Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

En efterlängtad lag snart på plats

Publicerad: 23 februari 2017, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Riksdagen antog nyligen regeringens förslag till lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter med ändringarna att i 2 § första stycket 2 ska orden "hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)" ersättas av orden "hälso- och sjukvårdslagen (2017:000)", och att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2017.

Den nya lagen innebär i huvudsak att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna uppgifter om verk­samheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det är ett i alla avseenden välkommet beslut som riksdagen fattat.

Den som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta den personen för negativa åtgärder på grund av detta. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen och böter eller fängelse i upp till ett år finns på straffskalan*.

Skattefinansierad verksamhet får nu finna sig i att underkasta sig granskning, vilket jag också tror att lejonparten av marknaden välkomnar. Det finns uppenbara problem med verksamheter där bolagslogiken ställer till det i fråga om behovet av insyn. Varningsklockor om missförhållanden eller hur aktörer använder skattemedel på felaktigt sätt har inte sällan kommit från personal, vars öde ibland blivit exkludering och ensamhet. Därför kan denna lag få en preventiv effekt och kanske utgöra en moralisk kompass för aktörer som medvetet eller oaktsamt hanterar skattemedel och samhällets förtroende att bedriva exempelvis sjukvård.

I verksamheter som hanterar utsatta grupper (människor i behov av vård exempelvis) är det helt avgörande att det finns ventiler som kan slå ut om missförhållanden nosas upp. Intäkter och kostnader för exempelvis övning ska också oavkortat balanseras mot kostnadsstället övning. Lönekostnader ska användas till de kostnader som omsluter löneansvaret, exempelvis pensionsinbetalningar och ett lagstadgat försäkringsskydd. Arbetsgivare som systematiskt kringgår arbetstidsregler ska veta att det inte är illojalt av medarbetare att påtala saken till ledningen – och vidare till upphandlande part och media om rättelse inte sker per omgående. Egentligen kan man säga att de externa intressenterna (skattebetalarna) förtjänar att hållas informerade om att samhället får det man beställt i såväl hög- och lågkonjuktur.

För välfördsbolagen gäller det nu att omge sig med kloka rådgivare som ser mer än kronor och ören, och som äger modet att redan från räknestadiet signalera att med given prislapp inte kommer kunna ta ut vinst med mindre än inställda övningar och trixande med bemanningsbolag utan kollektivavtal. Det ligger i sakens natur att bistra ekonomiska tider ofta leder till restriktivitet med att ta in extern hjälp. Särskilt om denna hjälp tänker logiskt kritiskt och vill ta objektiv höjd för verkliga förhållanden. Men kanske är det just i tuffa tider extern rådgivning behövs som mest.

För upphandlande landsting gäller det att utforma sina kravspecifikationer på ett sådant sätt att de är praktiskt möjliga att följa. En viktig utgångspunkt är att landstingen inte köper tjänster eller varor som de inte kommer få levererade. Detta kan exemplifieras genom den vardagliga liknelsen med köp av bröd. Ingen köper bröd för att ha det liggande hemma, utan för att äta det. Landstingen måste bli bättre på att artikulera sina behov då det snart finns en legal möjlighet för anställda att berätta att någon köpt grisen i säcken. Det ska inte vara riskfritt att ge sig i lag med aktörer som systematiskt kringgår regelverk. Ingen tjänar i långa loppet på kvasimarknad och osund konkurrens. Allra minst de seriösa aktörerna på marknaden.

Nu får arbetsmarknadens parter några månader på sig att anpassa sin verksamhet till den nya lagen som av allt att döma träder i kraft den 1 juli 2017.

https://data.riksdagen.se/fil/23B2A61D-70C3-4F5A-8679-2DCB1D397444

HENRIK JOHANSSON

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev