Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Multisjuka äldre 2016

Multisjuka äldre - så bra blir vård och omsorg utan stuprör

Multisjuka äldre är en tickande bomb i sjukvården. Vi lever allt längre och är friskare längre, men de sista åren i en människas liv kräver ofta stora resurser av både sjukvård och omsorg. Välkommen till ett seminarium som tar sig an sjukvårdens tuffaste utmaning och som pekar på lösningar och utmaningar.

Observera att vi har ändrat plats och lokal till Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i Stockholm. 

 • Hur skapar vi vårdkedjor för multisjuka äldre som verkligen fungerar?
 • Hur gör de som har lyckats? Hur har de övervunnit utmaningarna och vilka resultat har de kommit fram till?
 • Vilka politiska lösningar behövs på nationell, regional och lokal nivå?
 • Hur kan tekniken vara till verklig nytta för patienter och verksamhet?

Preliminärt program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen!

  Dagens moderator hälsar välkommen och introducerar dagens program.

 • 9.35

  Så bra blir vård och omsorg utan stuprör.  

  Projektet Hälsostaden i Ängelholm är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård samt sjukhusbunden specialistvård i Region Skåne. En del av verksamheten är Hälsostadens Mobila team som utför akuta punktinsatser och har ansvar för en särskild vårdform “Inskrivna”, där det mobila teamets läkare är patientansvarig läkare, Genom Mobila teamets akuta punktinsatser som utförts i patientens ordinarie boende har man kunnat förebygga antalet akutbesök med 94 procent och antalet sjukhusinläggningar med 73 procent. Med teamets inskrivna patienter ser siffrorna ännu bättre ut. En av teamets läkare berättar hur vardagen ser ut i dag i hennes arbete, och hur planerna ser ut för framtiden.

  Lina Hjärpe Skoglund, läkare mobilakuten vid Ängelholms sjukhus.

 • 10.10

  Så måste vi organisera om vården för multisjuka äldre

  Under två år har Göran Stiernstedt grunnat över vilka strukturella förändringar som svensk sjukvård behöver göra för att lösa problemen med bristande effektivitet, kontinuitet
  och koordination över organisationsgränserna, de beryktade stuprören. I sin
  utredning presenterar han flera radikala förslag till förändringar som särskilt berör de mest sjuka äldre, där han fokusera på sina viktigaste slutsatser kring vårdens organisation av denna patientgrupp. Den största effektiviseringspotentialen finns där komplexiteten är störst – det vill säga de patienter som kräver täta insatser och från många aktörer. Cirka  5 procent av befolkningen förbrukar mer än 50 procent av resurserna och största gruppen är multisjuka äldre med stora sjukvårds- och omsorgsbehov. Den stora utmaningen är hur det ska bli verkstad av de förslag som utredningen kom fram till.

  Göran Stiernstedt, utredare av en effektivare hälso- och sjukvård.

 • 10.40

  Kort paus med förfriskningar.

 • 11.00

  Bo kvar längre hemma - vad är möjligt med nya digitala lösningar?

  EU-projektet RemoAge ska göra det möjligt för personer med demenssjukdom och multisjuka äldre i glest befolkade områden i norra Europas periferi att bo kvar i sina hem. Det är ett av projekten som bedrivs vid avdelningen för innovation och e-hälsa vid Luleå tekniska högskola. Ett annat projekt är den samordnade individuella planen, SIP, för samordning av insatser mellan socialtjänst, vård och omsorg, som nu ska göras tillgänglig för patienter och anhöriga på nätet. Arbetet ska också se hur vård- och omsorgspersonalen ska få det stöd de behöver för att kunna samarbeta effektivt, för att kunna upprätta planerna.

  Per-Olof Egnell, verksamhetsledare, Luleå tekniska högskola, Institutionen för hälsovetenskap.

 • 11.30

  Diskussion: Framtidens vägar till bättre samverkan i vården av multisjuka äldre.

  Nicklas Sandström (M), landstingsråd i Västerbottens läns landsting, Eva Olofsson, (V) ordförande i Beredningen för primärvård och äldreomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, regionråd i Västra Götalandsregionen, Maj Rom, läkare och projektchef för Bättre liv för sjuka äldre, Sveriges Kommuner och Landsting, Peter Graf, vd för Tiohundra, Norrtälje sjukhus.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre – hur påverkas äldre med stora behov av vård och omsorg?

  Regeringen beslutade i juni 2015 om direktiven till en utredning som har i uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Susanne Rolfner Suvanto utsågs till särskild utredare. Syftet med planen är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida vården och omsorgen om äldre personer. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som syftar till högre kvalitet och ökad effektivitet. I uppdraget ingår även att ta fram förslag gällande förebyggande och rehabiliterande insatser, personal- och kompetensförsörjning, översyn av särskilda boendeformer och användning av välfärdsteknologi. Slutbetänkandet ska presenteras den 31 mars 2017.

  Helena Axestam, huvudsekreterare i utredningen för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

 • 13.30

  Erfarenheter från regeringskansliet som jag tog med mig ut i verkligheten.

  Eva Nilsson Bågenholm var tidigare regeringens nationella äldresamordnare, nu är hon sedan drygt ett år kvalitetsdirektör på Humana.
  Vilka är de viktigaste erfarenheterna som hon tagit med sig? Hur fungerar de ute i verkligheten? Vilka är de största utmaningarna och hur övervinner vi dessa?

  Eva Nilsson Bågenholm, tidigare nationell äldresamordnare, nu kvalitetsdirektör på Humana.

 • 14.00

  Äldrevårdcentralen i Knislinge - fördelar med geriatrisk kompetens i primärvården

  Med åldern ökar risken för att drabbas av flera hälsoproblem samtidigt. Hemsituationen förändras och individen blir ofta mer beroende av hjälpinsatser. Kontinuitet i vården är en nödvändighet för att behandlingsresultaten ska kunna följas upp och utvärderas. Äldrevårdsmottagningen i Knislinge startade för drygt två år sedan. Vad är erfarenheterna så här långt? Vad har fungerat bra och mindre bra, vad är patienterna upplevelse av vården, och hur har personalens arbete påverkats?

  Eva Berg Pettersson, ansvarig läkare för äldreverksamheten, Knislinge vårdcentral.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Nyckeln till nyskapande demensvård som fungerar

  Varje år insjuknar cirka 24 000 svenskar i någon form av demenssjukdom. Det är vanligt att patienterna drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom som aggressivitet och depressioner. Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus fick 2015 Dagens Medicins pris Guldskalpellen som Årets förnyare i sjukvården för sitt arbete med nationellt kvalitetsregister inom demensvård (BPSD-registret). Registret, en databas på nätet, är motorn i ett arbete för att höja kompetensen i äldreomsorgen om hur man kan hjälpa demenssjuka på individnivå. På köpet minskar behovet av läkemedel och personalen arbetsmiljö förbättras. Nyckeln är ett formulär med tydliga skalor över hur svåra de olika symtomen är hos patienten.

  Lennart Minthon,  läkare vid Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

 • 15.30

  Säker hemgång från sjukhusen och läkemedelshantering i fickformat.

  I dag finns ofta brister i informationsöverföringen när en patient rör sig i vårdkedjan mellan landsting och kommun. På Norrtälje sjukhus används appen Frisq för att skapa en säker hemgång för patienterna. Appen fungerar i hela vårdkedjan från primär- och slutenvård till omsorg, och säkerställer ett strukturerat, säkert och effektivt arbetssätt för personalen. Det möjliggör också att patienterna får med sig sina förskrivna läkemedel hem.

  Peter Graf, vd för Tiohundra, Norrtälje sjukhus.

 • 16.00

  Programmet avslutas.

Information

 • När:
  10 mars 2016
 • Sista anmälningsdag :
  9 mars 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 695 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 195 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 4 195 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier