Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Utveckla vårdval i hela vården”

Publicerad: 2 mars 2020, 06:00

Anna Starbrink, gruppledare för Liberalerna och hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

Foto: Anna Molander

Vårdval bör vara utgångspunkten i hela landets vård, föreslår Anna Starbrink (L).


Patienterna har en för svag ställning i vården och behöver mer makt och frihet i sin situation. Vårdens medarbetare är inte alltid nöjda med regionerna och behöver fler arbetsgivare att välja mellan. Vårdköerna är ibland beklämmande långa, det behövs flera som vill erbjuda vård. Det är hög tid för en ny, modern vårdvalsreform.

I en färsk rapport om hälsoläget och hälsosystemets effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet i EU-länderna visar kommissionen att det finns mycket att glädjas åt: vår medellivslängd tillhör de högsta i EU, antalet dödsfall på grund av hjärta-kärlsjukdomar som stroke går ner. Vårt sjukvårdssystem fungerar rätt väl. Men samtidigt är kostnaderna relativt höga jämfört med andra länder. Kvaliteten i akutsjukvården anses god, men vi har välkända problem att ta itu med i svensk hälso- och sjukvård. Tillgången till vård är långt ifrån jämlik, särskilt i glesbygd. Vi har alltför långa köer till vården. Samordningen för personer med långvariga sjukdomar är inte tillräckligt bra.

För att öka vårdutbudet behöver vi fler som vill erbjuda vård. Skickliga yrkesutövares möjligheter att starta och driva enskilda verksamheter är viktig. Vårdvalen, enligt Lagen om valfrihetssystem LOV, har inneburit en fullkomlig blomstring av små vårdgivare som ofta uppskattas av såväl patienter som medarbetare. Vårdpersonal har fått flera potentiella arbetsgivare. Kontinuiteten har förbättrats då regioner och kommuner inte längre är tvungna att efter några år åter upphandla de privata verksamheterna.

Med många års erfarenhet av vårdvalet är det dags att ta nästa steg. Genom Januariavtalet har Socialdemokraterna lagt sin tidigare hårdföra stoppolitik mot enskilda vårdföretagare åt sidan.

Nu konstaterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna gemensamt att ”den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande.”

Därmed bör ett nytt, framåtsyftande politiskt arbete påbörjas för att förbättra valfriheten och utveckla LOV. Det måste ske både nationellt och i regionerna.

En ny reform måste bygga vidare på vårdvalets framgångar men också granska kritiskt och rätta till brister. Regionerna, inte minst i min egen region Stockholm, behöver utveckla ersättningsmodeller som minimerar hälsomässigt eller medicinskt omotiverade kostnadsökningar, säkrar en sammanhållen vård när patienter behöver olika slags specialistvård, samt tydligt reglerar ansvaret för utbildning, vidareutbildning och forskning.

Nationellt behövs en vårdvalsreform som vässar lagstiftningen i för att i än högre grad möta patienternas behov, med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagens krav att den med störst behov ska ha företräde till vårdens resurser. Jag vill peka ut några områden där lagen behöver förstärkas.

■ Patienten ska ha valfrihet inom alla områden där så är möjligt, och rätt till information om var behandlingen kan ges. Alla regioner bör införa LOV i öppen specialistvård för att komplettera regionernas egna vårdutbud. Vårdval med LOV bör därför vara utgångspunkten i hela landets vård. Regionerna måste kunna motivera om de inte erbjuder valfrihet inom några vårdområden.
■ Regionerna ska ha möjlighet att rikta etablering inom vårdval till särskilda geografiska områden. Ansvaret för att tillgodose befolkningens vårdbehov ligger på regionerna och de behöver kunna anpassa vårdstrukturen utifrån lokala förutsättningar och behov, som tillgången till vård i glesbygd.
■ Sjukhusen bör kunna få möjlighet att bilda sammanhållna vårdprocesser i tät samverkan med vårdvalsområden.
■ Sammanhållen vård måste möjliggöras med gemensamma vårdval mellan regioner och kommuner. Den svenska vårdens bristande förmåga att hålla samman vården är särskilt kännbar för patienter som både behöver vård och kommunal omsorg.
■ Patientinformationen ska utvecklas och vara tillgänglig via nätet. För att valfriheten ska fungera måste patienterna ha möjlighet att göra välinformerade val och att enkelt göra jämförelser mellan vårdgivare och regioner.

Genom att stärka patienternas valfrihet och öka medarbetarnas utbud av arbetsgivare kan vi möjliggöra en mer jämlik vård och korta köerna. När den rödgröna regeringen säger sig bejaka de privata alternativen och mångfalden i vården är tiden mogen. Det är dags att visa att vi menar allvar med viljan att utveckla välfärden.

ANNA STARBRINK

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev