Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vill vi verkligen ha cancervård utan specialistutbildade sjuksköterskor?”

Publicerad: 20 februari 2019, 06:00

Kristina Olausson, ordförande i Sjuksköterskor i cancervård, och Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer. Bakom debattartikeln står även Helena Ullgren, blivande ordförande i Sjuksköterskor i cancervård samt Bodil Westman och Inger Andersson, styrelseledamöter i Sjuksköterskor i cancervård.


Utvecklingen av cancervården går fort och den blir alltmer specialiserad. Nya effektiva läkemedel ger helt nya biverkningsprofiler. Till exempel gick senaste Nobelpriset i fysiologi/medicin till utvecklingen av nya läkemedel som fått stor betydelse för patientgrupper där behandling nu ger chans till bot.

Inom cancervården har sjuksköterskans omvårdnadsarbete blivit mer och mer avancerat. Sjuksköterskor administrerar cancerbehandlingar till patienter, både läkemedel och strålbehandling, observerar patienten under behandlingen, har uppföljning av patienter och ger råd om hur eventuella biverkningar kan förebyggas och behandlas. Det ställer höga krav på spetskompetens, specialisering och kompetensutveckling.

Sjuksköterskor med specialistutbildning i cancervård borde vara en självklarhet i denna högspecialiserade vård. Förutom försämrad kvalitet och patientsäkerhet finns risk för inställda behandlingar utan specialistsjuksköterskor – strålbehandling till exempel är beroende av den unika specialistkompetens som onkologisjuksköterskor har.

Förutom försämrad kvalitet och patientsäkerhet finns risk för inställda behandlingar utan specialistsjuksköterskor.

Sjuksköterskor i cancervård och Nätverket mot cancer har med stort intresse tagit del av utredningen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter. Vi är eniga med utredaren om att det i dag råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom vården, även inom cancervården. Däremot är vi djupt oroade över att utredningen anser att specialistsjuksköterska i cancervård inte bör vara en nationellt reglerad utbildning.

I den nationella cancerstrategin lyfts vikten av en jämlik cancervård. Med en utbildning till specialistsjuksköterska inom cancervård som inte är nationellt reglerad kommer utbildningar som ges vid de olika lärosätena med största sannolikhet att skilja sig åt i innehåll, vilket kan leda till att nödvändig kompetens inte erhålls.

Mer ansvar läggs på arbetsgivaren att definiera specialistsjuksköterskans uppdrag, trots att utredningen visar att arbetsgivarna saknar kunskap i detta. Det skulle negativt påverka möjligheten att byta arbetsplats för sjuksköterskor, och även rekrytering, då varje arbetsgivare är ansvarig för att granska den sökandes kompetens. Men det skulle även påverka vårdens kvalitet och äventyra patientsäkerheten. Särskilt allvarligt vore det att ta bort kraven att utbildningen ska ske på avancerad nivå. Sjuksköterskors utbildningsnivå har betydelse för patientsäkerhet, visar en studie av Aiken med flera, publicerad i Lancet 2014.

Vi välkomnar förslaget om avancerade specialistsjuksköterskor, med utbildning på avancerad nivå och skyddad yrkestitel. Men vi ser det inte som en framkomlig väg att satsa på avancerade specialistsjuksköterskor i cancervården utan en reglerad specialistutbildning i grunden. Till exempel så skulle man då kunna få arbete som avancerad specialistsjuksköterska, men utan specialisering i cancervård. Detta har i bland annat USA varit problematiskt, där man kan uppfylla alla formella krav på att få tjänstgöring som avancerad specialistsjuksköterska, men utan kompetens i onkologi.

Vi anser att förslaget från utredningen går emot både den nationella planen för kompetensförsörjning inom cancervården och det pågående arbetet i Europa. European Oncology Nursing Society, EONS, har utvecklat ett ramverk för utbildning av sjuksköterskor inom cancervård. Ramverket beskriver de åtta kompetensområden som krävs och att omfattning på en specialisering inom cancervård för sjuksköterskor motsvarar 60 ECTS, European Credit Transfer System.

Målet är att alla länder inom EU ska erbjuda en specialisering inom cancervård för sjuksköterskor som är baserad på detta ramverk, liknande den som redan är etablerad i Sverige. Flera möten har hållits i EU-parlamentet och EU-kommissionen och det finns ett starkt stöd att driva arbetet vidare. Vi ser att förslaget att ta bort specialistutbildningen i cancervård i Sverige går i direkt motsats till arbetet i Europa.

Forskning av Chan med flera, publicerad i International Journal of Nursing studies 2018, visar dessutom att länder med en välutvecklad specialistutbildning av sjuksköterskor också bedriver majoriteten av den framstående vårdforskningen. Något som utredaren helt riktigt betonar behöver utvecklas.

Sjuksköterskor i cancervård och Nätverket mot cancer hoppas att beslutsfattare förstår vikten av en nationellt reglerad specialistutbildning inom cancervård för att öka möjligheterna till en patientsäker vård. ≈

KRISTINA OLAUSSON, HELENA ULLGREN, BODIL WESTMAN, INGER ANDERSSON & MARGARETA HAAG

Dela artikeln: