Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Akutsjukvård för sjuksköterskor

Nationell konferens för sjuksköterskor inom akutsjukvård

Välkommen till den första nationella konferensen för sjuksköterskor inom akutsjukvård. Arrangörer är Riksföreningen för Akutsjuksköterskor i samarbete med Dagens Medicin Agenda. Två fullspäckade dagar med ny kunskap, aktuell forskning och nya arbetssätt.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom den intrahospitala akutsjukvården och programmet belyser den akutrelaterade vårdprocessen utifrån ett helhetsperspektiv.

Programmet lyfter fram sjuksköterskans centrala roll i den akuta vårdkedjan med fokus på kliniskt tillämpbara kunskaper och kompetensutveckling.

 • Hur utformas framtidens akutsjukvård och vad blir akutsjuksköterskans roll?
 • Vad krävs för att klara kompetensförsörjning och kompetensutveckling på akutkliniken?
 • Hur skapar vi förbättrade arbetssätt och bättre arbetsvillkor inom akutsjukvården?
 • Non-invasiv ventilation och ultraljudsledd kärlaccess - så förbättrar vi det akuta omhändertagandet i praktiken.

Missa inte heller ultraljudskursen för sjuksköterskor den 9 februari, som är den första i sitt slag i Sverige. Kursen ger dig som sjuksköterska en fördjupad introduktion i hur ultraljudet kan användas i praktiken, i det dagliga arbetet på akutkliniken. Läs mer här.

Obs! Antalet platser på kursen är begränsat och vi ger i första hand plats till deltagare på den nationella konferensen.

Program:

 • Dag 1
 • 09:00

  Registrering.

 • 09:30

  Moderator och Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, SENA, hälsar välkommen.

 • 09:45

  Hur står det till med de svenska akutmottagningarna?

  I juni 2015 släppte Inspektionen för vård och omsorg, IVO, rapporten ”Hur står det till med våra akutmottagningar”. Rapporten visar att flera patientsäkerhetsrisker som är gemensamma på samtliga akutmottagningar som medverkade i undersökningen, bland annat; bristande kompetens, hög arbetsbelastning, bristande journalsystem. Hur går vi vidare för att det ska ske en verklig förändring på akutmottagningarna? Vad krävs för att kompetensäkra akutsjukvården och göra den mer patientsäker?

  Introduktion: Lena Gabrielsson, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  Diskussion: Urban Säwfenberg, verksamhetschef, akutkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, Anna Wåström, verksamhetschef, akutkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, Dag Larsson (S), ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och landsting, Anders Widmark, ordförande, SENA. 

 • Lika med ändå så olika – vart är landets akutmottagningar på väg?

 • 10:30

  Sjuksköterskemottagning på akuten – kan det korta väntetiderna?

  Sedan början av 2015 tar en erfaren sjuksköterska med specialistutbildning hand om patienter med lindriga och okomplicerade besvär, exempelvis skador som inte påverkar de vitala funktionerna, lindriga urinvägsinfektioner och lättare allergiska reaktioner, på akutmottagningen. Patienter som är i behov av en röntgenremiss eller provtagning får också hjälp. Med den nya arbetsordningen får sjuksköterskor mer ansvar som ska korta väntetiden för patienter som egentligen inte behöver träffa läkare.

  Kenneth Jönsson, specialistsjuksköterska, akutmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 • 10:55

  Paus.

 • 11:15

  Akutsjuksköterskan i frontlinjen - critical care på akuten.

  Akutmottagningen i Sundsvall har under det senaste året satsat på ett internutbildningsprogram, så kallat ”Spetssköterska”. Utbildningen ska leda till att sjuksköterskan ska kunna stå i frontlinjen som absolut spetskompetens oavsett situation. På grund av platsbrist på IVA och avsaknaden av en intermediärvårdsavdelning, sker allt mer avancerad behandling på akutmottagningen och patienter med svår svikt i vitalfunktioner finns på akutmottagningen under flera timmar. Allt mer avancerad utrustning så som, BiPAP/CPAP, artärnålar, inotropi, sedering, patienter i ventilator och ultraljudsledd nålsättning, handhavs av sjuksköterskorna på akutmottagningen.

  Fredrik Granholm, specialist i anestesi, intensivvård, akutsjukvård, medicinskt ledningsansvarig, ambulansöverläkare, Länssjukhuset i Sundsvall, Mikael Johansson, spetssjuksköterska, akutmottagningen, Länssjukhuset i Sundsvall.

 • 11:50

  Avancerad specialistsjuksköterska – kompletterar vårdteamet och ger nya karriärmöjligheter med ökat ansvar.

  2012 startade ett unikt masterprogram på Linköpings universitet som möjliggjorde vidareutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Utbildningen innebär i praktiken att den avancerade specialistsjuksköterskan har kunskaper och formell kompetens för att mer självständigt handlägga patienter. Vad innebär rollen som avancerad specialistsjuksköterska i vården? Vilka möjligheter ger rollen i utvecklingen av vården?

  Karin Moscicki specialistsjuksköterska, akutsjukvård, akutmottagningen, Linköpings universitetssjukhus, Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska, KAVA, Linköpings universitetssjukhus.

 • 12:20

  Lunch.

 • 13:15

  Ultraljud för sjuksköterskor i akutsjukvården – ett självklart arbetsverktyg?

  Ultraljud på akutmottagningen har hittills varit förbehållet läkare. Men det finns många fördelar för sjuksköterskor att använda ultraljud i deras dagliga arbete i akutsjukvården. Ultraljud skapar bland annat möjligheter för snabb och säker kärlaccess vid hypovolemi, trauma, sepsis och anafylaxi - såväl hos barn som hos äldre patienter. Ultraljudet minskar även tidsåtgång och onödigt lidande för patienten. Ta del av hur ultraljudet kan användas av sjuksköterskor i den intrahospitala akutsjukvården.

  Peter Lindberg, leg sjuksköterska, medicinteknisk ansvarig, medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, Christofer Muhr, Specialist internmedicin, biträdande överläkare, MAVA/IMA, medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus.

 • 13.45

  Hur hanterar man hot och våld på jobbet?

  Risk för våld i arbetslivet är en alltmer aktuell fråga inte minst att en arbetsmiljö med hög våldsrisk kan leda till långvarig stress och ökad sjukfrånvaro. Men vad krävs för att förhindra våld på ett konstruktivt sätt? Hur ser situationsbundna triggers ut inom akutsjukvården? Hur planerar man ett samtal för att undvika hot eller våld? Hur ser de regelverk med lagar och annat ut som styr vårt arbete? Vilka verktyg kan vi använda för att undvika konflikter och hotfulla, aggressiva eller våldsamma upplevelser?

  Maria Bauer, beteendevetare, föreläsare och författare av bland annat boken Hot och våld på jobbet.

 • 14:20

  Akutmottagningen för våldtagna – en unik satsning i Sverige.

  För tio år sedan öppnande Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset. Nu, tio år senare utvecklar man mottagningen och kommer från och med den 15 oktober tar dem emot alla våldtagna och sexuellt våldsutsatta, oberoende av kön och könsidentitet. Studier visar på att våldtäkt mot män är oerhört mycket vanligare än man tror, 2014 anmäldes runt 370 våldtäkter på män och pojkar, enligt Brottsförebygganderådets statistik. I många landsting finns en osäkerheter om var en man kan få akut hjälp vid en våldtäkt, och hur undersökningen ska gå till.

  Anna Möller, specialistläkare, ledningsansvarig läkare, Torun Carrfors, forensisk sjuksköterska, båda från Akutmottagningen för våldtagna, Södersjukhuset. 

 • 14:50

  Fika.

 • 15:20

  Förhandling i krissituationer - stora som små.

  Hur möter man patienter i kris och missnöjda patienter? Vad krävs det för förhållningssätt och förhandlingsteknik? Christer Tessmann, Nationell förhandlingskoordinator vid Rikskriminalpolisen, berättar om vilket arbete polisen gjort innan patienten kommer till akutsjukvården. Vilka vägar fungerar bäst i en förhandlingssituation med patienter och anhöriga?

  Niclas Bonnerud, nationell förhandlingskoordinator, Rikskriminalpolisen. 

 • 15:50

  Omhändertagande vid forensisk omvårdnad – vad innebär det för sjuksköterskan?

  Omhändertagande vid forensisk omvårdnad – vad innebär det för sjuksköterskan Våldsdrabbade tas emot dagligen på akutmottagningar i Sverige. Omhändertagandet innefattar bemötande, spårsäkring och stöd som kräver särskild kunskap. Vårdpersonalens omhändertagande kan bli avgörande för den våldsdrabbades möjligheter till rättsskipning och återhämtning. Hur ska brottsoffer bemötas och undersökas när de kommer till akutsjukvåden och vilka praktiska åtgärder ska vidtas för att optimera den senare polisutredningen?

  Anna Jinghede, rättsodontolog, kriminaltekniker.

 • 16:20

  Dagen avslutas. 

 • Dag 2.
 • 09:20

  Moderator hälsar alla välkomna. 

 • 09:25

  Att möta vården ur en anhörigs perspektiv. 

  Britt-Marie Ahrnell.

 • 09.50

  HJÄLP! Patienten eller anhörig filmar mig, vad kan jag göra?

  Nyligen avgjordes ett aktuellt rättsfall i Svea Hovrätt som rörde patientens rättigheter vid filmning på sjukhus (TV-serien Sjukhuset). Den rättsliga prövningen innehöll många frågor som kan kopplas till den tekniska utvecklingen med smart-phones, paddor och sociala medier – och också vårdens egna förhållningssätt när patienter nyttjar teknik inne på vårdinrättningar. Etiskt svåra frågeställningar ställs på sin spets. Vilka regler och lagar har man att förhålla sig till som vårdpersonal?  

  Jens Larsson, chefsjurist, Landstinget i Uppsala län.

 • 10:20

  Bensträckare.

 • 10:50

  Hur ska den svenska traumavården se ut i framtiden?

  I oktober lämnar Socialstyrelsen sitt regeringsuppdrag om Traumavård som ska visa på vad den svenska sjukvården ska ta med i planeringen av sin traumavård om det uppstår en situation med ett större antal svårt skadade. Vad blev de viktigaste resultaten?

  Johanna Sandwall, krisberedskapschef, Socialstyrelsen.

 • 11:20

  Säker traumavård – vad krävs för att förbättra traumaomhändertagandet?

  David Jaensson, sjuksköterska, akutmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping, styrgruppsmedlem, Säker Traumavård.

 • 11:50

  Akut andningssvikt och Non Invasiv Ventilation – hur används det i praktiken?

  Non Invasiv Ventilation (NIV) är behandlingsform som kan vända sjukdomsförloppet hos en akut sviktande patient på bara några minuter. Det ger effektiv behandling med mindre risk för infektion och förbättrad överlevnadsfrekvens hos patienter med andningssvikt. Men hur kan NIV användas i verksamheten? Vad ska och vad kan behandlas med assisterad ventilation?

  Peter Lindberg, leg sjuksköterska, medicinteknisk ansvarig, medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus.

 • 12:20

  Vinnaren av Dagens Medicins Debattpris 2015 presenteras.

 • 12:30

  Lunch.

 • 13:20

  Silverstigen – extra omvårdnad och med mål om snabbare handläggning för de äldsta på akuten

  Silverstigen är ett snabbspår på Norrtäljes akutmottagning som fokuserar på att besökare över 80 år ska få snabbare handläggning, kontinuerlig tillsyn och omvårdnadsronder, även på akutmottagningen.

  På alla patienter som är över 80 år utförs en enkel ADL-bedömning i samband med den ordinarie triageringen. För att minska  långa väntetider får dessa patienter även förtur till läkare inom sin triagekategori. Tillsammans med vårdavdelningarna har man även arbetat fram en ny rutin som innebär att det finns en målsättning om att dessa patienter inte ska behöva vänta längre än 30 minuter på att få komma till vårdavdelning från dess att patienten är färdigbehandlad på akuten.

  Christian Barrientos, sjuksköterska, Akutmottagningen, Norrtälje sjukhus.

 • 13:50

  Nätdroger - ska man gå in på Flashback för att veta vad patienten har tagit?

  Under de senaste åren har hundratals nya nätdroger, eller ”nya psykoaktiva substanser” (NPS), börjat säljas öppet via näthandel. Många är mycket kraftfulla droger som i vissa fall har orsakat allvarliga medicinska komplikationer och dödsfall. Ofta vet dock varken användarna själva eller sjukvårdspersonalen exakt vilken substans som intagits. Det är därför viktigt att testa för nya droger, för att kunna bedöma deras farlighet. Hur kan vårdpersonal rusta sig?

  Anders Helander, adjungerad professor, alkohollab, institutionen för laboratoriemedicin,Karolinska institutet och Karolinska universitetslaboratoriet.

 • 14.20

  Avbrott på akutmottagningen – en risk att räkna med?

  Forskning visar att personalen på akutmottagningar uppfattar vissa avbrott som oproblematiska, både ur ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, medan andra avbrott uppfattas som negativa och störande. Det har bland annat visat sig att det är i samband med de störande avbrotten som risksituationer för patientsäkerheten uppstår men även ger en negativ påverkan på arbetsmiljö och effektivitet. Vad är det som orsakar att vissa avbrott uppfattas som icke-störande och andra som störande? Kan vi göra något åt det?

  Lena Berg, sjuksköterska, doktorand, vårdutvecklingsledare akutkliniken Solna, Akutdivisionen Solna/Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset.

 • 14:50

  Konferens avslutas med fika.

 • 15:15

  SENA Årsmöte. 

  Öppet för alla medlemmar, medlemskap kan tecknas på plats.

Information

 • När:
  10 februari 2016
 • Målgrupp :
  Sjuksköterskor, olika befattningar, som arbetar i den intrahospitala akutsjukvården.
 • Sista anmälningsdag :
  8 februari 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21
 • Pris:
  Konferens 2 dagar 3 995 kr. Konferens 1 dag 2 795 kr. Konferens och fördjupningskurs 5 995 kr.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073 558 65 82
 • Arrangör:
  Dagens Medicin i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor, SENA.
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070 669 79 40

Samarbetspartner

Utställare

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier