Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Demensdagen 2018

Hur skapar vi en demensvård med bästa möjliga (livs)kvalitet?

Nya rön duggar tätt och demenssjukdomar har blivit ett hett forskningsområde, men hur når vi ut med resultaten av forskningen till kliniken? Hur kan dessa förbättra vården för patienterna och utveckla demensvården? Vad krävs för att skapa en demensvård med bästa möjliga kvalitet?

Socialstyrelsen räknar med att antalet demenssjuka kommer att ha fördubblats till 2050. Myndigheten poängterar att det finns stora brister i den svenska demensvården, samtidigt som ny kunskap dramatiskt har förbättrat vården av demenssjuka. Framsteg som bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskningsområden och yrkesgrupper i sjukvården. Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, berättar om regeringens nya demensstrategi och vad den kommer innebära för omsorgen.

Välkommen till Demensdagen 2018 som fokuserar på forskning i framkant och hur vi kan lära av goda exempel för att skapa en mer jämlik demensvård av högsta kvalitet.


Program:

 • 9.00

  Registrering och frukost.

 • 9.30

  Välkommen.

 • 9.35

  Så ska den svenska demensvården förbättras!

  Under våren publicerade Socialstyrelsen en utvärdering av demensvården som bland annat visade på att fler personer med demens genomgår en fullständig utredning och får därför möjlighet till rätt behandling. Däremot minskar antalet multiprofessionella demensteam och förskrivningen av antipsykosmedel till personer med demenssjukdomar ökar igen. Hur tar vi hand om resultaten och hur skapar vi konkreta förändringar i demensvården? Hur kan sjukvården förhålla sig till den Nationella demensstrategin som regeringen antagit?

  Vera Gustafsson, utredare, Socialstyrelsen, Iréne Ericsson, lektor, gerontologi, Hälsohögskolan, Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen.

 • 10.20

  Migrationsskolan – öppnar upp och banar väg för nya arbetssätt.

  Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige och i takt med det ökar även behovet av demensvård anpassad till patienter med annat modersmål än svenska. Migrationsskolan i Malmö arbetar för en mer jämlik demensvård för personer med utländsk bakgrund. De arbetar bland annat med webbutbildningar på flera språk för patienter och anhöriga, kognitiva tester anpassade efter utländsk härkomst. Migrationsskolans uppgift är att ta fram lösningar på problem och utmaningar som uppkommer vid språkförbristningar och kulturella skillnader under en demensutredning såväl som i demensvården.

  Josephine Sörenson, projektledare, Migrationsskolan, Region Skåne.

 • 10:45

  Bensträckare

 • 11.00

  Första arbets- och fysioterapeuterna med magisterexamen i demensvård har diplomerats – hur går de vidare?

  Under våren examinerades Sveriges första arbets- och fysioterapeuter med magisterexamen i demensvård, ett samarbete mellan Silviahemmet och Karolinska institutet. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka. Vad kommer detta innebära för demenssjukvården?

  Anna Brorsson, universitetsadjunkt, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Madelene Bruce Danielsson, fysioterapeut, en av de första Sylviafysioterapeuterna.

 • 11:40

  Vem talar om kräfta nuförtiden?

  Vad missar vi med ett förenklat språkbruk? Vad vinner vi med ett gemensamt språk i en samverkanssituation? I ett skånskt samverkansprojekt har detta satts på sin spets och lett till att både kommuner, primärvård och specialistvård i dag arbetar aktivt med information om kognition, kognitiv svikt och sjukdom. Begrepp som förtydligar både funktionsnivå och sjukdom. För hur var det egentligen när samhället gick från att prata om kräfta till att blogga om sin cancer? Kan vi få en motsvarande utveckling så att vi samverkar kring det kognitiva problemet långt innan patienten kommit dithän att självständigheten gått förlorad, ”patienten blivit dement”? Kanske kan en tydligare benämning skapa ”vind i seglen”, mer förståelse och för patienten, minska stigmatisering? Är den ”kognitiva tårtan” en hjälp till bättre samverkan? 

  Moa Wibom, Silvialäkare, enheten för kognitiv medicin, specialistminnesmottagningen, Hälsostaden, Ängelholm.

 • 12.00

  Lunch

 • 12.50

  Personcentrerad vård vid demenssjukdom – var står vi i dag och hur går vi vidare?

  En personcentrerad vård och omsorg och ett personcentrerat förhållningssätt är enligt studier en förutsättning för mötet med personen med demenssjukdom. Personcentrerad vård och omsorg anses vara synonymt med en god vård och omsorg. För att ge god vård som uppfattas som god av personen med demenssjukdom måste personens perspektiv antas och då handlar det om att utgå från personens livsvärld och dennes uppfattning av livet i den specifika situationen.

  Vård och omsorgsgivare talar idag om att personcentrerad vård är grunden i den vård och omsorg som ges och det finns goda exempel på detta. Strävan måste dock vara att den djupaste innebörden av den personcentrerade vården och det personcentrerade förhållningsättet ska vara grunden för all vård och omsorg för personer med demenssjukdom i framtiden.

  Iréne Eriksson, lektor, gerontologi, avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan

 • 13.20

  Vikten av vårdmiljöns betydelse – men hur skapar vi förändring i verksamheten

  Evidensbasen för vårdmiljöns betydelse för patienters/boendens och personalens välbefinnande, funktion och aktiviteter är under stark frammarsch. Men för att evidens ska komma till nytta behöver den implementeras. Detta kräver dialog mellan förvaltare, arkitekter, chefer och vårdpersonal i tidiga skeden av ny/ombyggnationer för att vårdmiljön ska stödja ett personcentrerat arbetssätt.

  Helle Wijk, leg sjuksköterska, universitetslektor, viceprefekt, professor, Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

 • 13.50

  Demensvård som sparar resurser och höjer kvaliteten – är det möjligt?

  PER-modellen® ger Pedagogiska, Emotionella och Relationsbyggande verktyg som gör att personen med demenssjukdom upplever en större trygghet i tillvaron och kan bo kvar i hemmet längre, samtidigt som den anhörige får stöd och avlastning. Forskning visar att modellen ger en ökad känsla av sammanhang, det vill säga livskvalitet hos personer med demenssjukdom samt att den information och stöd som anhöriga ges hjälper dem att tryggare hantera den nya livssituationen och att personer med demenssjukdom

  Annika Kjällman Alm, universitetslektor, avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet

 • 14.20

  Fika

 • 14.45

  Hur kan vi använda den senaste forskningen inom språkteknologi för att hitta tidiga tecken på kognitiv svikt/demens?

  Tidigare forskning har visat att subtila språkstörningar kan finnas vid de tidigaste förstadier till demens. Kan språkteknologi användas för att upptäcka dessa tidiga språkrelaterade tecken och därmed bidra med nyanserad, komplementär och användbar kunskap? Inom ramen för projektet ”Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt” undersöks olika språkteknologiska metoder för att utvinna, kombinera, bearbeta, analysera och tolka talspråk och ögonrörelsemätningar hos personer i olika stadier av kognitiv nedsättning och friska kontrollpersoner. Därmed vill man bland annat snabbt kunna identifiera signifikanta språkliga och extra-lingvistiska signaler som kan användas som komplement till tidig diagnostik samt som prognostisk eller screeningsverktyg.

  Dimitrios Kokkinakis, docent, Språkbanken, institutionen för svenska språket och Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet

 • 15.15

  Är det dags att börja skörda frukten av kvalitetsregisterarbetet inom demenssjukvård?

  Maria Eriksdotter, professor, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Tema åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

 • 15.40

  En demensstrategi för Sverige – vad kommer det innebära för demensomsorgen?

  Regeringen har presenterat en nationell demensstrategi för Sverige. En modell för hur vård och omsorg kan organiseras ska tas fram och spridas av Socialstyrelsen. Syftet är bland annat att öka kvaliteten och göra vården mer jämlik. Några områden pekas ut som särskilt viktiga att förbättra och utveckla. Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg, personal, kunskap och kompetens, uppföljning och utvärdering av stöd till anhöriga. Välfärdsteknik och digitalisering är andra områden som pekas ut i strategin liksom civilsamhället. Vad kommer det innebära för demensomsorgen?

  Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet.

 • 16.10

  Vilka satsningar krävs för att skapa en jämlik demensvård av högsta kvalitet?

  Willhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef, Silviahemmet, Bengt Winblad, professor i geriatrik, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet samt chef Swedish Brainpower, Ella Bohlin (KD), Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms län landsting, Pär Rahmström, ordförande, Demensförbundet.

 • 16.45

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  6 september 2018
 • Målgrupp:
  Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, socialchefer inom kommuner, demenssjuksköterskor, geriatriker, verksamhetschefer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, fysio- och arbetsterapeuter, allmänläkare och läkare, sjuksköterskor, vårdare från psykiatrin samt patientorganisationer med fokus på demenssjukdomar.
 • Sista anmälningsdag:
  5 september 2018
 • Plats:
  Bonnier conference center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier