Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Folkhälsoarbete bör inte vara primärvårdens uppgift

Publicerad: 18 februari 2011, 09:11

Det vore både oklokt och en dålig investering att klämma in det allmänna folk­hälso­arbetet i primär­vården som i många delar av vårt land har krympande resurser de närmaste åren, skriver Ove Andersson, ordförande för Svenska distriktstläkarföreningen.


Frågan om en ökad satsning på primärpreventiva förebyggande åtgärder gällande den enskilda människans hälsa är aktuell på många sätt. Socialstyrelsen har kommit med riktlinjer och stöd gällande metoder riktade till sjukvården för att öka kvaliteten i detta arbete. Från politiskt håll har också frågan ansetts prioriterad varvid man velat att någon aktör i samhället försöker fånga in den svenska befolkningen och övertyga den om att tillgodogöra sig en sund livsstil med dess för­delar för hälsan.

Sambanden mellan en sund livsstil och en god hälsa har vetenskapligt förstärkts de senaste åren och man har påvisat att samhällsvinsterna är så stora att man bör gripa in politiskt och styra och förstärka folkhälsoarbetet de närmaste åren. Sjukvården och speciellt primärvården och dess läkare har i diskussionen oftast ansetts vara naturliga ombud för folkhälsoarbetet. Detta utan att det i diskussionen över huvud taget belysts varför det skulle vara bättre och mer kostnadseffektivt att bedriva aktiv socialpolitik för icke vårdbehövande, icke kontaktsökande friska individer inom en sjukvårdsorganisation.

Folkhälsoarbetet bör dock självklart ledas och drivas med och av läkare utifrån en vetenskaplig grund. Att läkare är aktiva i dessa frågor är självklart för att driva ett aktivt folkhälsoarbete och förmå politiker att driva en klok och aktiv socialpolitik. Skolan, arbetsplatsen, media med mera är arenor där dessa frågor bör processas och diskuteras för det är där befolkningen möts och har möjlighet att reflektera. Att skapa incitament för den enskilda medborgaren att vidmakthålla en sund livsstil genom livet och att inte börja röka, använda alkohol med mera.

Självklart har den enskilda läkaren ett ansvar att diskutera livsstil med den enskilda patienten, som söker oss med problem som på något sätt kan kopplas ihop med individens livsstil. Detta ansvar kan vi utveckla och förbättra med stöd av de riktlinjer som Socialstyrelsen hjälpt oss med under året.
 Däremot vore det troligen både oklokt och en dålig investering att klämma in det allmänna folk­hälso­arbetet i en sjuk­vårds­organisation (primär­vården) som för närvarande i många delar av vårt land har krympande resurser de närmaste åren och som redan nu inte klarar av att ta hand om de sjuka som behöver pri­mär­vårdens hjälp.

Även med mer resurser kopplade till denna fråga så torde det ändå vara en bättre satsning att man lägger resurserna på allmänna åtgärder, än i sjukvården med den uppenbara brist på resurser och läkare som föreligger. Det finns inom överskådlig framtid inga nya allmän­medicinar­kollegor att rekrytera och förstärka primär­vården med även om man skjuter till pengar som resursförstärkning för detta arbete. Vi får vänta tills vi uppnått målet på drygt 6 000 allmänläkare (1 per 1 500 invånare) och har ekonomiska resurser till detta.

Frågan om primärvårdens ansvar gällande folk­hälso­arbete är också redan utvärderad i utred­ningen En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folk­hälso­arbetet, SOU 1997:119. Utredningen sammanfattar primärvårdens roll så här.  I det befolk­nings­inriktade arbetet bör primärvården delta genom att förmedla kunskaper, men inte ses som en huvudaktör i genom­förandet av olika aktiviteter ... Primär­vården bör däremot inte ha något huvudansvar för befolkningsinriktade åtgär­der, eftersom sådana många gånger kräver andra typer av kompetens än den primär­vården besitter .
 Svenska distriktsläkarföreningens syn är att det uppenbart finns ett behov av ett aktivt folk­hälsoarbete, och att det primärt ska hanteras i människans normala sammanhang och liv:

■ Livs­stils­diskussioner för patienterna inom sjukvårdens ram.
     ■ Hälsovård för de friska inom samhällets ram.

Ove Andersson
 ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev