Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Koncentrera specialistutbildningen för sjuksköterskor

Publicerad: 15 augusti 2007, 05:06

Specialistutbildningen bör samlas till de lärosäten som har relevant forskning för de olika inriktningarna, anser Sjuksköterskornas vetenskapliga råd.


I Högskoleverkets utvärdering (Rapport 2007:23 R) av specialistsjuksköterskeutbildningen med dess olika inriktningar påtalas ett antal svagheter som hindrar ett akademiskt och yrkesrelevant lärande vid flera lärosäten. Utvärderingen visar att den verksamhetsförlagda utbildningen inte alltid når upp till de kvalitetskrav som måste ställas på en specialistutbildning. Detta beror dels på att det finns för få forskarutbildade lärare inom respektive specialitet, dels på att omkring 25 procent av lärarna och i ännu högre grad de kliniska handledarna saknar för specialiteten relevant specialistutbildning.

Sjuksköterskornas vetenskapliga råd inom Svensk sjuksköterskeförening anser att utvärderingen är mycket alarmerande och att åtgärder för att höja kvaliteten omgående måste vidtas. I det nu pågående arbetet med utbildnings- och kursplanearbete vid alla lärosäten med anledning av ny högskoleför­ordning från 1 juli 2007 måste tydliga progredierande, utvärderingsbara lärandemål formuleras för såväl de teoretiska som de kliniska delarna.

Sjuksköterskornas vetenskapliga råd anser vidare att omfattande satsningar måste göras för att öka antalet specialistutbildade och disputerade lärare i den verksamhetsförlagda utbildningen. Förutsättningarna för kliniskt verksamma sjuksköterskor att genomgå forskarutbildning måste väsentligt förbättras genom satsningar på klinisk omvårdnadsforskning. De kliniskt verksamma sjuksköterskorna utgör rekryteringsbasen för disputerade kliniska lärare.

Vidare anser Vetenskapliga rådet att kombinationstjänster för lärare måste tillskapas där såväl undervisning/forskning som klinisk verksamhet ingår.

För att nå upp till akademisk nivå måste det finnas en koppling mellan utbildning och forskning. I dag är specialistutbildningen med sina inriktningar spridd över ett stort antal lärosäten. Vetenskapliga rådet anser att respektive inriktning bör koncentreras till ett färre antal lärosäten och att det vid dessa lärosäten ska bedrivas relevant forskning. Ett ökat samarbete mellan lärosäten inom en region och nationellt kan göra detta möjligt.

Vidare anser rådet att nationella kvalitetskriterier för verksamhetsförlagd utbildning måste utarbetas snarast. Detta bör vara en del av det pågående Bolognaprocessarbetet och göras i mycket nära samarbete mellan landets lärosäten och med företrädare för vårdverksamheten.

Vetenskapliga rådet stödjer förra universitetskanslern Sigbrit Frankes idé om att en del av högskolornas ersättning från staten ska vara kvalitetsstyrd, det vill säga en viss procent fördelas utifrån den kvalitet lärosätet uppvisar förutsatt att man tar fram säkrare kvalitetskriterier.

Vad gäller den utvärderingsmodell som Högskoleverket nu tillämpat vid tre utvärderingstillfällen anser Vetenskapliga rådet att det är dags att överväga om nationell kollegial granskning är den optimala modellen.

Vi föreslår i stället ett ökat inslag av utvärderare från andra akademiska utbildningar, gärna sådana som leder till en yrkesexamen till exempel civilingenjörer, jurister och lärare, alltså inte nödvändigtvis från vårdområdet. På det sättet skulle den akademiska nivån kunna granskas och jämföras med andra akademiska discipliner.

Ania Willman,
 ordförande, Sjuksköterskornas vetenskapliga råd, leg. sjuksköterska, universitetslektor

Gerthrud Östlinder,
 Vetenskapliga rådets sekreterare, FoUU-sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförenings kansli

Ann-Charlotte Egmar,
 ledamot, leg. sjuksköterska, universitetslektor

Anna Ehrenberg,
 ledamot, leg. sjuksköterska, universitetslektor

Inger Ekman,
ledamot, leg. sjuksköterska, professor

Anna-Christina Ek,
 ledamot, leg. sjuksköterska, professor

Inger Hallström,
ledamot, leg. sjuksköterska, universitetslektor

Else-Marie Jarl,
ledamot, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt

Ulrika Nilsson,
 ledamot, leg. sjuksköterska, universitetslektor

Per-Olof Sandman,
ledamot, leg. sjuksköterska, professor

Britt-Inger Saveman,
 ledamot, leg. sjuksköterska, professor

Siv Söderberg,
ledamot, leg. sjuksköterska, universitetslektor

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev