Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre kan göra skillnad”

Publicerad: 27 maj 2020, 05:00

Jonas Olofsson, Magdalena Annersten Gershater, Mariette Bengtsson, Ami Hommel och Carin Alm Roijer.

Foto: Tomas Södergren, Håkan Röjder, Norekefoto.

För korrekt vård och omhändertagande krävs specialistkompetens inom vård av äldre, skriver fem debattörer.


I spåren av corona har svensk äldreomsorg blivit ordentligt utmanad. Vi ser och hör om en kämpande vårdpersonal som gör sitt yttersta för de äldre och försöker räcka till. Men räcker det med att räcka till? Räcker det med fler händer? Vilka är de faktorer som leder till en god och värdig äldreomsorg?

Låt oss lyfta en viktig faktor som kan göra skillnad. I äldreomsorgen är det i dag en brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre. Vi anser att specialistsjuksköterskan, med sin specifika gerontologiska och geriatriska kompetens, är en viktig del i vårdkedjan för att möta de komplexa vårdbehov som sköra, multisjuka äldre samt personer med demenssjukdom har. Det skulle aldrig accepteras att det saknas specialistutbildade barnsjuksköterskor inom barnsjukvård eller pedagoger inom barnomsorgen. Nu måste Sverige satsa på att det finns gott om specialistsjuksköterskor inom vård av äldre så att de äldre kan få en trygg och värdig ålderdom även om de har blivit sjuka.

Studier har visat att med rätt omhändertagande kan äldre personer med svåra sjukdomstillstånd tillfriskna och komma hem igen. Många gånger är det de bakomliggande sjukdomstillstånden hos de äldre som påverkar utfallet av akut sjukdom. För korrekt vård och omhändertagande krävs därför specialistkompetens inom vård av äldre.

Felaktig läkemedelsanvändning är den vanligaste anledningen till att äldre personer vårdas på sjukhus. Socialstyrelsen framhåller vikten av att insatta läkemedel utvärderas över tid. För äldre personer med olika sjukdomstillstånd och omsorgspersonal kan det vara svårt att bedöma om ett nytillkommet symtom beror på ett läkemedel eller något annat.

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre gör skillnad genom att ansvara för att regelbundna läkemedelsgenomgångar blir utförda och gör systematiska bedömningar av skörhet och den komplexa symtombilden hos en äldre multisjuk person.

Fallolyckor är tyvärr alltjämt vanligt förekommande hos äldre. De kan leda till allvarlig bestående skada och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna hos äldre personer över 70 år.

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre gör skillnad genom att ansvara för att kända riskfaktorer för fall elimineras: läkemedel som ger lågt blodtryck och yrsel dosjusteras i samarbete med läkaren, vätske- och näringsintag beräknas så att den äldre personen inte blir dehydrerad och är hungrig och törstig. Specialistsjuksköterskan ansvarar även för omvårdnaden så att äldre personer som till exempel behöver hjälp till toaletten får hjälp i tid.

Undernäring hos äldre ökar känsligheten för infektioner. Undernäring kan bero på åldersförändringar i smakreceptorerna, att den äldre personen tappat aptiten på grund av läkemedelsbiverkan, på grund av nytillkommen sjukdom, på grund av depression, eller på grund av att maten inte är anpassad till den äldres möjligheter att tugga och svälja.

Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre har den fördjupade kompetens som behövs för att ge en patientsäker och god omvårdnad genom systematiska nutritionsbedömningar, individuella lösningar och undervisning av personalen.

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre arbetar självständigt utifrån relevanta nationella riktlinjer, lokala vårdprogram och nationella kvalitetsregister samt handleder personal. Specialistsjuksköterskan medverkar även till att riktlinjer, vårdprogram och kvalitetsregister inom kunskapsfältet rörande äldrevård och äldreomsorg utvecklas, samt identifierar faktorer som utgör ett hot mot säker vård, och arbetar systematiskt för att förhindra vårdskador.

Utifrån den äldre personens behov ansvarar specialistsjuksköterskor inom vård av äldre för att systematiskt leda, fördela, prioritera och samordna vård så att kommunerna får möjligheter att leva upp till lagens krav på säker vård av god kvalitet. På så sätt undviks vårdskador och onödiga sjukhusinläggningar. För att fler äldre multisjuka ska få chansen att överleva svåra infektioner som covid-19, krävs att deras underliggande sjukdomar är optimalt behandlade och näringsstatus optimerat. Det är också viktigt att försämringar av hälsotillståndet snabbt identifieras och åtgärdas.

”Bygg medan timglaset rinner” skrev den Nobelprisbelönta poeten Nelly Sachs. Låt oss innan timglaset runnit ut för våra sköra äldre ge en omvårdnad värdig namnet. Det är möjligt! Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre kan och vill göra skillnad.

Jonas Olofsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre och doktorand vid institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet.
Magdalena Annersten Gershater, programansvarig vid institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet.
Mariette Bengtsson, studierektor vid institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet.
Ami Hommel, professor vid institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet.
Carin Alm Roijer, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet.

JONAS OLOFSSON, MAGDALENA ANNERSTEN GERSHATER, MARIETTE BENGTSSON, AMI HOMMEL OCH CARIN ALM ROIJER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev