Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen underminerar kvalitetsarbete

Publicerad: 20 april 2010, 13:43

Svensk sjuksköterskeförening anser att nytt förslag urvattnar sjuksköterskeutbildningen.


Sjuksköterskeutbildning ska vara av god kvalitet så att patienten kan garanteras en säker, kunskapsbaserad och trygg vård. Internationella studier har visat att med välutbildade sjuksköterskor minskar dödligheten hos patienter.

Högskoleverket, HSV, har på uppdrag av regering och riksdag, och i nära samarbete med lärosäten, utarbetat kriterier för vad som avses med god kvalitet inom sjuksköterskeutbildningar vid universitet, och högskolor och lärosätena genomför kontinuerligt kvalitets­arbete i enlighet med Högskoleverkets intentioner.

Men denna samarbetsform sätts ur spel i regeringens nyligen presenterade proposition om nationellt kvalitetssäkringssystem, Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen, proposition 2009/10:139. Detta innebär att regeringen underminerar Högskoleverkets kvalitetsarbete.

Regeringens proposition lägger bland annat större vikt vid studenternas resultat än på hur lärosätena arbetar med att utveckla kvaliteten. Tre faktorer ska enligt propositionen ligga till grund för en samlad kvalitetsbedömning: självständiga arbeten, examens­arbeten och självvärderingar - kombinerat med platsbesök av externa oberoende sakkunniga samt enkäter till tidigare studenter.

Bedömningen av lärosätenas resultat ska göras av grupper av externa och oberoende sakkunniga som ska ligga till grund för ett samlat omdöme om utbildningens kvalitet som ges på en tregradig skala.

Omdömet får stor betydelse eftersom tilldelning av extra resurser ges till de lärosäten som får högst betyg. Att på detta sätt koppla resurstilldelningen till utvärderingar av kvalitet är inte rimligt i en sådan komplex verksamhet.

Framför allt måste även utbildningens kvalitet, inte bara studenternas prestationer, granskas. HSV har i nära samarbetet med lärosätena varit överens om att kvalitet ska mätas efter hur studenterna utvecklas i kunskaper, färdigheter och analysförmåga. För att studenterna ska ges förutsättningar att utvecklas i sin profession och i sitt lärande måste kursplanens mål vara tydligt beskrivna och examinationerna ut­föras rättssäkert.

Efter Högskoleverkets senaste granskning av sjuksköterske­utbildningen, har ett genomgripande arbete genomförts för att säkerställa kvaliteten vid våra universitet och högskolor och inte minst i den verksamhetsförlagda utbildningen som utvecklats på ett positivt sätt de senaste åren.

Vi skulle välkomna om regeringen initierar en dialog med Högskole­verket, lärosätena och berörda yrkesföreningar vid framtagande av kvalitetssystemet. Vi menar att både process (utbildningens genomförande) och resultat (studenternas kunskaper) är viktiga för att uppnå en god utbildning.

Ania Willman
är ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Janeth Leksell
är vetenskaplig sekreterare i föreningen.

Gerd Ahlström
är professor och ledamot i Sjuksköterske­föreningens vetenskapliga råd.

Anna Ehrenberg
är professor och ledamot i Sjuksköterske­föreningens vetenskapliga råd.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev