Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hot mot Umeå på ofullständig grund”

Publicerad: 6 februari 2014, 05:00

Emma Furberg

Med viss besvikelse noterar jag att mycket verkar fattas i bedömningsunderlaget, skriver Emma Furberg, Medicine studerandes förbund, efter beskedet att universitet riskerar mista rätten att utfärda läkarexamen.


Universitetskanslerämbetets utvärdering fällde i veckan sin dom över landets läkarutbildningar: utbildningarna i Umeå, Uppsala och Göteborg anses inte uppfylla kraven för högre utbildning när ett urval examensmål granskats genom självständiga examensarbeten, universitetens självvärderingar och intervjuer med studenter.

Bedömargruppen anger att samtliga läkarutbildningar håller en god eller mycket god kvalitet vad gäller grundläggande färdigheter inom yrket såsom vetenskapligt förhållningssätt, diagnostik och behandling samt ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Den bristande måluppfyllelsen har i samtliga fall setts vid granskning av målet om lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och vård och omsorg.

Universitetskanslerämbetet har haft en svår men viktig uppgift. Redan för några år sedan vittnade studenter från de olika lärosätena i Sverige om den stress som rådde bland fakultetsmedlemmar med anledning av den stundande utvärderingen. På många sätt har den press som UKÄ satte på universiteten gagnat läkarstudenterna. Fakulteterna fick starka incitament för att identifiera svagheter i sin utbildning och åtgärda dem inför bedömningen. Medicine studerandes förbund utvärderar regelbundet den kliniska handledningen samt den prekliniska delen av de svenska läkarutbildningarna genom enkätundersökningar.

För mig som nyutexaminerad läkare från Umeå universitet ger det utlåtande som bedömargruppen kommer med dock en bild som jag endast delvis känner till, i synnerhet gällande den måluppfyllelse som anses bristande. En hel del interprofessionella inslag omnämns inte över huvud taget. På termin två och tre erhölls handledning från sjuksköterskestudenter i olika omvårdnadsrelaterade färdigheter. Dessa färdigheter examineras i sit-ins, på kliniska placeringar och i OSCE (organiserade strukturerade kliniska examinationer) tillsammans med andra kliniska moment.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på termin fem fanns en tydlig struktur för att lära sig teamarbetet på en hälsocentral. Här ingick hembesök hos patienter, provtagning med undersköterskor, mottagning med distriktssköterskan, besök hos sjukgymnast och kurator, för att ge några exempel. Under geriatrikplaceringen besöktes kommunala boenden och vi deltog i vårdplaneringar med kommunen.

Andra vårdplaneringar där socialtjänsten har varit inblandad har också förekommit under utbildningen och för den som mot förmodan missat något av dessa tillfällen genomförs obligatoriska rollspel på samma tema. UGL (utveckling, grupp, ledarskap) fokuserade bland annat på gruppdynamik och konflikthantering. Vi har undervisats i sårvård, vi har haft utbildningsmoment med ungdomshälsan, vi har besökt palliativa boenden. Utöver dessa och ett flertal utbildningsmoment som faktiskt omnämns i bedömningen har det under en rad klinikplaceringar undervisats i teamarbetets uppbyggnad och vinster i allt från reumatologi till cancervård.

Det är med viss besvikelse jag noterar att så mycket verkar fattas i bedömningsunderlaget – en djupare penetration av utbildningens måluppfyllelse genom fler studentintervjuer alternativt kontakter med alumni hade möjligen gett en klarare bild.

Kvalitetsgranskningar behövs och fyller en viktig funktion – men det är också viktigt att utvärderingarna blir rättvisande. Med ett så pass begränsat antal studentintervjuer och en tämligen liten självvärderingsgrupp blir resultatet lätt avhängigt enskilda individers uppfattning och det finns risk för att viktigt underlag går förlorat. Det är min förhoppning att UKÄ genomför en mer omfattande analys kring så kallade bristande måluppfyllelser innan beslut om examensrätten fattas för de berörda lärosätena.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev