genusfråga?

Agneta Jordemor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förlossningsvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev