Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Sverige saknar en handlingsplan för att nå ett tobaksfritt samhälle

Publicerad: 9 April 2008, 04:58

Vore det en infektionssjukdom som hotade att ta livet av 6 000 människor varje år, vill vi tro att inga resurser skulle sparas, skriver ledarna för tre av vårdens fackförbund.


Den svenska staten sparade 5 miljarder kronor på att sjukskrivningarna blev färre och kortare 2007. Det finns delade meningar om ifall framgången beror på att folk blivit friskare eller att fler nekats sjukpenning.

Ett område där det finns möjlighet att kraftigt sänka kostnaderna för sjukvården och Försäkringskassan är insatser mot tobaksbruket. Det gör människor definitivt friskare.

Olika åtgärder har de senaste decennierna gett resultat. Sedan början av 1980-talet har antalet rökare minskat med en miljon. Men fortfarande är det en miljon som röker och lika många som snusar. Kostnaderna för sjukskrivning på grund av rökrelaterade sjukdomar har beräknats till 18 miljarder kronor, enligt en rapport från centrum för hälsoekonomi vid Lunds universitet.

Lägger man därtill beräknade kostnader för sjukvård på 2,2 miljarder kronor och 6 miljarder för produktionsbortfall på grund av förtidspensionering och förtida dödsfall slutar notan på 26 miljarder kronor. Varje år. Dessa försiktigt beräknade samhällskostnader kan jämföras med den årliga inkomsten i tobaksskatt på 9-10 miljarder.

År 2005 infördes rökförbud på serveringar. Förbudet fungerar, vilket tillsammans med sakta minskande rök­vanor föranlett beslutsfattare på olika nivåer att tro att arbetet mot tobaksbruket är slutfört. Det är det inte. Målet måste vara ett tobaksfritt samhälle där allt färre behöver sjukskrivas, förtidspensioneras eller begravas på grund av eget eller andras tobaksbruk.

År 2003 tillkom WHO:s ramkonvention om tobaks­kontroll vilken Sverige ratificerade 2005. Något större avtryck har konventionen ännu inte haft på svenskt tobaksförebyggande arbete. Enligt den av WHO nyligen publicerade Rapport om den globala tobaksepidemin 2008 lever inte något av de 152 länder som ratificerat konventionen upp till dess krav.

Rapporten konstaterar att det under 1900-talet dog 100 miljoner människor av rökning. Under det här århundradet kan antalet offer bli en miljard människor - om vi inte agerar tillräckligt.

WHO manar i sin rapport alla länder att kraftigt öka ansträngningarna för bekämpning av tobaksbruket och rekommenderar regeringarna att använda sig av alla de strategier som visats vara mest effektiva:

■ Återkommande skattehöjningar.

■ Slopad reklam och sponsring.

■ Varningsbilder på alla tobaksprodukter.

■ Utökning av rökfria miljöer.

■ Tillgång på professionell tobaksavvänjning.

■ Omfattande informationskampanjer.

■ Kontinuerlig uppföljning av tobaksbruket och utvärdering av det förebyggande arbetet.

Sverige ses på många håll som ett föredöme ifråga om tobakskontroll tack vare den låga andelen rökare, 14 procent, vilket är bland de lägsta i Europa.Samtidigt snusar dagligen 19 procent av männen och 4 procent bland kvinnorna. Ett faktum som av både tobaksindustrin och ett antal utländska kommentatorer tolkas som att svenskarna röker mindre därför att de gått över till snus.

Men de svenska männen har aldrig rökt i lika stor utsträckning som i övriga Europa.
 Internationell statistik visar dessutom att samma låga rökantal som i Sverige går att nå utan snusets hjälp. Ett exempel är Kanada där andelen daglig­rökare är 13 procent och snusarna är sällsynta. Kanada satsar årligen motsvarande 21 kronor per invånare och år på det breda tobaksförebyggande arbetet att jämföras med Sveriges 3 kronor.

Riksdagen beslutade 2003 om vilka mål för det tobaksförebyggande arbetet som ska ha nåtts år 2014:

■ Tobaksfri livsstart (alla gravida och deras partners tobaksfria).

■ Halvering av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa.

■ Halvering av andelen rökare i de grupper som röker mest.

■ Ingen ska utan eget val behöva utsättas för tobaksrök i sin omgivning.

Men ännu finns ingen handlingsplan. Vore det tal om en infektionssjukdom som hotade att ta livet av 6 000-7 000 människor varje år vill vi tro att inga resurser skulle sparas.

WHO förväntar sig att hälso- och sjukvården engagerar sig i kampen mot tobaksepidemin. Vi antar den utmaningen, inte minst vill vi öka tillgången på kvalificerat avvänjningsstöd för landets rökare och snusare. Men framgång kan nås endast om regering och riksdag skapar nödvändiga förutsättningar genom att genomföra de åtgärder som man förband sig till när de nationella folkhälsomålen antogs och ramkonventionen om tobakskontroll ratificerades.

Eva Nilsson Bågenholm, Anna-Karin Eklund, Roland Svensson

Anna-Karin Ek­lund, Eva Nilsson Bågenholm och Roland Svensson är ordförande för Vårdförbundet, Läkarförbundet respektive Tandläkarförbundet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev