torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi bör anmäla våra tillkortakommanden”

Publicerad: 29 augusti 2019, 05:30

Charlotta Thunborg, forskare vid Karolinska institutet inom området demens, doktor i medicinsk vetenskap, leg fysioterapeut. Sara Cederbom, forskare vid Storbyuniversitetet i Norge inom området äldre och smärta, doktor i medicinsk vetenskap, leg fysioterapeut. Marina Arkkukangas, Forskning- och utvecklingschef på Forskning och utveckling i Sörmland, doktor i vårdvetenskap inom området fallprevention, leg sjukgymnast.

Fysioterapeuter har en skyldighet att vidta evidensbaserade åtgärder för patienter och vi bör anmäla våra tillkortakommanden, skriver tre forskare.


Fysioterapeuter hamnar i blickfånget när tillgången till hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser lyfts fram som en bristvara i dagens hälso- och sjukvård. Flera debatter har på sista tiden pekat på problem med att få hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården. Fysioterapeuter är en profession som bör ses som första instans i primärvården och finnas i kommunen för alla äldre som har behov. Det borde vara en självklarhet, men så ser det inte ut i dag runtom i landet.

Det spelar ingen roll hur mycket nytta vi vet att en fysioterapeut kan göra när det inte finns förutsättningar i det dagliga arbetet att utföra hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Att få en rullator är en mycket vanlig åtgärd för flertalet av de tillstånd som uppstår hos äldre – en enkel och snabb lösning på till exempel begynnande balansproblematik. Men vad händer när man får en rullator?

Om vi tar hänsyn till det naturliga åldrandet så har en person vid 80 års ålder minskat sin muskelmassa och muskelfunktion med upp till 50 procent. En rullator bidrar till att den äldre personen tappar ytterligare muskelmassa och funktion samt att den naturliga balansförmågan till stor del ersätts av rullatorn, som då blir en stor del av den ”balans” som en äldre person måste förlita sig på. Rullatorn blir en tillfällig lösning i stället för att förebygga fall och rehabilitera. Tyvärr medför rullatorn ofta minskad självständighet. Det ser i dagsläget mycket olika ut i landet när det gäller hur många fysioterapeuter som finns per äldre invånare. Exempel på detta är att en minde kommun kan ha en fysioterapeut per cirka 4 000 äldre inom hemsjukvården, medan en större kommun kan ha en fysioterapeut på cirka 25 000 äldre. Detta påverkar med all säkerhet kvalitet och patientsäkerhet och borde ses som mycket orättvist.

Låt oss diskutera vad som ligger i vår skyldighet utifrån att vara en legitimerad profession. Om vi inte arbetar evidensbaserat och utifrån vad patienter/brukare behöver så kan vi börja diskutera patientsäkerhet. Patientsäkerhetslagen, vilken vi är skyldiga att följa när vi har en legitimation, säger bland annat att vi ska vidta åtgärder så att vårdskador inte uppstår. Om vi inte lyssnar till patientens behov kan uteblivna insatser leda till vårdskador och medföra ett väsentligt ökat vårdbehov. Så vi har en skyldighet att vidta adekvata åtgärder när patienten har kontakt med hälso- och sjukvården. Ser det ut så i dag?

Genom vår egen forskning inom området, som täcker tre av de största svårigheterna som finns kring äldre: demenssjukdom, äldre med smärta och fallprevention, så vet vi en hel del om vad som krävs, vilken kompetens samt vilka förutsättningar en fysioterapeut behöver för att kunna arbeta evidensbaserat. Vi vet att det går att spara pengar genom att prioritera rätt och med tanke på den prognos som finns gällande antalet äldre i samhället så vore det dumdristigt och oetiskt att inte satsa på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete.

Vi vet också att många inom yrket inte alltid arbetar evidensbaserat och fysioterapeutiska metoder har en historia av att vara ifrågasatta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tidigare påtalat att det behövs ett samspel mellan forskning och klinisk verksamhet för att förändra fysioterapi från en åsiktsbaserad till en evidensbaserad disciplin. Det finns i dagsläget många nya forskningsresultat som visar på god effekt av fysioterapi inom många olika områden. För att utföra detta krävs rätt kompetens och att det erbjuds tid och resurser för att prioritera evidensbaserade insatser i hälso- och sjukvårdsorganisationen. Detta för att fysioterapeuter ska ha möjlighet att kunna utföra rätt insatser och genom det också bidra till en jämlik och säker vård.

Något som också är väldigt talande är alla projekt som startar landet runt, ofta med god effekt och med resultat som lyfts fram i medierna. Men vem tar hand om resultaten när projekten är slut? Vem har förankrat att det man satsar på finns med resursmässigt i den framtida planen? Om det finns så många satsningar som visar på att det lönar sig att arbeta med hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering, varför sker ingen förändring? Vi ser att fler och fler äldre personer lever med demenssjukdom, kronisk smärta, depression och social isolering samt drabbas av fallolyckor. Dessa tillstånd och sjukdomar är ett stort hälsoproblem som fortsätter att öka.

Vi vet att vi fysioterapeuter skulle kunna öka hälsa och livskvalitet för så många äldre om vi bara fick möjligheten. Men vem ska ge oss den? Att medvetet negligera äldre personers behov genom att endast ge kompenserande insatser tycker inte vi är etiskt rätt. Vi anser att det måste till en förändring och att alla måste ta sitt ansvar, från politiker till region- och kommunledning samt privata aktörer.

Fysioterapeuter måste samordna sig mer inom professionen och arbeta fullt ut utifrån sin legitimation. Vi anser att alla ska ha rätt till evidensbaserade åtgärder utifrån individuella behov. Om detta inte följs bör vi börja anmäla våra tillkortakommanden, vilket med all säkerhet på sikt kommer att gynna den äldre befolkningen.

MARINA ARKKUKANGAS, SARA CEDERBOM, CHARLOTTA THUNBORG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev