lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nydiagnostiken av kol har i stort sett upphört”

När situationen lättar måste riktlinjer som anger att spirometriundersökningar ska undvikas tas bort, skriver flera forskare.

Publicerad: 26 juli 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kjell Larsson, Hanna Sandelowsky, Karin Lisspers, Björn Ställberg, Christer Janson.

Foto: Marcus Gustafsson (Hanna Sandelowsky), Johanna Lundberg/Bildbyrån (genrebild)


Ämnen i artikeln:

KolCovid-19

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot det svenska samhället och sjukvården. Den uppskjutna vården börjar nu skapa stora hälsofaror i sig. En ny undersökning från marknadsundersökningsföretaget Ipsos visar att 7 av 10 patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, inte vågat söka vård på grund av risk för att bli smittad. När vi nu ser ljuset i pandemitunneln, och vårdskulden kan börja betalas, är det av stor vikt att kol-vården hamnar högt upp i prioriteringen.

Pandemin har satt den svenska sjukvården på hårda prov. Vården har fokuserat tillgängliga resurser på pandemibekämpningen vilket, av förklarliga skäl, har lett till att annan vård har fått stå tillbaka. 

Läs mer: Forskare: Drastisk nedgång av kol i Sverige

En speciellt utsatt grupp är patienter med kol. Sjukdomen är i dag, enligt världshälsoorganisationen WHO, den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och cirka en halv miljon personer i Sverige beräknas ha kol enligt svenska Läkemedelverket 2015. Trots detta har kol låg prioritet inom svensk sjukvård vilket bland annat inneburit underdiagnostik och i många fall bristande omhändertagande. Orsakerna torde vara flera. Länge ansåg man att man inte hade något att erbjuda dessa patienter med irreversibla lungskador. En annan orsak är att ansvariga för sjukvården har nedprioriterat kol genom att inte tillsätta tillräckliga resurser. Den nära kopplingen till rökning; ”rökare har sig själva att skylla” är en attityd som tycks vanligare vid kol än andra livsstils- eller rökningsrelaterade sjukdomstillstånd. Detta har lett till att kol upplevs som stigmatiserande och fördröjer patienter att söka vård.

Kol-patienter utgör en riskgrupp för covid-19 och riskerar att bli svårt sjuka om de smittas. De har därför uppmanats att vara extra noga med att följa restriktionerna under pågående smittspridning. Nydiagnostiken av kol har i stort sett upphört därför att lungfunktionstester (spirometrier) inte kunnat göras utan risk för smittspridning. Detta får skadliga konsekvenser eftersom diagnostik, behandling och uppföljning vid kol kräver kontinuerlig sjukvårdskontakt. Kol-patienter har hamnat i ett moment 22.

Vi vet i dag att den moderna kol-behandlingen så som livsstilsförändringar (rökstopp, fysisk aktivitet, nutrition) och rätt medicinering ger symtomlindring, minskad sjukvårdskonsumtion och sänkt dödlighet. En förutsättning är dock att diagnosen ställs tidigt och att uppföljning sker regelbundet. En kol-diagnos med rätt insatta åtgärder vid 45 års ålder jämfört med diagnos 20–25 år senare kan innebära skillnaden mellan ett fysiskt aktivt pensionärsliv och ett liv med starkt sänkt livskvalitet.

I Ipsos-undersökningen, som genomförts på uppdrag av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim AB, har 47 allmänläkare och 53 sjuksköterskor tillfrågats om hur pandemin ändrat vårdsituationen för kol-patienter.

Vi som undertecknat denna debattartikel är engagerade i kol-vården. Vi har inte medverkat i arbetet med undersökningen, men anser att resultaten visar på förhållanden inom primärvården som behöver uppmärksammas. 

Undersökningens resultat visar hur kol-vården tvingats stå tillbaka på grund av pandemin.

• Tre fjärdedelar uppger att antalet personliga möten med kol-patienter har minskat. 

• Hälften anger att läkemedelsbehandling inte påbörjas på grund av svårigheter att följa upp patienten.

• Mer än två tredjedelar uppger att kol-patienter inte söker vård på grund av rädsla att smittas.

• Knappt två tredjedelar uppger att kol-patienter uteblir från bokade tider på grund av rädsla att smittas.

Dessutom har antalet utförda spirometrier för diagnostik och uppföljning av patienter med kol minskat betydligt på grund av risk för covid-19-smitta vid undersökningar.

Uppmaning till sjukvården: När fler nu får vaccin ser vi fram emot en förbättrad sjukvårdssituation. När situationen lättar måste riktlinjer som anger att spirometriundersökningar ska undvikas tas bort och det måste finnas tillgänglig personal som kan utföra undersökningarna. Kol-patienterna får inte hamna långt bak i kön när vårdskulden ska betalas.

Vi vill uppmana vården att söka upp de patienter som avstått från att boka återbesök eller placerats långt ned på väntelistan på grund av pandemin. Med minskad smittspridning och skärpta hygienregler är det dags att återgå till tidigare rutiner vad gäller regelbunden uppföljning av kol-patienter, särskilt dem med svår sjukdom.

Ipsos-undersökningen visar att många kol-patienter på grund av pandemin inte får den vård de behöver. Detta skapar onödigt lidande och, på sikt, även en större belastning för sjukvården genom att sjukdomen tillåts att försämras vilket leder till högre kostnader och sämre behandlingsresultat. Nu måste vi gemensamt säkerställa att kol-patienterna prioriteras och även framöver får den vård de behöver och har rätt till.

Kjell Larsson, specialist i lungmedicin, professor emeritus, Stockholm

Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, med dr, Stockholm

Karin Lisspers, specialist i allmänmedicin, docent, Uppsala

Anne Lindberg, specialist i lungmedicin, professor, Umeå

Björn Ställberg, specialist i allmänmedicin, docent, Uppsala

Christer Janson, specialist i lungmedicin, professor, Uppsala

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KolCovid-19

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev