Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Missuppfattningar kring Cancerkartan”

Publicerad: 20 maj 2015, 05:00

Jan Zedenius, biträdande vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden, chefläkare och docent, och Lisa Jacobson, redaktör, Cancerfonden.

Vår granskning är tänkt att sporra landstingen att nå målen, skriver två företrädare för Cancerfonden.


Ledningsgruppen för Svenska kolorektalcancerregistret, SCRCR, kritiserar i Dagens Medicin nr 20/15 vår granskning av ett antal cancerdiagnoser i Cancerfondsrapporten 2015. Vår avsikt med granskningen är att ge en bild av i vilken utsträckning landstingen når de mål som Socialstyrelsen och specialistföreningarna satt upp, samt att påvisa att svensk sjukvård behöver få bättre förutsättningar för att kunna ge cancer­patienter bästa möjliga vård runt om i landet.

I arbetet har vi fört en dialog med registerhållarna för respek­tive diagnos och tagit hänsyn till deras synpunkter, exempelvis att inte ta med resultatmått i den samman­lagda jämförelsen. Denna är enbart byggd på så kallade process­mått, det vill säga vad som faktiskt görs inom viktiga delar av cancer­vården. Processmått på­verkas sannolikt inte nämnvärt av demografiska faktorer eller remitteringsmönster. Här tycks föreligga en missuppfattning efter­som ledningsgruppen för SCRCR för fram problematik knuten till resultatmått efter kirurgi. Vad gäller överlevnad i tjock- och ändtarms­cancer konstaterar vi att nästan alla landsting ligger nära målet.

Att vissa landsting faktiskt uppnår enskilda mål visar att det inte är omöjligt.

Vi vill med granskningen sporra landstingen att nå de mål som är uppsatta för att ge patienterna bästa tänkbara förutsättningar att klara cancersjukdomen. Dessa mål är för flera diagnoser som påpekats mycket högt satta, men att vissa landsting faktiskt uppnår enskilda mål visar att det inte är omöjligt.

Genom att visa att många landsting inte når uppsatta mål för cancervården vill vi stimulera till diskussion om varför, och skapa en dialog med politiker och tjänstemän som kan ge bättre förutsättningar för cancervården – främst genom att ta krafttag i avgörande frågor som personal- och kompetensförsörjning och nivåstrukturering.

Vi konstaterar i vår rapport att skillnaden mellan landstingen är små och att de svenska resultaten i en internationell jämförelse är goda. Vi är eniga med ledningsgruppen för SCRCR: Deras arbete med kvalitetsregistret och för­bättrings­arbetet med utgångspunkt från resultaten i detta är något att vara stolt över. Med högt satta mål och pedagogiska uppföljningar av hur de nås anser vi dock att den svenska cancervården kan bli ännu bättre.

Relaterat material

”Cancerfondsrapporten tolkar inte våra data korrekt”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev