Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Plötsligt tycks säkerheten inte vara lika prioriterad”

Vi ser med oro på hur arbetsgivare söker efter undersköterskor för administrering av vaccinationerna, skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson från Svensk sjuksköterskeförening.

Publicerad: 19 mars 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ami Hommel, ordförande, och Johanna Ulfvarson, sakkunnig i forsknings- och e-hälsofrågor, båda Svensk sjuksköterskeförening.

Montage: Tomas Södergren (Ami Hommel)


Ämnen i artikeln:

CovidvaccinSvensk sjuksköterskeförening

Nu riktas allas ögon mot lanseringen av de första covid-19-vaccinerna och det är dags att få klarhet i vem som får göra vad. 

Vaccination mot sjukdom genomförs för att lindra konsekvenser som dödsfall eller svåra men.

Det vill säga: Vaccination är prevention och ges till personer som är friska.

Vi ser med oro på hur olika arbetsgivare och aktörer i landet nu söker efter undersköterskor för administrering av vaccinationerna. Undersköterskor har inte en reglerad utbildning. Det finns inga tydliga kriterier för en undersköterskas kompetens. Detta betyder att en person med titeln undersköterska kan ha tre års gymnasieutbildning, eller endast några veckors. Utbildningen är inriktad på omsorg i högre grad än vård.

Vaccin mot covid-19, eller sars-cov-2 som viruset heter, finns nu i produktion och vaccinering av befolkningen har påbörjats. Att genomföra vaccinationer på bred front med ett nytt vaccin mot en ny sjukdom ställer särskilda krav på oss som utför arbetet.

Logistiken för transport, fördelning och förvaring är omfattande. I dessa steg finns ett starkt säkerhetstänk och varje avvikelse hanteras direkt. Det sista steget i kedjan innebär ordination, administration och dokumentation av vaccineringen. Frågor om vad som egentligen gäller i detta steg har uppstått, då aktörer nu vill ta hjälp av icke legitimerad personal för arbetsuppgifter där de är obehöriga. Plötsligt tycks säkerheten inte vara lika prioriterad.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god säker vård uppfylls och vårdgivaren ska säkerställa att det finns personal med den kompetens och kunskap som behövs. För de flesta arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården finns inga särskilda bestämmelser i författning som anger vem som får utföra dem. Men för vissa arbetsuppgifter, till exempel ordination, iordningsställande och administrering av läkemedel, finns särskilda bestämmelser som kräver en viss behörighet för att få utföra dessa.

Vaccination är en av dessa uppgifter. Alla läkare har rätt att ordinera vaccin mot covid-19. Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har behörighet att ordinera läkemedel för vaccination, vilket finns att läsa i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Dessa sjuksköterskor har nödvändig utbildning för att kunna hantera vacciner, vilket är anledningen till att de nu även får ordinera vacciner mot covid-19. 

Alla sjuksköterskor får ge vaccin. Samtliga legitimerade sjuksköterskor får administrera, det vill säga injicera, vaccin (HSLF-FS 2017:37). Läkare och sjuksköterskor får iordningsställa och administrera läkemedel för vaccin i hälso- och sjukvården. En legitimerad sjuksköterska kan också vara behörig att ordinera vaccin, i de fall då en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har genomgåtts. Verksamhetschefen ansvarar för bedömning att utbildningen är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.

Att iordningsställa, administrera eller överlämna ett läkemedel är reglerade arbetsuppgifter och får endast utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet enligt 7 kap. HSLF-FS 2017:37. Läkare och sjuksköterskor är behöriga att iordningsställa och administrera vaccin mot covid-19.

Som huvudregel gäller att ett läkemedel ska iordningsställas och administreras eller överlämnas av samma personal. 8 kap. 4 § HSLF-FS 2017:37. Den som iordningställer ett läkemedel till en patient ska mot den dokumenterade ordinationen kontrollera 1. patientens identitet, 2. läkemedelsnamn eller aktiv substans, 3. läkemedelsform, 4. läkemedlets styrka, 5. dosering, 6. administreringssätt, och 7. administreringstillfällen eller överlämnande av läkemedel.

I Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2017:37 står det att iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. Behörighet att delegera har läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Dessa legitimerade grupper får delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel till någon annan. Patientsäkerhet är prioriterat och i 6 kapitlet 3 paragrafen patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonal endast får delegera en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med en god och säker vård av patienten, och den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att han eller hon har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Vidare står det att den som via delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.

Denna dokumenterade kunskap saknas ofta eller är direkt bristfällig. Det som legitimerad personal studerar i veckor för att få förståelse för ett läkemedels påverkan, potential och biologiska variation för individer, ska en icke legitimerad person ta till sig under en eftermiddag.

Världshälsoorganisationen WHO:s databas över biverkningar och reaktioner på vaccin mot covid-19 har indikerat en något högre andel anafylaktiska tillbud, akuta allergiska reaktioner, än förväntat. Detta innebär alltså en mycket allvarlig reaktion som oftast inträffar inom cirka 30 minuter efter vaccination.

Riskbedömning för en överkänslighetsreaktion ska göras av en läkare eller en sjuksköterska, liksom att det på den mottagning, avdelning eller annan plats där vaccinationerna utförs ska finnas personal med kompetens att behandla överkänslighetsreaktioner samt akutbricka eller akutväska. 

Med denna kunskap finner vi det mycket oroväckande att rekrytering av icke legitimerad personal får fortgå. Är det av ekonomiska skäl man bortser från patientsäkerheten, eller bara av okunskap? 

Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Johanna Ulfvarson, sakkunnig i forsknings- och e-hälsofrågor, Svensk sjuksköterskeförening

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev