tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjuksköterskor behöver även medicinsk kunskap”

Den medicinska kunskap som sjuksköterskor får på grundutbildningen räcker inte för att ge en patientsäker vård, skriver Karin Ljungberg, specialistsjuksköterska och handledare. (9 kommentarer)

Publicerad: 9 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Ljungberg, specialistsjuksköterska vid Kardiologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg.


Vårdvetenskapen som akademisk disciplin började utvecklats under 1980-talet. Vårdandet som fenomen är däremot lika gammalt som mänskligheten. 

För de personer som sedan 1980-talet varit med och utvecklat vårdvetenskapen har det varit en spännande och givande resa. De flesta sjuksköterskor som utbildats sedan dess är tacksamma för att yrket fått en akademisk status. De har också fått utbildning i vetenskaplig teori och metod, vilket varit både intressant och utmanande.

Läs mer: Solna tar in farmaceuter för att stötta sjuksköterskor 

Omvårdnad är huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen och det har fått en allt större plats i utbildningen sedan vårdvetenskapens inträde. Men har vårdvetenskapen ett pris?

För att klara av arbetet som sjuksköterska behöver studenterna även medicinsk kunskap. I grundutbildningen är den ofta förlagd till första hälften av utbildningen, innan man fortsätter med fler kurser i omvårdnad och vetenskaplig metod. 

Studenterna upplever den medicinska delen som alltför komprimerad och många studenter har svårt att klara av den skriftliga examinationen i anatomi och fysiologi, visar en granskning i Vårdfokus nr 8/2022. 

En alltför hög andel studenter blir underkända och efter tre underkända prov spärras studenten. Studenterna är kritiska mot för svåra och för omfattande tentor.

Mycket kunskap som ska läras in på kort tid, så kallad korvstoppning, har en tendens att försvinna bort alltför fort. De studenter som vill arbeta inom akutsjukvården eller med mer medicinskt vårdkrävande patienter har inte fått den medicinska förberedelse de behöver för att ge en patientsäker vård, och många lämnar yrket efter något år. Är utbildningen grundad på teoretiska ideal som inte fungerar i det pressade arbetsklimat som kännetecknar vården i dag? Vem kan svara på den frågan? 

Svaret är: de sjuksköterskor som dagligen arbetar med patienter på olika avdelningar. Som handledare för studenter i grund- och specialistutbildningen diskuterar vi regelbundet den medicinska kunskapen som ges i grundutbildningen och att den inte räcker för att ge en patientsäker vård. Studenter såväl som nyutexaminerade sjuksköterskor är frustrerade över att så mycket tid läggs på omvårdnad och vårdvetenskap när så mycket arbete handlar om medicinsk kunskap. Om institutionens forskare inte prövar om deras forskning har klinisk tillämpbarhet så kommer inte sjuksköterskorna att fortsätta att arbeta enligt de metoder de lärt sig under utbildningen. En dokumentation som hela tiden ökar i omfattning stjäl tid från patienterna. Varje kurs i utbildningen bör noga utvärderas utifrån dess kliniska relevans. 

Vårdvetenskapen har också sitt pris i specialistutbildningarna. Sjuksköterskor som arbetat kliniskt en tid har sett för- och nackdelar i vårdarbetet och kan ha skaffat sig tankar och idéer om förbättringsarbeten som kan leda till en förbättrad vård och en ökad patientsäkerhet. Det finns ett utmärkt tillfälle att forska i detta under specialistutbildningen genom det examensarbete som görs i slutet av utbildningen. Tyvärr hindras många viktiga förbättringsarbeten, då forskningen till största delen ska handla om vårdvetenskap och där minimal om ens någon medicinsk vetenskap får ingå.

Många studenter tappar sugen inför sitt examensarbete och fogar sig efter institutionens och handledarens krav och vill ”bara få det avklarat” – vilket leder till att viktig kunskap från kliniskt erfarna och skickliga sjuksköterskor går förlorad. Det är lätt att förstå att det bildas motsättningar mellan forskning som har sin grund i kliniskt arbete och forskning som utgår från teorier om hur det borde vara.  

Sjuksköterskor som forskar på doktorandnivå och är anslutna till den medicinska fakulteten har däremot inga problem att kombinera vårdvetenskap och medicinsk vetenskap i sin forskning. Det ger en bredd och det ses som en tillgång att kunna inkludera flera vetenskaper i forskningen. Kanske ska man även på magister- och masternivå ge studenter samma möjlighet och på det sättet ta tillvara den otroliga kunskapsbank som finns hos sjuksköterskor i den patientnära vården.

Karin Ljungberg, specialistsjuksköterska, kardiologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Följ debatten:

1. ”Sjuksköterskor behöver även medicinsk kunskap” 

2. ”Sjuksköterskors omvårdnadskompetens omfattar medicinsk kunskap”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-12-13

Instämmer i varje ord hon skriver. Har sedan färdiga studier 2019 känt att det finns stora brister och gap i den kunskap vi får med oss och de förväntningar vården har på vårt arbete. Dessvärre blir arbetsbördan inte mindre heller.

Jag tycker vårdvetenskapen tar för mycket plats. Absolut att det är viktigt men det genomsyrar ändå alla moment i utbildningen. 

Likaså anser jag att examensarbetet tar för stor plats. Den hade hellre kunnat ligga som fristående kurs att läsa till efteråt om man hade velat doktorera vidare eller fokusera på vårdvetenskap. Det är ett halvårs studier där man kunde fått in andra viktiga ämnen kring medicinska färdigheter istället. Alternativt att man skulle kunna välja inriktning under utbildningen. Så man fokuserar mer på någon specifik vårddel. 

Tove

 

2022-12-13

En väl beskriven verklighet. Sjuksköterskeutbildningen behöver knytas till medicinsk vetenskap där naturligtvis även den viktiga omvårdnaden ingår. Vi (erfaren kirurg, erfaren anestesiläkare och undervisare, jag själv, erfaren barnläkare och undervisare) har följt en sjuksköterskestudent på nära håll och fått många frågor från skrivningar och övningspass. I flera fall har inte våra kunskaper och litteratursökningar räckt till för att svara på de rent medicinska frågorna. De s.k. rätta svaren har kanske kunnat vara rätt under vissa omständigheter, men det framgår tydligt att frågekonstruktören haft en mycket begränsad insyn i ämnet. Å andra sidan har vi fått ta del av intressanta omvårdnadsteorier, som snarast kan betecknas som fantasier, inte vetenskap. Vi är visserligen inte kompetenta att bedöma omvårdnadsvetenskapen, men vi är nog skapligt bra att bedöma fantasier. Detta är sorgligt då en välutbildad och intresserad sjuksköterska är det bästa både patient och läkare kan önska sig.

TA

 

2022-12-12

Så bra skrivet! Jag framför ofta att dagens usk utbildning är i alldeles för låg nivå. De ligger inte alls i nivå med den utbildning jag fick i början på 80-talet. Höj utbildningsnivån för undersköterskor så är eleverna på sjuksköterskeutbildningen mer förberedda o kan mycket mer när de kommer till ssk.utb.

F.ö är usk utb och godkännande av uskor under all kritik!

Kristina, usk.

 

2022-12-12

Sjuksköterskeutbildningen har skapat en yrkesidentitetskris som syns tydligt de senaste 15-20 åren.

Anmärkningsvärt att det finns ingen koordination och gemensamma krav med åtminstone de övriga EU-länderna.

De förbereds inte för framtida yrke, inte ens omvårdnadsmässigt, tex i grundläggande hygienrutiner och PVK-insättning vilket skapar enorma patientsäkerhetsfrågor.

Läkemedelshanteringen har livsavgörande roll om de blandar och räknar fel.

Att det inte lärs de allra mest grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi är tydligt sedan länge, för att inte prata om någon patologi .

Men vilka vetenskapliga teorier uppmanar till att skriva avvikelser på läkare som enligt deras världsbild ” felbehandlar” patienter eller inte har tillräckliga medicinska kunskaper, det verkar de nyutexaminerade sjuksköterskorna vara experter på.

Det är hög tid att ta hjälp av internationella riktlinjerna och expertis i utformningen av sjuksköterskornas utbildning och deras roll i den framtida vårdutvecklingen.

Cornelia 

 

2022-12-12

Mycket bra skrivet. Mycket av mitt arbete som sjuksköterska är att följa upp en läkares ordination. Har närmare 30 års erfarenhet så jag känner mig trygg med detta. Tror inte jag klarat av det som ny sjuksköterska i dag då det inte finns erfaren personal som har tid att förklara och informera som tidigare.

Eva

 

2022-12-12

Jättebra skrivet! Som tämligen ny sjuksköterska kan jag bara instämma och ytterligare vittna om kunskapsgapet som föreligger mellan utbildning och praktik. Alla dessa omvårdnadsteorier är förvisso bra, men den medicinska kunskapen blir lidande!

När jag först kom ut på arbetet erfor jag som att det var övermäktigt mig, just för att det hade behövts en bättre förberedelse med mer fokus på medicinsk vetenskap i utbildningen. När jag kom till min avdelning fick jag av en erfaren kollega höra ”du kommer att gråta flera gånger under de första månaderna”. Är detta så det ska vara? Kan detta ses som normalt? Eller finns det såsom du skriver, en chans att underlätta för sjuksköterskor genom att se över kunskapsprioriteringen i utbildningen? 

Kristina

 

2022-12-12

Sjuksköterskor får en grundläggande utbildning i omvårdnad. Trots det kallar en del sjuksköterskor sig MAS - Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, inte minst i kommunerna. Hur en sjuksköterska kan vara medicinskt ansvarig är för mig märkligt! Patienter skriker efter mer omvårdnad. Studier pekar på att patienter får för lite omvårdnad. En s.k. job shifting sker, där sjuksköterskor tar över fler och fler läkaruppgifter, vilket är en farlig väg, då de saknar den medicinska kompetensen. De har bara en ytterst grundläggande medicinsk utbildning, annars hade läkarna inte behövts. Ett exempel är t.ex. bristningar i samband med förlossningar där Sverige är ett utav de sämsta länderna att ta hand om de förlösande kvinnorna. Kanske sjuksköterskorna borde fokusera på att leverera bättre och mer omvårdnad för att få friskare patienter snabbare. Bättre att bli bra på en sak än halvbra på flera iaf om man sätter patientsäkerheten först.

CK

 

2022-12-12

Medicinska kunskaper är väl en självklarhet när yrket kräver att ta hand om sjuka patienter med skiftande krav på bedömning och omhändertagande! Borde vara det viktigaste ämnet, i min värld går omvårdnad och medicinsk kunskap hand i hand , har aldrig förstått alla teorier i s k vårdvetenskap skilt från den medicinska vetenskapen!!

Kristina

 

2022-12-09

Så bra skrivet! Vi diskuterade detta senast igår på lunchrasten, hur den nödvändiga medicinska kunskapen bortprioriteras till förmån för omvårdnadskunskap och vetenskapliga teorier. När sjuksköterskestudenter och sedan nyfärdiga sköterskor kommer ut på praktik och i arbetslivet så blir glappet mellan den kunskap de besitter och den kunskap de behöver enorm. Jobbar du på en vårdavdelning där du ska ronda ett antal patienter med läkare, så förväntas du ha koll på patientens sjukdomshistoria, aktuella tillstånd och förväntat utfall utifrån det, för att kunna bedöma och ta upp ev avvikelser från förväntat förlopp. Jobbar du som jag gör idag, på en vårdcentral med telefonrådgivning så är det 98% medicinska kunskaper som krävs för att identifiera, triagera och ge råd till de patienter du talar med. 

Malin

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev