Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Regeringens förslag hotar att begränsa utbudet av vård

Publicerad: 14 Februari 2007, 05:59

Landstingsråden Stig Nyman och Pia Lidwall (kd) är kritiska till partiledaren Göran Hägglunds förslag om förhandstillstånd för svenskar som vill ha vård i andra länder inom EES-området.


Staten har i  dag  finansieringsansvaret för svenskars sjukvård i andra  EES  -länder. Vården i Sverige däremot bekostas av landstingen. Ett förslag som regeringen har lagt är att både vård i Sverige och i annat  EES  -land i framtiden ska finansieras av landstingens skattemedel.

Detta betyder att landstingen kommer att ersätta patienter som får vård beviljad av Försäkringskassan. Vi tycker det är angeläget att hävda ansvars- och finansieringsprincipen, det vill säga den myndighet som beslutar om vård ska svara för finansieringen.

Under kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar påtalade socialminister Göran Hägglund (kd) att den fria rörligheten för tjänster också gäller för hälso- och sjukvård. Vi som praktiska utförare av vår alliansregerings beslut i det här fallet anser att socialministern riskerar att verka i en riktning där kritiserade socialdemokratiska förslag om att begränsa möjligheten för svenska medborgare att söka vård tas över och förvaltas.

Enligt lagrådsremissen som regeringen lämnat över ska det inte gå att få förhandstillstånd för privat vård i något  EES  -land annat än av Försäkringskassan. Vården ska vidare gälla en sjukdom som skulle ha bekostats av den offentliga vården i Sverige. Om en likadan eller lika effektiv behandling kan ges i Sverige inom rimlig tid blir det inget tillstånd.

Det låter kanske logiskt, men förmodligen kommer många ansökningar om förhandstillstånd att avslås. I dag får mer än var tionde sökande avslag när de söker ersättning i efterhand, detta trots att den gränsöverskridande, planerade sjukvården fortfarande är obetydlig i omfattning. Försäkringskassans kostnader för planerad vård inom  EU/EES  beräknas ha uppgått till 25,5 miljoner kronor för perioden januari 2004 till juni 2006.

En majoritet av landstingen anser att med det föreslagna utökade finansiella ansvaret för vår organisation bör besluten om förhandstillstånd knytas till landstingen, och inte till Försäkringskassan. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting menar vi att landstingen också bör få möjlighet att bedöma den enskilde patientens behov av vård.

Om landstingen tilldelas ett sådant utvidgat beslutsansvar kommer frågorna om prioriteringar och medicinska indikationer att integreras i den medicinska beslutsprocessen på ett helt annat sätt än om besluten fattas av Försäkringskassan.

Kostnaderna för utlandsvård kommer att öka, likaså drivkraften för patienterna att söka vård utomlands då köer alltid ger upphov till frustration. Det är då av stor betydelse att handläggningen av ansökningarna inte förlänger väntetiden mer än nödvändigt för enskilda sökande.

Vi som ansvariga kristdemokratiska politiker i Stockholms läns landsting kan inte se hur Försäkringskassan kommer att kunna förfoga över de resurser som behövs för en effektiv handläggning av dessa ärenden. Redan i sitt remissvar har Försäkringskassan deklarerat att den inte accepterar lagförslagets formulering att ansökningar ska handläggas skyndsamt.

Denna uppenbara brist på servicevilja kommer att irritera patienter som tvingas att vänta på besked från en ovillig statlig myndighet.

Den avgörande förändringen och försämringen som riskerar att bli följden av socialdepartementets förslag är, jämfört med dagens situation, att förhandstillstånd endast ska ges om en identisk eller lika effektiv behandling inte kan erbjudas i Sverige inom en tid som – med beaktande av den sökandes hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp – är normal för vården ifråga. Detta i kombination med vårdgarantin som infördes i november 2005 kommer att innebära att många ansökningar om förhandstillstånd avslås om nuvarande förslag blir lag.

Socialdepartementets vägval blir i klartext att man låter det största hindret för en bättre hälso- och sjukvård bestå, nämligen den politiska styrningen av köer. Det kan aldrig vara riktigt att begränsa vårdgarantin och valfriheten för patienter endast till Sverige. Regeringen vill sätta gränser för var vård ska fås och vilka som ska få utföra den.

Den nödvändiga och efterlängtade möjligheten till utökat vårdutbud präglat av alliansens vision riskerar därmed att inte bli av – nämligen ett Sverige där vi har fria vårdval och där en fungerande vårdgaranti gör det överflödigt för våra patienter att behöva ta del av annan vård i  EES  -området.

Stig Nyman
Pia Lidwall

Stig Nyman
är biträdande finanslandstingsråd (kd) i Stockholms läns landsting.

Pia Lidwall
är biträdande landstingsråd (kd) i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev