Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kirurgi bör övervägas redan i ett tidigt skede”

Diabeteskirurgi är överlägset bästa tillgängliga medicinska behandling när det gäller såväl diabetesremission som risk för senkomplikationer till sjukdomen, skriver fem forskare.

Publicerad: 25 februari 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Thorell, Ylva Trolle Lagerros, Lena Carlsson, Torsten Olbers, Ingmar Näslund. Gastric bypass-operation.

Montage: Malin Arnesson (Lena Carlsson), Stefan Persson/Bildbyrån (operation)


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2Fetma

Mag- och tarmkirurgi som behandling av fetma är också effektivt för att motverka diabetes typ 2, T2DM, vilket lett till begreppet diabeteskirurgi. Två år efter genomgången diabeteskirurgi är bortåt hälften av patienterna som hade T2DM fria från sjukdomen. En del slipper sin diabetes under flera år, hos vissa kvarstår effekterna livet ut. Om operationen utförs tidigt ökar möjligheterna avsevärt till långvarig sjukdomsfrihet. 

I Sverige beräknas cirka 5 procent av befolkningen ha T2DM, enligt International diabetes federation 2019, och mer än 15 procent av befolkningen bära på arvsanlag för att utveckla sjukdomen. Enligt data från nationella diabetes-registret ökar även andelen med övervikt och fetma bland personer med T2DM. 

Av samtliga patienter med T2DM i primärvården har över 40 procent ett BMI över 30, det vill säga fetma. Fetma är i likhet med T2DM en kronisk sjukdom. Det har också kommit nya effektiva läkemedelsbehandlingar mot såväl fetma som T2DM med ett flertal verkningsmekanismer, och fortsatt forskning pågår. 

År 2019 utfördes 4 700 fetmakirurgiska operationer i Sverige, mestadels gastrisk bypass (förbikoppling av magsäcken med tunntarm) eller sleeve gastrektomi (då magsäckens volym reduceras). I en fördjupningsrapport från Scandinavian obesity surgery register, baserad på data från registret, har man studerat den långsiktiga effekten av diabeteskirurgi på T2DM. Av de 11 808 patienter i Skandinavien som hade sjukdomen och genomgick operation från 2007 till och med 2018 var cirka 43 procent helt fria från diabetes två år efter ingreppet. Fem och tio år efter operationen var motsvarande siffra 38 respektive 32 procent. Även hos dem som inte kunde sluta helt med sin medicinering sågs förbättringar av diabetessjukdomen.

Ju tidigare efter diagnos som operationen genomfördes, desto större var sannolikheten att patienten fick en bestående sjukdomsfrihet. Dessutom var skyddet mot komplikationer till följd av diabetes bättre. Detta talar för att diabeteskirurgi bör övervägas redan i ett tidigt skede av sjukdomen. 

Internationella randomiserade studier med långtidsuppföljning visar att diabeteskirurgi är överlägset bästa tillgängliga medicinska behandling när det gäller såväl diabetesremission som risk för senkomplikationer till sjukdomen, se Schauer i NEJM 2017 och Mingrone i Lancet 2021. Det är även känt att, förutom effekterna på T2DM, så minskar fetma/diabeteskirurgi risken för att drabbas av andra följdsjukdomar kopplade till fetma, såsom cancer, hjärtsjukdomar och sömnapné. 

Alla kirurgiska ingrepp är förenade med viss risk. Detta gäller förstås även fetma/diabeteskirurgi, som trots hög säkerhet medför risk för kirurgiska komplikationer. Efter 30 dagar är mortaliteten 0,05 procent samt förekomst av komplikation som kräver reoperation mindre än 2 procent. Det förekommer även ovanliga, men allvarliga, långtidseffekter såsom kroniska buksmärtor, blodsockerinstabilitet samt vitamin- och mineralbrister. Beslut om operation måste därför alltid föregås av noggrant övervägande tillsammans med patienten, där man jämför riskerna med ingreppet med de positiva effekterna. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär en operation en initial kostnad, men man kan samtidigt visa på ett minskat antal patienter som behöver läkemedelsbehandling och annan vård för T2DM med dess komplikationer. De beräknade totala sjukvårdskostnaderna i Sverige för behandling av samtliga patienter med T2DM fördubblades mellan år 2006 och 2014 från 5,5 till 11,6 miljarder kronor och fortsätter att öka, visar Daisystudien vid Karolinska institutet.

På gedigen vetenskaplig grund står de stora internationella diabetesorganisationerna i dag bakom riktlinjer där det slås fast att diabeteskirurgi ska vara ett behandlingsalternativ för T2DM vid fetma. I Sverige har denna rekommendation inte slagit igenom, och kirurgi har alltjämt en relativt låg prioritet för behandling av patientgruppen (4 eller 5 på Socialstyrelsens 9-gradiga prioritetsskala där 1 motsvarar högsta prioritet). Vi anser att våra nationella riktlinjer och nationellt kirurgiskt vårdprogram ska följa den internationella inställningen. Sverige bör arbeta för att patienter med T2DM och fetma tydligare ska informeras om kirurgi som behandlingsalternativ för möjlighet till bättre hälsa. 

Sammanfattningsvis:

• Diabeteskirurgi är en effektiv metod för behandling av T2DM hos personer med fetma. 

• Skandinaviska data visar att 43 procent av patienter med T2DM var fria från diabetes två år efter diabeteskirurgi. Fem och tio år efter operationen var 38 respektive 32 procent fortfarande sjukdomsfria.

• Kirurgi tidigt efter diagnos av T2DM ökar sannolikheten att patienten får långvarig sjukdomsfrihet och minskar risken för senkomplikationer till diabetessjukdomen.

• Diabeteskirurgi reducerar även risken för bland annat cancer och hjärt-kärlsjukdom. 

Anders Thorell, professor i kirurgi vid Karolinska institutet samt överläkare i kirurgi, Ersta sjukhus i Stockholm.

Ylva Trolle Lagerros, docent vid Karolinska institutet och överläkare på Överviktscentrum i Stockholm.

Lena Carlsson, professor i klinisk metabolisk forskning vid Sahlgrenska akademin.

Torsten Olbers, professor i metabol kirurgi vid Linköpings universitet. Bedriver privat obesitaskirurgi som bisyssla.

Ingmar Näslund, docent och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2Fetma

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev