Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ersättningsetablering tryggar fritt val

Publicerad: 7 maj 2008, 05:23

Kärnfrågan är hur patienternas framtid ska säkras med avseende på den trygghet de känner till den lilla mottagningens personliga omhändertagande, skriver Anders Gärtner.


Vårt upprop till socialminister Göran Hägglund (kd) är avslutat. Över 60 procent av de privata sjukgymnasterna och läkarna har undertecknat uppropet, i vilket man uppmanar regeringen att stå fast vid tidigare vallöfte att senast under september 2008 lägga en proposition som gör det möjligt att överlåta privata mottagningar.

Uppropet har startat som en följd av det ansvar privata vårdgivare hyser för sina patienter och inte för egen ekonomisk vinning vilket skändligen framkastats i debatten.

Kärnfrågan är: Hur ska patienternas framtid säkras med avseende på den kontinuitet och trygghet man i dag känner till den lilla mottagningens personliga omhändertagande?

Vi privata läkare och sjukgymnaster har uppfattat att vår omsorg om patienterna delas av alliansens politiker. Detta kom väl till uttryck under valåret 2006 och i den promemoria om ersättningsetablering som tillkom under år 2007.

Att EU:s kritik utgjort ett hinder för att gå vidare i en proposition kan ej förnekas. Dock har säkert Sveriges Kommuner och Landstings remissvar med ett flertal borgerliga landstings invändningar vägt tungt och bidragit till en försening.

Att patienternas behov och vårdkvaliteten kolliderar med landstingens ekonomiska intressen är inte nytt. Detta då man under längre tid tillämpat lagen om offentlig upphandling där den vårdgivare som lämnar det lägsta anbudet vinner upphandlingen.

Härigenom har de stora vårdbolagen slagit ut små enskilda vårdgivare vilket på ett drastiskt sätt försämrat mångfalden inom vården och därmed kvaliteten.

Det mest oroväckande har varit att vårdbolagen i samband med anbudsgivningen ej behövt uppge några namn på de läkare och den vårdpersonal som ska utföra tjänsterna. Först sedan man tilldelats uppdraget startar en rekryteringsprocess vilken ofta dragit ut på tiden med väntande patienter som följd, patienter som dessutom kanske aldrig får den vård som utlovats.

Landstingens ekonomiska intressen får därför inte gå före omsorgen om de patienter som om ersättningsetablering inte införs ställs utan fast vårdgivare.

I dag diskuteras ett nytt regel­system för privata vårdgivare – ett alternativ till dagens nationella taxa. Innan den diskussionen kan slutföras måste först dagens pensionsavgångar tryggas med hänsyn till patienternas vårdbehov. Därefter kan ett nytt ersättningssystem komma ifråga.

Promemorian har inte rönt någon kritik från privata vårdgivare – tvärtom har den välkomnats.
Att som offentliganställd läkare lämna landstingets fasta anställning kräver garantier, då man lämnar en karriärgång utan återförsäkran om återanställning ifall det privata projektet misslyckas.

Begränsningar i avtalstidens längd blir därmed ett hot vilket även är EU:s uppfattning. EU talar inte om begränsningar i avtalstidens längd utan om vikten av långa uppsägningstider så att leverantörer – i detta fall privata vårdgivare – på ett rimligt sätt kan avveckla sin verksamhet.

Att i samband med ersättningsetablering begränsa avtalstidens längd ökar osäkerheten hos en presumtiv efterträdare så att denne till och med avstår från att gå ut i privat vård. Det är därför viktigt att, som det står i promemorian, den som övertar en verksamhet gör det på samma villkor som den som i dag bedriver vården.

EU vill att gemensamma riktlinjer ska utfärdas för leverantörer av olika tjänster. Då villkoren för dessa uppfylls ska det vara en rättighet att få utöva privat verksamhet. Detta är en helt annan syn än den Sveriges Kommuner och Landsting visar då man ställer krav på att enväldigt få utse vem som ska få överta en privat vårdgivares verksamhet i samband med ersättningsetablering.

Nationella kriterier ska fastställa vilka kandidater som är berättigade att överta en viss mottagningsverksamhet men valet av efterträdare ska vara den enskilde vårdgivarens. Detta utifrån den kännedom vederbörande har om sina patienters behov – en kunskap landstingens tjänstemän ej kan förväntas besitta.

Jag vill med uppropet till Göran Hägglund stödja socialdepartementet, i dess omsorg om patienternas fria vårdval, att hålla fast vid promemorian då man i september låter regeringen framlägga sin proposition.

Vidare hoppas jag att förslaget är genomfört första kvartalet år 2009. Annars blir åderlåtningen av privata vårdgivare stor då landstingen för närvarande inte medverkar till nya samverkansavtal.

Anders Gärtner

Anders Gärtner
är privatpraktiserande urolog i Lund och initia­tiv­tagare till ett upprop till social­minister Göran Hägglund (kd).

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev