onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi vill också göra cancervården bättre”

Publicerad: 2 april 2014, 14:28

Socialstyrelsen svarar på ett inlägg där två patientföreningar ställde frågan ”Hur många tarmcancerpatienter måste lida i onödan innan Socialstyrelsen agerar?”


Nyligen publicerades en debattartikel om väntetiderna i cancersjukvården av representanter från Mag- och tarmförbundet och Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade. Vi önskar med anledning av detta komma med denna replik.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen och som en del i regeringens satsning på en nationell cancerstrategi utvecklat en modell för att mäta väntetider i cancervården. Med uppgi-ter hämtade från tio kvalitetsregister har vi redovisat tre nationella sammanställningar av väntetider mellan åren 2010 och 2012. Sammanställningarna visar på omfattande skillnader mellan olika landsting, något Socialstyrelsen vid ett flertal tillfällen har påpekat är oacceptabelt. I vårt arbete har patientperspektivet varit grundläggande. Att bli remitterad för en misstanke om cancer är alltid oroande och en dramatisk händelse. Alla som drabbas av detta är, oberoende av diagnos och allvarlighetsgrad, angelägna om att snabbt få påbörja en utredning, få diagnosbesked och påbörja en eventuell behandling.

Redan i den rapport som Socialstyrelsen lämnade till regeringen hösten 2010 och som huvudsakligen var inriktad på att föreslå en modell för mätningar av väntetider, ingick ett förslag om ”målsatta” väntetider inom cancervården. Inspirationen till detta förslag kom från Danmark där man tagit fram så kallade pakkeforløb, det vill säga standardiserade vårdprocesser med angivna mål för hur lång tiden maximalt ska vara för olika delar av vårdprocessen. Mot bakgrund av att de omfattande regionala skillnaderna i väntetider snarare tenderar att öka än minska över åren, framförde vi åter i den senaste rapporten till regeringen (Patientens väg genom vården – system för uppföljning av väntetider i vården, överlämnad till regeringen 20 december 2013) att ”Socialstyrelsen, med inspiration från Danmark, vill genomföra ett arbete tillsammans med några kvalitetsregister och regionala cancercentrum för att utreda hur en målbaserad uppföljning av väntetider skulle kunna omsättas i svensk hälso- och sjukvård”.

I Sverige, till skillnad från i till exempel Danmark, är det landstingen som har det operativa ansvaret för hälso- och sjukvården. I Socialstyrelsens uppdrag ligger däremot att utveckla statistik för uppföljning av vård och omsorg. Vi kommer att fortsätta att följa upp väntetiderna inom cancervården för att successivt förbättra underlaget i dessa mätningar. Med detta blir det också möjligt att få en bättre insikt i vad som orsakar långa väntetider, liksom vad långa väntetider får för konsekvenser för livskvalitet och vårdresultat. Den kunskapen gör också att vi får ett underlag för att kunna ställa tydligare krav på rimliga väntetider för patienternas väg genom såväl cancervården som annan vård och omsorg.

Relaterat material

deb”Titta på hur Danmark löst cancervården, ministern!”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev