Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Personalen måste få läsa journaler”

Publicerad: 14 februari 2014, 09:24

Dagens lagstiftning orsakar hinder för en säker vård som inte står i proportion till behovet av patientintegritet, skriver Madelaine Pavlidis (FP) och två andra folkpartister


Sverige bedriver vård utifrån principen om vetenskap och beprövad erfarenhet. Hur ska principen upprätthållas om läkare och sjuksköterskor hindras från att skaffa sig erfarenhet från patientjournaler?

Patientdatalagen infördes 2008 och innebär att information om patienter delas mellan vårdgivare under särskilda, restriktiva förutsättningar. Patientens integritet ska värnas men en olycklig bieffekt är att barriärer rests mellan och inom vårdinrättningar. En utredning presenteras i april med förslag till ändringar. Det är inte en dag för tidigt!

Dagens lagstiftning orsakar hinder för en säker vård som inte står i proportion till behovet av patientintegritet. Orsaken är att vårdgivarna inte tillämpar lagen på ett patientsäkert sätt.
Trots att både läkare och sjuksköterskor omfattas av tystnadsplikten tillåter vårdgivarna bara vårdpersonal med en pågående vårdrelation att ta del av patientens journal. Förutom praktiska problem hotas patientsäkerheten, eftersom vårdpersonalen hindras från att dra lärdomar och erfarenhet av den behandling man gett.

Journaler är arbetsredskap för kontinuitet i behandlingen när olika vårdgivare har ansvar för patienten. För att den enskilda läkaren eller sjuksköterskan ska utvecklas krävs återkoppling: att kunna följa upp en patient och få  kvitto  på om man gjort en riktig bedömning eller inte.

Landstingens och andra vårdgivares avsaknad av riktlinjer för tillämpningen av patientdatalagen, hindrar denna lärprocess. Ett exempel: Läkaren som bedömer patienter på akuten får inte veta om den initiala bedömningen var korrekt. Läkarens vårdrelation slutar när patienten flyttas till vårdavdelningen.

Ett annat exempel är läkarnas specialistutbildning, ST. ST-läkare måste kunna följa patientens hela vårdförlopp, även om de deltar aktivt endast i beslut rörande delar av förloppet.

Avsaknaden av riktlinjer hos vårdgivarna skapar också allvarliga problem vid transplantationer. Vid en vävnadsdonation från en nyss avliden patient, måste den medicinska bakgrunden inhämtas för att säkerställa att det inte finns medicinska hinder mot transplantation. Om journalspärren är ett hinder, blir det ingen donation trots att den avlidna sagt ja till donation i Donationsregistret.

För att fortsätta leverera en säker och kunskapsbaserad vård behöver behöriga läkare och sjuksköterskor ta del av patienternas journal. Vårdpersonal med tystnadsplikt måste få rätt att informera sig om patienter även efter det att en pågående vårdrelation är avslutad.
Vårdgivarna behöver därför snarast skapa riktlinjer för hur patientdatalagen ska tillämpas.

Syftet med lagen måste dessutom kompletteras så att även kontinuerlig utbildning är skäl för vårdpersonal att ta del av patientjournaler.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev