Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förtydliga vårdens uppdrag vad gäller sexuell hälsa”

Sexuell och reproduktiv hälsa bör inkluderas i de nationella målen för grundutbildningen för alla hälso- och sjukvårdprofessioner, anser Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter.

Publicerad: 24 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Foto: Pontus Wikholm


Ämnen i artikeln:

Ida KåhlinSveriges arbetsterapeuter

Sexuell hälsa är en grundläggande del av människors hälsa och välbefinnande under hela livet, såväl fysiskt och psykiskt som socialt. En nyligen genomförd kartläggning som Sveriges Arbetsterapeuter låtit göra visar att området fortfarande inte ges tillräcklig uppmärksamhet inom hälso- och sjukvården. Det är inte försvarbart. Om vi ska kunna nå det folkhälsopolitiska målet om att skapa en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar, även gällande sexuell hälsa.

När man talar om sexuell hälsa fastnar många i tanken om att det enbart handlar om sex, men sexuell hälsa handlar om så mycket mer än själva sexet. Det handlar om kärlek, om självbestämmande och värdighet. Sexuell hälsa handlar tyvärr även om utsatthet. Om att inte bli sedd eller bekräftad för den man är med de behov man har. Sexuell hälsa handlar om sex, absolut, men även om föräldraskap, gemenskap och om att vara människa.

Läs mer: Ny rapport: Bristande nutritionskunskap inom vården 

Sexuell hälsa definieras enligt värdshälsoorganisationen WHO som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten och inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Att uppleva sexuell hälsa är betydelsefullt för alla, men det kan vara en särskild utmaning för den som lever med sjukdom eller funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdens främjande, förebyggande, habiliterande och rehabiliterande insatser avseende sexuell hälsa handlar om att erbjuda stöd kring hur en person ska kunna nå en sexuell hälsa utifrån sina behov, möjligheter och önskemål. Det kan handla om att ge kunskap kring hur sexualiteten påverkas av en sjukdom eller funktionsnedsättning, men det kan också handla om mediciner, kompensatoriska åtgärder och hjälpmedel.

I december 2020 presenterade Folkhälsomyndigheten en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR-strategin, med det övergripande målet att skapa en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Bland strategins åtgärdsområden återfinns bland annat att säkerställa kompetens hos berörda yrkesgrupper och skapa jämlik och tillgänglig vård, stöd och behandling. 

Trots att strategin funnits i snart två år visar en kartläggning som Sveriges Arbetsterapeuter nyligen genomfört att enbart 5 procent av arbetsterapeuterna inom regiondriven eller kommunal primärvård arbetar med frågor som rör sexuell hälsa. I samma undersökning framkommer även att sexuell hälsa är ett område där arbetsterapeuter uppmärksammar att stora behov av insatser föreligger, men att dessa behov inte blir tillgodosedda. 

Det är inte rimligt att denna så betydande del av människans hälsa inte på ett självklart sätt inkluderas i de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser som hälso- och sjukvården erbjuder.  Vi vill därför uppmana ansvariga ministrar att tillse att området sexuell och reproduktiv hälsa inkluderas i den ökade nationella styrning som behövs för att vi ska nå en god och jämlik hälsa. Vi anser att det behövs ett statligt ansvarstagande som säkerställer:           

att sexuell och reproduktiv hälsa inkluderas i de nationella målen för grundutbildningen för alla hälso- och sjukvårdprofessioner.

att hälso- och sjukvårdsprofessionernas uppdrag gällande främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser avseende sexuell och reproduktiv hälsa förtydligas.

att kunskapsstöd tas fram som kan främja kompetensutveckling avseende sexuell och reproduktiv hälsa för alla professioner inom hälso- och sjukvården.

Dessa åtgärder skulle skapa grundläggande förutsättningar för att sexuell och reproduktiv hälsa ska kunna få det utrymme inom hälso- och sjukvården som krävs för att den nationella SRHR-strategin ska kunna bli verksam. Det handlar om mänskliga rättigheter i allmänhet och om ett värdigt liv med jämlik tillgång till hälsa i synnerhet.  

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-11-25

Håller med vår förbundsordförande 

Förutom att jag tycker det SKA införas istället för bör. SRHR handlar om mänskliga rättigheter och sexuell hälsa handlar om rätten att bestämma själv över identitet, sexualitet, roller och sin hälsa. Sexuell aktivitet med sig själv är en mänsklig rättighet och om förmågan att utföra aktiviteten är nedsatt påverkas hälsan.

Stefan Balogh

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev