tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Carl-Magnus Hake: Socialstyrelsens våndor och miss om PSA-screening

Publicerad: 7 november 2018, 08:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Att inte rekommendera ett nationellt program för PSA-screening för tidig upptäckt av prostatacancer var ett svårt och i vissa professionskretsar mycket kritiserat beslut när det kom från Socialstyrelsen i februari, inte minst för att screening skulle kunna motverka problemen med dagens ostrukturerade PSA-testning.

Efter att den finala rekommendationen nyligen publicerades har undertecknad begärt ut de minnesanteckningar och protokoll som finns från myndigheten angående beslutet. Här framgår med viss tydlighet de beslutsvåndor som präglat myndighetens arbete med att ta fram rekommendationen.

I den rådgivande sakkunniggruppen var det till exempel 11 av 15 experter som röstade ”ja” på den viktiga punkten om huruvida hälsovinsterna överväger de negativa effekterna av ett screeningprogram*. Att gruppen inte vara enig syntes sedan ha blivit ett starkt argument i det slutgiltiga beslutet. Vidare framgår att ”många tvekade mellan ja och nej” bland medlemmarna i det Nationella screeningrådet. Flera av de politiska representanterna ska ha ”upplevt att de hade med sig en åsikt från sin region som inte kändes försvarbar utifrån de underlag som finns i utredningen”.

Screeningrådet kom i vilket fall fram till att de samlade negativa effekterna överväger nyttan med det föreslagna screeningprogrammet – till skillnad från sakkunniggruppen som lutade åt det omvända.

Dessa bägge motstridiga åsikter verkar sedan ha vägts in i myndighetens slutgiltiga rekommendation, som fastställs av generaldirektören Olivia Wigzell. Här heter det att ”nyttan med screening för prostatacancer [...] inte tydligt överväger de negativa effekterna”. Huruvida myndigheten verkligen anser att nyttan överväger nackdelarna framgår inte.

Det går också att konstatera att en ”tydlig” fördel av nytta framför bieffekter inte står omnämnd som kritierium i modellen för bedömning av nationella screeningprogram, där står bara att de ”positiva effekterna måste överväga de negativa”.**

Direkt besvärande för Socialstyrelsen är att man på förhand till viss del faktiskt saboterat sin egen utredning, i det att det blivit för snäva kriterier för den rapport som av SBU gjort av tilläggstester till PSA-prov. Som Dagens Medicin nu kan berätta har myndigheten köpt den kritik som flera instanser, inklusive den egna sakkunniggruppen, riktat mot denna utredning och nu ska den kompletteras. Det hade varit snyggare om Socialstyrelsen inte smög ut det beskedet. Att det tillkommit resultat från kompletterande tester var nämligen en viktig anledning till att hela utredningen överhuvudtaget drogs igång.

Enligt sakkunniggruppen skulle ”flera andra kompletterande tester [som magnetkamera] sannolikt ha gett en mer gynnsam balans mellan hälsovinster och negativa effekter”. Huruvida detta verkligen – ”tydligt” – skulle tippat balansen går dock inte att veta eftersom testerna alltså aldrig utvärderades av SBU. Den omtalade Stockholm 3-modellen fick dock backning av sakkunniggruppen redan på punkten att det ska finnas en lämplig testmetod. Modellen ansågs inte tillräckligt utvärderad.

Summa summarum går det ändå absolut att köpa Socialstyrelsens försvar av sitt beslut – som att det skulle riskera förtroendet för andra screeningprogram om man använde nationell screening med påtagliga negativa effekter för att strukturera dagens ostrukturerade PSA-testning. Faktum är att det ändå är på gång en sorts screening mot prostatacancer, då det i landstingen finns ett schvung i frågan om erbjuda så kallad organiserad PSA-provtagning till sina manliga medelålders invånare.

Som undertecknad varit inne på tidigare behöver det inte dröja så lång tid innan Socialstyrelsen nog måste säga ja till ett nationellt screeningprogram för prostatacancer, eftersom förmodat mer fördelaktiga resultat snart väntas för PSA-test tillsammans med magnetkameraundersökning inför eventuell biopsi.

* Av de fyra experter som ansåg att kriteriet inte var uppfyllt bedömde tre att ”ett screeningprogram med neutral information om tänkbara fördelar och nackdelar skulle överväga de negativa effekterna av dagens ostrukturerade PSA-testning”.

** Faktum är att av de åtta screeningprogram som Socialstyrelsen hittills bedömt så  anges i beslutsmotiveringen att de positiva effekterna ”tydligt” överväger de negativa effekterna endast för ett annat screeningprogram, nämligen för kolorektal cancer. För en del andra screeningprogram verkar det dock vara underförstått att nyttabalansen är ”tydlig”.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev