måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Patient med hjärtsvikt har rätt till god palliativ vård

Publicerad: 24 oktober 2012, 07:40

Hjärtsviktspatienter får mindre hjälp med svåra smärtbesvär i slutskedet av livet, skriver sju debattörer.

Ämnen i artikeln:

Hjärtsvikt

Svår hjärtsvikt innebär stort lidande för den drabbade. I dag kan vi erbjuda såväl bra symtomlindring som framgångsrik sjukdomsmodifierande behandling. Men alltför många med hjärtsvikt dör ensamma och med bristfällig symtomlindring.

Hjärtsvikt är en folksjukdom som blir allt vanligare i vår åldrande befolkning. Cirka 10 procent av alla personer över 70 år har hjärtsvikt och antalet ökar. Vi ser att patienter med kronisk hjärtsvikt varken får ett helhetsomhändertagande på sjukhuset eller i primärvården. En viktig del av lösningen är avancerad, specialiserad sjukvård i hemmet, ASIH. Många patienter blir aldrig erbjudna ASIH och möjligheten till palliativa åtgärder.

Den absolut största kostnaden för behandling av hjärtsvikt, 70 procent, utgörs av sjukhusvård. ASIH är därför också en ekonomiskt fördelaktig vårdform.

Fördelar med avancerad specialiserad hemsjukvård, ASIH:

1 Vård bedriven i hemmet ger god tillgänglighet till högkvalificerad vård dygnet runt. Patient och anhöriga blir mer delaktiga i vården.

2 Patienten slipper åka till akutmottagningen, kan undvika sjukhusinläggning och medföljande risker för felmedicinering och sjukhusrelaterade infektioner.

3 Ett multiprofessionellt och multidisciplinärt team med hög kontinuitet kan erbjudas – i hemmet.

Avancerad sjukvård i hemmet innebär inte avslutad kontakt med sjukhusets hjärtklinik, utan tvärtom bygger vården på ett tätt samarbete mellan ASIH och hjärtkliniker. I Stockholm finns goda exempel på detta. ASIH Långbro park samarbetar med hjärtsviktsenheten på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge kring gemensamma patienter och möjlighet till direktinläggning på avdelning M82. På Danderyds sjukhus hjärtklinik erbjuds patienter direktintag på avdelning 96.

En välfungerande vårdkedja med god kontinuitet, bra grundbehandling och samarbete mellan primärvård, akut specialistvård, geriatrik, hjärtsviktsmottagning och hemsjukvård är avgörande för god sjukdomskontroll och patientens livskvalitet.

Över hälften av patienterna med hjärtsvikt drabbas under den sista tiden i livet av andnöd, utmattning och smärtor. Problemen med bland annat smär­tor är i samma storleksordning som hos döende med cancer. Men på oklara grunder får patienter med hjärtsvikt mindre hjälp med dessa besvär.

En nyligen publicerad studie med data från Svenska palliativregistret visar att patienter med hjärtsjukdom får sämre vård i livets slutskede än patienter med cancersjukdom. De hjärtsjuka hade i högre grad andnöd och rosslingar sista veckan i livet, men fick mer sällan läkemedel mot det. Patienterna med hjärtsjukdom fick mindre information om nära förestående död, avled oftare ensamma och efterlevande fick mer sällan stöd.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård ska start av palliativ vård övervägas vid svår hjärtsvikt, NYHA grad III–IV. Detta är högprioriterat enligt Socialstyrelsen och i 2012 års Nationella vårdprogram för palliativ vård betonas behoven hos patienter med hjärtsvikt.

En väl uppbyggd sjukvård i hemmet som erbjuder palliativ vård vid hjärtsvikt finns i dag på några håll i Sverige, bland annat i Skellefteå och Stockholm. Vi vill med vår mångåriga erfarenhet gärna stå som goda exempel inom området.

Palliativt konsultteam finns på några platser i landet och kan också bidra till spridning av palliativ vård, kunskap och kompetens. Vi ser att det finns ett stort behov av att sprida palliativ kunskap, som inte enbart handlar om vård i livets slut, till primärvård och akutkliniker. Det är inte enbart inom cancervården detta behövs, utan i lika hög grad bland andra svårt sjuka patienter med diagnoser som hjärtsvikt, njursvikt, KOL och neurologiska sjukdomar.

Palliativ vård är så mycket mer än bara cancervård eller vård i livets absoluta slutskede. Vi vill med denna artikel belysa att hjärtsvikt är en folksjukdom och att svår hjärtsvikt innebär ett stort lidande för patienten. Vi anser att denna dolda folksjukdom måste synliggöras liksom patienternas behov av palliativ vård, som är mycket lika cancerpatienternas. Vi bjuder härmed in våra sjukvårdsansvariga politiker till att gemensamt ta krafttag för en satsning på den palliativa hjärtsviktsvården.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev