Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Viktigt att öppna e-journal även för patienter inom psykiatrin”

Publicerad: 11 mars 2015, 06:00

Gunnar Moustgaard, chefläkare Psykiatri Skåne, och Anna-Brita Lövgren, Schizofreni­föreningen i Skåne, ingår i arbetsgruppen för införandet av e-journal i Psykiatri Skåne.

Orimligt att patienter med psykiatrisk problematik inte skulle få se sin e-journal, skriver två debattörer.


Det har gått ett år sedan Region Skåne införde e-journal för patienter i somatiken. Den oro som fanns hos professionen har i stort sett visat sig obefogad. Nu är det dags för ett viktigt steg framåt: patienter i Psykiatri Skåne får tillgång till e-journal under 2015.

Patientens perspektiv ska vara utgångspunkt för vård och behandling. Rätt använd kan tillgång till e-journal tillföra värde till patientmötet, fungera som diskussionsunderlag och bidra till att skapa förståelse för den egna sjukdomen. Här kan patienten läsa och påminnas om den information om sjukdom, behandling och medicinering som lämnats vid senaste vårdtillfälle eller besök i öppenvården. Detta kan bland annat bidra till ökad behandlings- och läkemedelsföljsamhet, en avgörande framgångsfaktor i de allra flesta vårdprocesser.

Psykisk ohälsa är ett av världens snabbast växande sjukdomsområden. Ändå är det en ohälsa många talar tyst om. Eller inte talar om alls. Att vara psykiskt sjuk och behöva psykiatrins hjälp kan upp­levas som stigmatiserande och allmänhetens för­troende för vården är ofta lågt. Ökad tillit skapar vi med kunskap, respektfullt bemötande, full trans­parens och effektiva åtgärder.

Enligt den nya patientlagen ska alla patienter bland annat få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de möjliga metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Lagens uttalade syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Grundprincipen måste vara att patienter inom psykiatrin ska ha samma rätt till information om sig själva och sin egen sjukdom som patienter i somatiken. Att utestänga just patienter med psykiatrisk problematik från sin e-journal hör inte hemma i en modern sjukvård som bygger på likvärdighet och respekt.

Psykiatrin har ett särskilt ansvar att ibland skydda utsatta och sårbara patienter med nedsatt autonomi. Det är naturligt att det har funnits – och finns – tveksamhet till att psykiatrin öppnar för patienters direktåtkomst till journalen. Akut sjuka kan ha svårt att hantera informationen eller använda den på ett sätt de sedan ångrar. Speciellt i heldygnsvården kan det vara ett problem. Det finns ett antal patientgrupper där direkt tillgång till den egna journalen kan få icke önskade konsekvenser. Patienter med nedsatt autonomi som till exempel tvångs­inlagda och patienter i akut psykos är några exempel. Ett obligatoriskt rådrum för patienter i heldygnsvården är en möjlig väg att reducera dessa risker. I detta första skede kommer inte rättspsykiatri eller barn/ungdomspsykiatri att ingå.

Ibland bör patienten inte få tillgång till information utan särskilt övervägande. Det kan röra sig om sådant som skulle kunna innebära risker för patienten själv eller för närstående. Detta kan dokumenteras på särskild plats: patienten kan inte läsa detta i sin e-journal, men kan på vanligt sätt begära ut journal­kopia om han/hon önskar prövning av sin möjlighet att läsa även det. Det måste i så fall tydligt markeras i e-journalen att ytterligare anteckningar finns för att inte en allmän misstänksamhet ska skapas, döljer vården något?

Införandet av e-journal i Psykiatri Skåne är väl genomtänkt och förankrat. Det föregås av en grundlig riskanalys enligt Socialstyrelsens och SKL:s modell. Redan för ett år sedan bildades en arbetsgrupp med företrädare från psykiatrin och ett antal olika brukar­organisationer (inklusive representanter med egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller psykisk sjukdom hos anhörig). Denna har spelat en avgörande roll i tjänstens slutliga utformning.

Psykiatri Skåne kommer sannolikt att bli först i Sverige att införa e-journal för psykiatrisk vård. Uppföljning och utvärdering planeras. Möjlighet finns att ändra eller stoppa processen om oförutsedda händelser inträffar. Vi är ödmjuka inför möjligheten att problem kan uppstå, men också stolta över att bidra till utveckling av en patientcentrerad vård där vi utgår från patientens behov och där patienten är en självklar samarbetspartner och aktivt delaktig i vårdprocessen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev