Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Överdriven och orättvis kritik

Publicerad: 5 september 2012, 08:00

Kritiken mot Centrala etikprövningsnämnden kan inte helt avvisas men är överdriven och orättvis, skriver Johan Munck och Gisela Dahlquist.


I Dagens Medicin nr 35 riktas allvarliga anklagelser mot Centrala   etikprövningsnämnden, CEPN. Kritiken kan inte helt avvisas men är enligt   vår mening i stora delar överdriven och orättvis.

Kritiken skjuter främst in sig på behandlingen av anmälningar och andra skrivelser till nämnden som inte är hänförliga till särskilda ärenden men har anknytning till forskning av det slag som nämnden prövar.

Sådana skrivelser har brukat granskas inom nämndens kansli för undersökning av om de kan ge upphov till ett tillsynsärende. Eftersom nämnden bara har ett mycket begränsat tillsynsansvar har detta som regel inte varit fallet. Sedan detta har konstaterats har handläggningen avslutats. Något ärende i förvaltningslagens mening har då inte uppkommit. Vid många myndigheter sker inte något annat i sådana fall än att skrivelsen sätts in i en pärm eller  läggs till handlingarna , som det brukar heta.

Även om det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om detta, bör dock en myndighet normalt besvara en sådan skrivelse liksom andra brev till myndigheten. Det är beklagligt att vissa skrivelser av detta slag har blivit liggande under förhållandevis lång tid och att vissa avsändare inte har fått något skriftligt svar från nämndens sida. Enligt uppgift har emellertid i de flesta sådana fall svar lämnats per telefon.

Däremot är det inte riktigt att några beslut skulle ha antedaterats. Vad som har inträffat är att ett antal redan fattade beslut har dokumenterats i efterhand, varvid som beslutsdatum har angetts dagen för det faktiska beslutet i enlighet med vad som framgått av sådana anteckningar som gjorts på handlingarna och i annan form. Detta skedde i samband med att den handläggande tjänstemannen skulle vara tjänstledig och vistas utomlands under en längre tid.

Även om denna åtgärd vidtogs i gott uppsåt var den enligt vår mening både överflödig och olämplig.

I samband med att de nu berörda besluten skulle lämnas ut till Dagens Medicins reporter har en annan tjänsteman rättat vissa av dessa genom att ange den adress som varit aktuell för nämnden vid den tidpunkt som angetts som beslutsdatum. Även detta var olämpligt eftersom det har kunnat uppfattas som ett försök att dölja en brist i ärendehanteringen, men någon  förfalskning  har det inte varit fråga om.

Kansliet har redan påbörjat ett arbete för att införa nya och säkrare rutiner vi hanteringen av skrivelser och tillsynsärenden. Nämnden kommer att följa detta arbete.

CEPN:s egenliga verksamhet består i att pröva ärenden som överklagats eller överlämnats till nämnden och som gäller forskning på människor. Det är i dessa ärenden (jämte en del andra) som själva nämnden medverkar. I den delen har vi inte funnit något att anmärka vad avser tiden för handläggningen eller expedieringen till alla berörda. Vi har inte heller fått kännedom om att någon klagande varit missnöjd med kansliets expediering av dessa överklagandebeslut. Detsamma gäller de beslut som fattats i Expertgruppen för utredning av misstänkt oredlighet i forskning som numera också finns inom CEPN.

Det är emellertid beklagligt att flera av de protokoll som förts vid nämndens sammanträden inte undertecknats och slutjusterats i god ordning. Dessa protokoll anger emellertid endast vilka ärenden som hanterats vid ett sammanträde och vilka som var närvarande vid beslutet. De uppgifterna framgår också av själva besluten som alltid är särskilt uppsatta. Nya rutiner för mötesprotokollens förande och justering kommer snarast att diskuteras inom nämnden.

CEPN är en liten organisation med ett stort verksamhetsområde och en ofta hög arbetsbelastning. Även om de förut berörda bristerna ingalunda ska bagatelliseras, kan de dock inte anses vara av så allvarlig art att de motiverar den stort uppslagna artikeln och en del tillspetsade formuleringar i denna.

Sammantaget är det vår mening att de brister som uppdagats vid myndighetens kansli visserligen är beklagliga och måste rättas till men att de inte har någon anknytning till de väsentliga delarna i nämndens verksamhet när det gäller de ärenden som nämnden eller expertgruppen har att pröva.

Relaterat material

Etiknämnd skötte inte sitt jobb

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev