Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Galet att tolka nya råd som att barn inte ska ligga hud mot hud”

Publicerad: 18 december 2013, 16:19

Barnmorskorna Ingela Wiklund och Sofia Swedberg ser nya rekommendationer för att hindra spädbarnsdöd som vettiga, men oroas för feltolkningar.


Tolkningen av hur de nya råden från Socialstyrelsen rörande  samsovning med spädbarn under tre månader ska praktiseras har lett till  många diskussioner mellan barnläkare och barnmorskor i vården.

Tidigare forskning har pekat på att det finns en ökad risk för  plötslig spädbarnsdöd vid samsovning om föräldern är rökare eller är  påverkad av alkohol eller andra droger. Men en ny studie av ett  internationellt forskarlag pekar nu på att samsovning innebär en förhöjd  risk för plötslig spädbarnsdöd vid samsovning oavsett förekomst av  andra riskfaktorer.

Forskarna använde data från fem studier utförda i Europa och i Nya  Zeeland. Uppgifter om 1 473 fall av plötslig spädbarnsdöd från studierna  matchades mot data från en kontrollgrupp med 4 629 spädbarn. I  studiematerial ingick bland annat data från Sverige, Danmark och Norge. I  den grupp som drabbats av plötslig spädbarnsdöd hade 22,2 procent av  barnen sovit tillsammans med en eller båda sina föräldrar när de avled. I  kontrollgruppen var den endast 9,6 procent av barnen som hade samsovit  med en eller båda föräldrarna. Risken med samsovning var framför allt  tydlig ju yngre barnet var. Barn under tre månader hade fem gånger högre  risk för plötslig spädbarnsdöd om de sov tillsammans med föräldrarna,  oavsett andra riskfaktorer som rökning och alkoholpåverkan.

Den barnläkare som deltagit som expert i Socialstyrelsens arbete med  frågan säger i en intervju i Dagens Medicin att mycket pekar på att  samsovning sannolikt är en viktigare riskfaktor än vad amning är som  skyddsfaktor.

I den studie som ligger till grund för en eventuell ändring av  rekommendationerna i Sverige bör man notera att man studerat samsovning i  föräldrarnas säng med att sova i egen säng i föräldrarnas rum. Det vill  säga, man har inte studerat om barnet legat på egen madrass  med eget täcke mellan föräldrarna (s.k. babynest) eller ej. Man har i  studien korrigerat för riskfaktorer som rökning, alkoholintag,  födelsevikt hos barnet etcetera. I resultaten kan man se att barn som  vägen 3500 gram eller mer löper en mindre risk än de som väger 2500  g–3499 g. Risken ökar därefter i takt med lägre vikt hos barnet. Föga  förvånande är med andra ord att desto mindre barnet är desto större är  risken för SIDS. När man kalkylerat för risk har man utgått ifrån att  barnet i normalfallet väger 2,5–3,5 kg, att mamman är i ett åldersspann  mellan 25-30 år och att hon har fött sitt andra barn och samlever med en  annan förälder. Desto yngre barnet är, desto större är risken för SIDS.  Risken för barnet har också en koppling till mammans ålder, desto yngre  mamma desto större risk. Om båda föräldrarna röker är risken ökad  jämfört med om endast en är rökare. En anmärkningsvärd sak med  tolkningen av denna studie är att man har kalkylerat risken för SIDS  vara 0,5/1000. Det är känt att frekvensen varierar stort mellan olika  länder. I vårt land är risken enligt svenska data mycket mindre  (0,15/1000 levande födda).

Problemet med nya rekommendationer att avråda till samsovning kan  lösas med att ställa barnsängen bredvid den vuxnas säng och i samma  höjd, så att barnet trots allt kan ligga nära.

Det har funnits en stark oro för att de nya rekommendationerna ska  medföra att nyfödda barn rekommenderas att inte ligga hud mot hud. Så  ska de nya riktlinjerna dock inte tolkas! Hud mot hudkontakten öppnar  upp förälderns känslighet för barnet och barn som ges denna möjlighet  har bättre självreglering vid ett års ålder. Det är galet att tolka de  nya rekommendationerna som att barnet inte bör ligga hud mot hud  eftersom vi vet att denna rutin har många livsviktiga fördelar. I ett  globalt sammanhang är vårdrutiner där hud mot hud-kontakt efter  förlossningen praktiseras en indikator på god vård och på många platser  en livsviktig faktor för det nyfödda barnet. Däremot är det viktigt att  nyblivna föräldrar direkt efter förlossningen informeras om att de ska  vara uppmärksamma på sitt barn och se till att barnet har fria  luftvägar. Barnet ska också alltid ligga säkert var det än ligger.

Bedömningen om vad man ska rekommendera handlar som vanligt om  avvägningar mellan en rad olika faktorer där man måste vara mer  nyanserad än att varna för att ha barnet hud mot hud efter  förlossningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev