Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Våga satsa på appar för seniorer”

Publicerad: 31 juli 2019, 05:00

Genom min erfarenhet av att ha utvecklat en app med fallförebyggande träning vet jag att det finns en hel del arbete kvar att göra innan appar blir en naturlig del av hälso- och sjukvården, skriver Marina Arkkukangas.

Foto: Thinkstock

Äldre är positiva till att använda appar för att främja sin hälsa, men hälso- och sjukvårdspersonalen är tveksam, skriver FoU-chefen Marina Arkkukangas.


I en nutid där vi pratar om att hälso- och sjukvården står inför ekonomiska utmaningar finns det olika aspekter som måste belysas, gällande både hälsofrämjande arbete och digitalisering. Den svenska hälso- och sjukvården är bland de bästa i världen, men vi har många lärdomar att dra för att klara av framtida utmaningar, med en åldrande befolkning och psykisk ohälsa och övervikt hos befolkningen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lyfter fram att hälsofrämjande och förebyggande arbete samt rehabilitering är viktiga områden. Begreppet ”hälsa” lyfts fram och anses vara en viktig aspekt även av omställningen till nära vård. Men hur ska vi få tid och resurser till detta i praktiken?

Enligt Socialstyrelsen kostar hälso- och sjukvården 482 miljarder kronor årligen, varav 3 procent går till förebyggande arbete – det vill säga allt förebyggande arbete. Här blir det tydligt att det kommer att vara en utmaning att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med en liten börs.

Förutom utmaningen med begränsade ekonomiska resurser för att arbeta förebyggande har vi också en snabbt växande åldrande befolkning. Enligt Socialstyrelsens beräkningar är den åldersgrupp som ökar mest 85-åringarna och i Sverige beräknas cirka en miljon personer vara 85 år eller äldre inom en tidsperiod på 15 år. Samtidigt visar beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, att det år 2035 kommer att saknas drygt 160 000 vård- och omsorgsutbildade.

Ett sätt som det i dag finns hög tilltro till för att rädda den framtida vården är att använda digitala lösningar, som appar. Men det är inte så enkelt att börja arbeta med digitala lösningar. I en undersökning som gjordes 2016 i samarbete mellan E-hälsomyndigheten, Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund framkom att bland hälso- och sjukvårdspersonal använder knappt en av tio appar som en del i en behandling eller som uppföljning. En systematisk översikt från i år av Konttila med flera visade också att det finns ett stort behov av utbildning och stöd för att motivera hälso- och sjukvårdspersonal att använda digitala lösningar. Det är främst på organisationsnivå det avgörs om implementering av digitala lösningar ska lyckas och om vården därmed ska kunna levereras på ett annorlunda sätt i framtiden.

Genom min erfarenhet av att ha utvecklat en app med fallförebyggande träning vet jag att det finns en hel del arbete kvar att göra innan appar blir en naturlig del av hälso- och sjukvården. I intervjuer som jag genomfört med seniorer under 2018 framkom att det inte alls var en självklarhet för dem att besöka hälso- och sjukvården för att få hjälp i förebyggande syfte.

Samtidigt framkom att om de äldre ska använda digitala lösningar för att främja hälsa så är inte heller hälso- och sjukvården en naturlig plats som man söker sig till – dit går man när man redan är sjuk. Förtroendet för att få hjälp av hälso- och sjukvården som senior gällande förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, eller med att använda digitala lösningar, visade sig vara väldigt lågt. Däremot var samtliga seniorer som deltog i intervjuerna positiva till att använda till exempel appar för att främja hälsa.

Vid intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal framkom att det finns osäkerhet inför att använda digitala lösningar som appar. System som inte är kompatibla och risk för dubbelarbete sågs som hinder för att börja arbeta med appar. Man såg inte heller den äldre målgruppen som en grupp som det skulle fungera att arbeta med när det gäller till exempel appar.

Förutom de utmaningar som finns nationellt gällande finansiering av förebyggande arbete handlar det även om att en nära vård ska få genomslag och verkligen handla om att vården ska komma närmare patienten och brukaren. Vi har mycket kvar att lära utifrån tre olika perspektiv; organisation, hälso- och sjukvårdspersonal och patienten/brukaren. Om inte dessa tre perspektiv samordnas kommer inte den nära vården alls att vara så nära, och den kommer med all säkerhet inte heller att vara digital i en nära framtid.

MARINA ARKKUKANGAS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev