Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Se över regelverket så minskar hot och våld”

Publicerad: 23 mars 2016, 06:00

Håkan Klementsson, ordförande Föreningen för lednings­ansvariga inom svensk ambulanssjukvård, Flisa, och Sven Engquist, vd Falck Emergency Sverige.

Våra enda ”vapen och skydd” är ett gott bemötande och förebyggande arbete, skriver två företrädare för ambulanssjukvård.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Vi har den senaste tiden i media tagit del av hot och våld riktat mot ambulanssjukvården i Stockholm. Det väcker oro varje gång sådant sker. Tyvärr är sådana händelser inget nytt och situationen ser snarlik ut över hela landet. Även i landsorten uppstår situationer med hot och våld.

Men i vissa regioner har man arbetat förebyggande på bred front. Det finns många goda exempel på verksamheter där ambulanssjukvårdens samtliga med­arbetare har utbildats i att identifiera och hantera farliga situationer, liksom hur man kan hitta ”triggers” i den egna organisationen. Stort fokus har också lagts på träning i bemötande, såväl på individ- som på gruppnivå. På andra håll har man varit ute i bostadsområden och berättat om sin verksamhet för att bryta olika kulturella barriärer och skapa förståelse för att ambulanssjukvården enbart är ute efter att hjälpa.

Det gäller att med största noggrannhet följa de rutiner som finns på respektive arbetsplats vad gäller hot och våld. Detta tillsammans med den för ambulans­sjuk­vårdens medarbetare självklara doktrinen att först säkra egen säkerhet har förebyggt mycket hot och våld och är det sätt på vilket ambulans­sjuk­vården ska skydda sin verksamhet och sina medarbetare.

Det är främst av två skäl vi måste sätta det enskilda ambulansteamets säkerhet i första hand:

■ Ett hotat eller skadat team kan inte hjälpa en svårt sjuk eller skadad människa – då äventyras kärnuppdraget.
■ Teamet har rätt till en trygg arbetsmiljö.

Vissa förespråkar att ambulansteamet ska bära särskild skyddsutrustning och vapen. Vi menar att detta bara ökar våldstrappan. Och enbart höjda straff tror vi inte heller löser några problem, eftersom de som utövar hot och våld inte kan förväntas känna till lagstiftningen och dess straffskalor.

Teamet har rätt till trygg arbetsmiljö.

Hur kan då samhället agera för att säkra en snabb och säker ambulanssjukvård åt alla våra medborgare? Ett område att se över är våra olika sekretesslagar.Lagarna behöver harmonisera bättre med varandra, med lagstiftarnas intentioner, med verksamheternas behov och med patienternas krav på en effektiv, jämlik och säker vård.

I hälso- och sjukvårdens regelverk (till exempel patientdatalagen) talas om ”sammanhållen journal­föring” och ”åtkomst till viktiga patientdata”. Samtidigt innehåller lagstiftningen paragrafer som avsevärt försvårar eller hindrar överföring av sådana viktiga patientdata. För ambulanssjukvården är det viktigt att, mellan olika vårdgivare, kunna förmedla kännedom om farliga patienter eller adresser till ambulansteam ute på uppdrag. Vi tror att en översyn av dessa regelverk skulle minska hot- och våldssituationerna för ambulanssjukvården.

Ett mera långsiktigt arbete är att förändra attityder ute i samhället och att skärpa lagstiftningen, för att tydligare markera mot hot och våld i varje situation.

Det är ambulanssjukvårdens ansvar att arbeta förbyggande, men vi och de olika ambulansorganisationerna skulle vara hjälpta av en nationell samordning, förslagsvis via Folkhälsomyndigheten.

Vi måste gemensamt göra klart för alla samhällsmedborgare att ambulanssjukvården har som enda uppgift att hjälpa sjuka och skadade människor och att våra enda ”vapen och skydd” är ett gott bemötande och förebyggande arbete.

HÅKAN KLEMENTSSON OCH SVEN ENGQUIST

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev