Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stopp av utbildning helt i strid med sjukvårdens intresse

Publicerad: 10 december 2008, 10:29

Det är märkligt att vi som potentiella kollegor och arbetsgivare inte har tillfrågats om kvaliteten på nyutbildade specialistsjuksköterskor, skriver Ulla Claesson med flera.


Högskoleverket, HSV, väljer att dra in examinationsrätten för utbildningen av specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård i Uppsala. Det är en utbildning av hög kvalitet, enligt både elever och oss som anställer specialistsjuksköterskor.

Sverige har i dag alltför få specia­list­sjuksköterskor och därför be­gränsas möjligheterna att hjälpa patienter på bästa sätt. I ett aktuellt lex Maria-ärende har Social­styrelsen konstaterat att bristen på intensivvårdsplatser inte är förenlig med god och säker vård. Nu väljer Högskole­verket att på eget initiativ gå tvärt emot patientintresset!

HSV pekar på att ”progressionen i huvudämnet vårdvetenskap och inriktning omvårdnad” är otyd­ligt beskriven i utbildnings- och kursplaner inom programmet. Vi som anställer och arbetar med de nyutbildade har inte fått delta i utvärderingen, kunskaps- eller kompetenskontroll av studenterna ingår inte.

Man hänvisar till att antalet disputerade lärare är fortsatt otillräckligt inom programmet. Det faktum att nära nog alla de läkare som undervisar i programmet är disputerade omnämns över huvud taget inte i rapporten. Flera har stor erfarenhet av forskarutbildning och aktivt handledarskap bland annat för sjuk­sköterskor under doktorandutbildning. Är HSV-kravet kanske att bara disputerade i vårdvetenskap räknas!?

Utbildningen tjänar till att göra sjuksköterskan trygg i sitt arbete och i att följa de krav som patient­säkerheten kräver. Intensivvårds- och anestesipatienter behöver avancerad medicinsk omvårdnad och teknisk assistans för flera organsystem. Detta är omvårdnad ur intensivvårdsperspektiv. HSV anger omvård­nadsveten­skap som huvudämne för specialistutbildningen. Vi till­åter oss anse medicinsk yrkes­kunskap vara jämställd för specialistsjuksköterskor i anestesi och intensivvård.

Vi misstänker starkt – mot bak­grund av HSV:s yttrande - att sakkunniga inte i första hand är intresserade av att vi ska kunna utbilda kompetenta specialistsjuksköterskor, utan har en annan agenda. Vi är de första att välkomna en utveckling mot fler forskarutbildade sjuksköterskor. Som ansvariga för anestesi och intensivvård av svårt sjuka anser vi oss dock mycket tydligt ha rätten att ha synpunkter på vad en specialistsjuksköterska bör kunna, och vad omvårdnad i intensivvårdsmiljö eller i en operationssal innebär.

Det är märkligt att vi som potentiella arbetsgivare respektive kolleger inte i något enda avseende har tillfrågats om vad vi anser om kvaliteten på de nyutbildade specialistsjuksköterskorna innan man på detta sätt försöker lägga ned utbildningen i Uppsala. I underlaget för beslutet finner vi varken kunskaps- eller kvalitetskontroll av de examinerade – vilket uppfattas som ett tydligt underkännande av HSV:s egen utredningsinsats. Värderingen är i de flesta avseenden subjektiv från HSV: s sida. Tydliga krav framgår inte, eller inriktas mot annat än utbildningsresultat. Det är svagt av en myndighet med övervakningsuppdrag.

Vi, som dagligen arbetar med anestesi- respektive intensivvårdssjuksköterskor, upplever tydligt att de nyutexaminerade specialistsjuksköterskorna har en mycket god kompetens och lever upp till de stora krav som modern anestesi och intensivvård ställer. I gruppen finner vi ett stort intresse för utveckling och en nyfikenhet inför utmaningarna i modern vård.

Vår bild är att många sjuksköterskor har sökt sig till Upp­sala för specialistutbildning därför att utbildningen håller mycket god kvalitet anpassad till vårdens behov. Det minsta man kunde begära av HSV:s sakkunniga är att de skulle ha dokumenterad erfarenhet av omvårdnad inom anestesi och intensivvård. Åtminstone borde någon sådan kompetens finnas i gruppen.

Konsekvenserna av HSV: s bristande kunskap inom området blir att de redan i dag för få tillgängliga intensivvårdsplatserna riskerar att bli färre. Operationer kan behöva ställas in. Det är helt enkelt oacceptabelt att patienter kommer i kläm på grund av HSV: s för oss mycket dunkla agenda.

Det är dags att ta ställning till om inte utbildningen av specialistsjuksköterskor bör utformas på samma sätt som den av landstingen drivna specialistutbildningen för läkare. Kanske Socialstyrelsen bör ta över övervakningsansvaret och kompetensvärderingen. Kunskapsstyrd vård förutsätter att hela teamet får en optimal utbildning inom det medicinska område de verkar. Även sjuksköterskorna!

Ulla Claesson
Ragnhild Eklund
Hans Stiernström
Torbjörn Karlsson

Ulla Claesson och Ragnhild Eklund
är intensivvårds-sjuksköter­skor och avdelningslärare inom intensivvård, Akademiska.

Hans Stiernström
är över­läkare och chef för central-intensiven på Akademiska i Uppsala.

Torbjörn Karlsson
är verksamhetschef, anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset.

Läs även:
Anna-Karin Eklunds debattinlägg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev