Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fler arbetsterapeuter behöver utbildas och det genast”

Om inte resurser tillförs skyndsamt riskerar Sverige att skapa en situation som leder till kompetensflykt, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. (1 kommentar)

Publicerad: 23 april 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Foto: Jonas Malmström


Ämnen i artikeln:

Sveriges arbetsterapeuter

Antalet legitimerade arbetsterapeuter har stadigt ökat. Arbetsterapeuter finns i dag inom fler områden och fler verksamheter än någonsin och är en central profession inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. På många håll, inte minst inom den kommunala hälso- och sjukvården, är bristen på arbetsterapeuter stor och med nuvarande dimensionering av utbildningsplatser riskerar den att öka än mer framöver. Enligt en ny analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, behöver fler arbetsterapeuter utbildas och det genast.

Behovet av arbetsterapeuters kompetens kommer att fortsätta öka framöver. En betydande orsak till detta är den ökande andelen äldre i befolkningen, men en växande efterfrågan på arbetsterapeuters kompetens finns även inom andra områden, som arbetsrehabilitering samt inom elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. En ytterligare viktig aspekt är omställningen till en god och nära vård, som kommer att medföra ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser och därmed ett ökat behov av arbetsterapeuters kompetens inom såväl regiondriven primärvård som kommunal hälso- och sjukvård.

I UKÄ:s analys av den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov, som publicerades den 7 april, framkommer att det inom hälso- och sjukvården råder brist på arbetsterapeuter, liksom på flera andra professioner. 

I dag utexamineras cirka 400 arbetsterapeuter per år. Enligt UKÄ förväntas tillgången på arbetsterapeuter med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 10 procent fram till 2035, samtidigt som efterfrågan under samma period förväntas öka med drygt 15 procent. För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan gör UKÄ bedömningen att omkring 700 fler arbetsterapeuter behövs år 2035, vilket innebär att antalet nybörjare vid arbetsterapeututbildningen behöver öka med cirka 100 per år jämfört med förra läsåret. Enligt UKÄ behöver ökningen ske genast och nivån behöver bestå ända fram till 2035.

Detta är ingen nyuppkommen situation. Sveriges Arbetsterapeuter har under många år drivit frågan om fler grundutbildningsplatser. På både kort och lång sikt är den bristande tillgången på arbetsterapeuter ett hot mot att personer ska få de insatser de behöver och har rätt till. Det riskerar inte bara att leda till stort lidande för individen och dennes närstående utan också till stora kostnader för samhället. Brist på arbetsterapeuter riskerar att leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa, förlängda eller återkommande sjukskrivningar, fler fallskador, fler hemtjänsttimmar och längre vårdtider i slutenvård.

Bristläget skapar också en ohållbar arbetsmiljösituation för många arbetsterapeuter. I en undersökning som Sveriges Arbetsterapeuter genomförde tillsammans med forskare från Lunds universitet 2019 framkommer att så många som var tredje arbetsterapeut allvarligt funderat på att byta yrkesbana. Bland de främsta orsakerna anges bristen på arbetsterapeuter, hög arbetsbelastning och stress. 

Även grundutbildningarna påverkas negativt av bristen på arbetsterapeuter. När verksamheten saknar arbetsterapeutiskt kompetens blir det svårare för lärosätena att erbjuda platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det är ett stort hot mot möjligheten att bedriva arbetsterapeututbildning av hög kvalitet och därmed också mot professionens framtida kompetens. 

Under förra året fattade Uppsala universitet det glädjande beslutet att bli landets nionde lärosäte att erbjuda arbetsterapeututbildning, något som Sveriges Arbetsterapeuter verkat för under mycket lång tid. Det nya grundutbildningsprogrammet är just nu under uppbyggnad och de första 50 studenterna kommer förhoppningsvis att utexamineras i juni 2026. Dessa studenter kommer att bli ett välbehövligt tillskott, men de motsvarar bara hälften av det behov som framkommer i UKÄ:s analys – och de kommer för sent. Bristen är oroande stor redan nu.

Sveriges Arbetsterapeuter är djupt oroade över den bristsituation som råder och anser att det skyndsamt behöver tillskapas resurser till fler grundutbildningsplatser vid våra redan etablerade lärosäten. Det är ett gemensamt ansvar för såväl Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, som för ansvariga vid respektive lärosäte att nu agera för att utbilda arbetsterapeuter i enlighet med nuvarande och framtida samhällsbehov. Om inte resurser tillförs skyndsamt riskerar Sverige att skapa en situation som leder till kompetensflykt, ökat lidande för individer och ökade kostnader för samhället.

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-05-04

Viktigt inlägg! Även på sjukhusen är det brist på arbetsterapeuter, vilket försämrar möjligheterna till en trygg och säker utskrivning av patienter från sjukhusen. Arbetsterapeuten bidrar också till ett ökat patientflöde, genom att ”rätt” patienter kan skrivas ut. Arbetsterapeuten kan bedöma möjligheterna till att patienterna kan klara sig hemma och initiera eventuella stödåtgärder.

Birgitta Wästberg, leg arbetsterapeut, dr med vet,  fd chefarbetsterapeut Skånes universitetssjukhus

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sveriges arbetsterapeuter

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev