Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Förskrivarna kan inte lösa problemet

Publicerad: 7 oktober 2016, 07:59

Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor saknar patientsäkerhetsperspektiv när Sveriges Farmaceuter och Apoteksföreningen debatterar förskrivarnas ansvar.


När ett recept på läkemedel expedieras på apotek ska farmaceuten ”göra en bedömning av förskrivningens rimlighet och lämplighet i förhållande till aktuell patient” enligt God farmaceutisk sed i Sverige, framtagen av Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening. En av de allra viktigast uppgifterna för en farmaceut måste vara att expediera rätt läkemedel i rätt mängd och med rätt information till patienten så att behandlingen kan genomföras säkert enligt förskrivarens intentioner. För det krävs god och fungerande samverkan i läkemedelskedjan.

Enligt en remiss från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sker vid expediering inte alltid farmaceutisk kontroll mot patientens samtliga i närtid expedierade läkemedel. Detta försvåras enligt TLV genom att läkemedel som expedierats, även om det skett så sent som dagen innan, idag visas på skilda sätt i expeditionssystem beroende på om receptet som användes för en tidigare expedition är fortsatt giltigt vid det nya expeditionstillfället eller ej.

Enligt TLV innebär det en risk för ökade kostnader för läkemedelsförmånen att inte kontrollera vilken mängd av alla läkemedel patienten fått expedierade i närtid (vanligtvis 2/3 av normalt expeditionsintervall) vid nya expeditioner av läkemedel på apotek. Istället föreslår TLV att alla expeditioner i närtid, även de för vilka recepten inte längre är giltiga för uttag, ska bedömas.

Förskrivare har bara rätt att se de recept som utfärdats inom den egna verksamheten eller sammanhållen journalföring.

Vi vill framhålla att expediera för mycket läkemedel till en patient innebär en onödig risk för patientens säkerhet oavsett eventuell extra kostnad för läkemedelsförmånen! Det avgörande för vilka expedieringar som bör vara ett underlag för farmaceutisk kontroll bör förstås vara patientsäkerheten: De läkemedel som är expedierade i närtid, finns i hemmet och patienten därför faktiskt kan inta – inte om enskilda recept som lett till expediering av dessa läkemedel idag är fortsatt möjliga att expediera eller ej.

Ändå vänder sig Kristina Billberg Fritjofsson, Sveriges Farmaceuter, och Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening, i en debattartikel i Dagens Apotek mot förslaget från TLV att kontroll av patientens samlade mängd expedierade läkemedel i närtid ska ske just mot alla expedieringar i närtid oavsett dagsaktuellt receptstatus. Wallér och Fritjofsson framhåller att de anser att det inte är rimligt att apoteken vid varje receptexpedition ska utföra kontroll även av expeditioner i närtid av inte längre giltiga recept, eller det de något vilseledande kallar ”inaktuella recept”. Dessa recept må vara inte längre giltiga men är för den skull inte inaktuella ur ett patientsäkerhetsperspektiv eftersom patienten i närtid kan ha hämtat ut dessa läkemedel och ta dem i hemmet.

Att som Fritjofsson och Wallér gör beskriva det hela som ”i grunden ett förskrivarproblem” bortser från två saker:

• Förskrivaren har inte ens med patientens tillstånd rätt att ta del av patientens samtliga vid E-hälsomyndigheten digitalt sparade recept. Detta är ej tillåtet enligt ändamålsparagrafen i receptregisterlagen (1996:115). Förskrivare har bara rätt att se de recept som utfärdats inom den egna verksamheten eller sammanhållen journalföring.

• Ett recept har normalt en giltighetstid på ett år. Läkaren har ingen möjlighet att förutsäga hur patientens behandling kan komma att se ut vid varje expeditionstillfälle under hela giltighetstiden.

Vi har förståelse för att expedierande farmaceut ställs inför en ibland nästan övermäktig uppgift att genomföra en expediering på ett säkert sätt. Dagens system i form av envägskommunikation med digitaliserade pappersrecept utan koordinering mellan olika vårdgivare har en stor skuld till svårigheterna i vård och på apotek, för att inte tala om för patienten. Dagens arbetssätt behöver ändras. En samlad läkemedelslista – med i stället för recept förhoppningsvis kontinuerligt uppdaterade ordinationer som kan fungera som både expeditions- och administreringsunderlag – bör vara en viktig del av en lösning där det också måste finnas en samsyn kring roller och ansvar mellan förskrivare och expedierande farmaceut.

En adekvat åtgärd för att i det korta perspektivet minska det aktuella problem som Fritjofsson och Wallér lyfter borde vara att E-hälsomyndigheten och apoteksaktörerna bygger bort denna patientsäkerhetsrisk genom att alla, och inte bara vissa, av de läkemedel som expedierats i närtid – oavsett dagsaktuellt receptstatus – visas direkt för den expedierande farmaceuten. I vilka situationer en sådan kontroll är lämplig att genomföras bör i första hand diskuteras inom ramen för god farmaceutisk sed.

Farmaceuterna som expedierar läkemedel på öppenvårdsapotek har en viktig uppgift. Vi förskrivare måste så långt som möjligt stödja det arbetet. Istället för att skylla på varandra i det här fallet så låt oss diskutera hur vi tillsammans kan arbeta på bästa sätt med patienten i centrum istället för att i diskussionen utgå från kontroll av läkemedelsförmånen.

Mikael Hoffmann
Ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor

Relaterat material

”Apoteken kan inte ta över förskrivarnas ansvar”

MIKAEL HOFFMANN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev