Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Män diskrimineras i cancervården

Publicerad: 30 April 2010, 07:21

Bröstcancerpatienter får snabbare hjälp än patienter med prostatacancer, skriver centerpartisterna Lennart Levi och Kenneth Johansson.


Det är när vi är som sjukast och mest utsatta som vi mest behöver det stöd och den trygghet som sam­hället kan erbjuda. En välfungerande sjukvård som lindrar, tröstar och botar är då oumbärlig. Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar. Var tredje person drabbas av cancer.

Enligt den utredning som tog fram den nationella cancerstrategin kommer antalet cancersjuka att öka. För männen är prostatacancer den vanligaste dödsorsaken. Varje år insjuknar nästan 9 000 svenska män i denna sjukdom.

I möjligaste mån måste cancer förebyggas. Att avstå rökning och leva balanserat med kost och fysisk aktivitet är goda steg på den vägen. Tidig upptäckt av cancern är också mycket viktig.

centerpartiet gick till val på att införa en ny politik för sjukvården där den enskilda patienten står i cent­rum. En del av detta arbete är att höja och säkerställa kvaliteten och likvärdigheten i cancervården. Även om möjligheten att bli botad från, eller att leva med, cancer är betydligt bättre nu än tidigare så finns mycket kvar att göra. Det gäller särskilt bristen på jämlikhet och jämställdhet.

Detta präglar upptäckten av cancer­sjuk­dom. Till exempel skiljer sig tillgången till gynekologisk cell­provs­kontroll och mammografi åt mellan landstingen. Dödlig­heten i cancer skiljer sig också åt. För prostata­cancer­vården visar det sig att Stockholm samt södra och västra sjukvårdsregionerna ligger något under Sverigesnittet i över­levnad. Norra sjukvårdsregionen och Uppsala-Örebro ligger däremot i topp. Dessa regionala skillnader är inte acceptabla. Inte heller kan vi godta att behandling och utfall styrs av patientens inkomst- och utbildningsnivå.

Sjuka i prostatacancer är en utsatt patientgrupp som ofta drabbas av ett sämre omhändertagande. En orsak till detta kan vara att de är äldre och har svårare att komma till tals. På flera sätt skiljer sig prostata­cancer­vården från till exempel bröstcancervården. Livs­för­längande behandling ges inte i samma utsträckning vid prostatacancer som vid bröst- och lungcancer. Detta trots att Social­styrelsen i riktlinjerna lagt fast att det ska vara samma prioriteringsgrad för dessa patienter.

En del av männen avlider utan att ha erbjudits livsförlängande behandling. Sedan årtionden finns team med olika kompetenser kring bröstcancerpatienten. Vid prostatacancer saknas på en rad större sjukhus ofta detta samarbete. Ledtiden till diagnos och omhändertagande för bröstcancerpatienter är kort. För prostatapatienter är den i allmänhet däremot relativt lång och kan uppgå till veckor och månader. Det är inte rimligt att en sjuk människas möjlighet att leva längre och bättre ska bero på kön, bostadsort, utbildning eller inkomst.

Det behövs också starkare styrning i cancervården. Ingen patient ska undanhållas den vård som de nationella riktlinjerna föreskriver. Det behövs skarpa åtgärder för att säkerställa bra och likvärdig vård för dem som behöver den bäst.

Centerpartiet kommer att driva sex punkter för en bättre cancervård:

1 Utökad screening för att tidigt upptäcka cancer bör övervägas så fort vi vet att effektiva metoder finns.

2 Öka likvärdigheten i cancer­vården och stärk implementeringen av de nationella riktlinjerna så att alla prostata­cancerpatienter – som i andra patientgrupper – får samma tillgång till den medicinskt bästa behandlingen.

3 Den nationella cancerstrategin ska följas upp och utvärderas systematiskt.

4 Det ska på varje sjukhus där dessa patienter vårdas finnas vårdprogram för både prostata- och bröstcancer.

5 Skärp inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren så att patienter och andra lättare kan jämföra cancervården. Då minskar också medicinskt omotiverade skillnader.

6 Staten bör satsa särskilda resurser på prostata­cancer­vården. Genom en överenskommelse med sjuk­vårds­huvud­männen kan dessa medel följas upp så att de ger prostata­cancer­patienterna verklig tillgång till bästa möjliga behandling.

För oss som vill ge hela Sverige chansen till bra cancervård är det tydligt att det behövs insatser. Det är vad centerpartiet kommer att arbeta för i alliansen och den omvalda allians­regeringen.

Lennart Levi
är riksdagsledamot för centerpartiet och professor emeritus.

Kenneth Johansson
är riksdagsledamot för centerparitet och ordförande i riksdagens socialutskott.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev