Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Multisjuka Äldre 2018

Multisjuka äldre 2018 - hur löser vi utmaningen?

En av vår tids största sjukvårdsutmaningar är det ökande behovet av god vård och omsorg för äldre. Mer än 50 procent av befolkningen som är 77 år eller äldre har två eller fler kroniska sjukdomar. Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kommer kräva allt större insatser från många aktörer, vilket ställer höga krav på att alla de olika insatserna i hemmet och inom hälso- och sjukvården hålls samman.


Digitaliseringen kommer vara en viktig faktor för att kunna möta utmaningen med en åldrande befolkning och genom samverkan och samordnade insatser kan multisjuklighet förebyggas.  Men utveckling behöver uppföljning av bland annat egenkontroll och informationsöverföring.

Det står klart att hälso- och sjukvården behöver förändras och vården och omsorgen samordnas.  Men vad krävs för att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna ta hand om multisjuka äldre och därmed stå bättre rustade inför framtidens utmaningar?

 

Program

 • 08.45

  Frukost och registrering.

 • 9:15

  Välkommen.

 • 9:25

  Äldreomsorgsindustri 2.0 - vad krävs för att reformera vården av multisjuka äldre för att möta framtidens efterfrågan och behov?

  Vilka insikter och ny teknik kommer att revolutionera omsorgerna i framtiden? Hur måste vi styra annorlunda för att möta framtidens behov och efterfrågan på vård? När ska vi börja skilja på omsorg från sjukhusvård och planera vårdkedjan därefter?

  Anders Ekholm, vice VD, Institutet för framtidsstudier.

 • 10:00

  Att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv
  När samordningen brister bidrar det ofta till en försämrad upplevelse för patienter och brukare samt till en sämre vård och omsorg. Jämförelser med andra länder visar att samordningen i Sverige brister. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar en rapport där de undersökt elva lokala och nationella initiativ som genom en rad olika medel har försökt förbättra samordningen.

  Peter Nilsson, utredare, Myndigheten för vårdanalys.

 • 10:30

  Bensträckare. 

 • 10.45

  Riktad primärvård: Digital prediktion och proaktivt arbete med multisjuka äldre på vårdcentraler i Östergötland

  I forskningsprojektet ”Riktad primärvård för äldre” utvecklas ett instrument för att fånga in individer med risk för att behöva oplanerad slutenvård genom sökning i vårddatalagret. 1600 individer ingår i studien där ett proaktivt arbetssätt på 9 vårdcentraler jämförs med sedvanlig vård på kontrollvårdcentraler. I det nya arbetssättet ingår uppstart av äldremottagningar där riskindivider erbjuds genomgång av sin hälsosituation med ett strukturerat formulär, teamronder samt åtgärder och uppföljning utifrån sina individuella behov och önskemål.

  En rad parallella och tvärvetenskapliga projekt är kopplade till huvudstudien som finansieras av Region Östergötland i samarbete med Linköpings Universitet.

  Magnus Nord, allmänläkare och doktorand, Linköping,

  Gun Lindgren, vårdcentralschef och processledare, Linköping

 • 11:15

  Samverkanslagen – så funkar den

  Den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vad innebär lagen i praktiken för sjukhusen, kommunen och socialtjänsten? Och hur har det gått hittills?

  Maj Rom, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting

 • 11:50

  Palliativ vårdfilosofi - en framtida strategi för bättre akut omhändertagande av den multisjuka patienten
  Avdelning 76 på Danderyds sjukhus är inriktad mot allmän internmedicin och vårdar främst äldre och multisjuka patienter med behov av akutsjukhusets resurser. När avdelningen blev demenscertifierad via Silviahemmet för att med utgångspunkt från demensvården bli bättre inom akutsjukvården att ta hand om akut förvirrade patienter, kom de även i kontakt med den palliativa vårdfilosofin. Det palliativa förhållningssättet kännetecknas av en helhetssyn på människan och strävar efter att hon ska få leva med största möjliga välbefinnande, vilket har visat sig vara en framkomlig strategi i det akuta omhändertagandet av den multisjuka patienten med korta vårdtider och låg återinläggningsfrekvens.

  Johan Ejerhed, medicinskt avdelningsansvarig läkare på Danderyds sjukhus.

 • 12:20

  Lunch

 • 13:10

  Äldrestandarden – ett verktyg för kvalitetsarbete i äldreomsorgen
  Äldrestandarden togs fram bland annat på grund av bristen på strukturerad uppföljning av kvalitetsarbete i äldreomsorgen och varierande kvalitet på tjänster och boende för de mest sjuka. Standarden utgår från den äldres behov och beskriver, med ett personcentrerat förhållningssätt, hur kvaliteten kan förbättras i äldreomsorgen och kan användas som ett kvalitetsverktyg av verksamheter inom äldreomsorg. Standarden ställer även tydliga krav på allt från hur vårdleverantörerna ska vara organiserade och strukturerade till hur boendemiljön ska vara beskaffad och vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas. Sigtuna och Haninge kommun är några av de första kommunerna som tillämpar standarden – vad har det gett för resultat?

  Stefan Lundberg, ordförande i Swedish Standards Insitutes, SIS, kommitté Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst, samt fd förbundsombudsman på Vårdförbundet.

  Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef på Sigtuna kommun

 • 13.50-14.10

  Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande har förbättringsområden

  Det finns många goda exempel på samverkan för multisjuka äldre. Men utveckling behövs av bland annat egenkontroll, uppföljning och informationsöverföring. Ivo genomförde under 2017 en nationell tillsyn inom hälso- och sjukvården. Fokus har legat på den samverkan som behövs inom hälso- och sjukvården för att en multisjuk äldre, som bor i ordinärt boende, ska få god och säker vård av hög kvalitet.

   Michael Dahlberg Grundberg , inspektör, Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

 • 14.10-14.50

   

  Paneldiskussion: Hur skapar vi en trygg och säker vårdkedja?

  Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet,
  Ann Johansson, vice förbundsordförande, Vårdförbundet,
  Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas riksförbund, 
  Anna Werkelin Ahlin, samhällspolitisk chef, PRO, 
  Maria Nyman Stjärnskog (S), regionråd och ordförande för sjukhusen i området Kryh,
  Ulf Prahl, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg.

 • 14:50

  Fika

 • 15.15

  Vad krävs för att skräddarsy välfärdstekniken för multisjuka äldre?

  Teknisk innovation framställs ofta som något som teknologiproducenter gör. Utifrån den synvinkeln handlar skräddaranpassning av välfärdsteknik främst om design och kommunernas kompetens att välja rätt teknisk lösning. Ett annat sätt att se på saken är att förstå teknologisk innovation som en process som fortsätter långt efter själva implementeringen genom att vårdpersonal som arbetar med multisjuka äldre anpassar sina rutiner samtidigt som tekniken anpassas till arbetets villkor genom olika former av användning och icke- användning.

  Utifrån detta perspektiv handlar en skräddaranpassning av välfärdsteknik lika mycket om själva tekniken, som det handlar om personalens arbetsvillkor och brukares utrymme för medbestämmande i praktiken. Men hur formar personalens arbetsvillkor egentligen välfärdstekniken, och hur påverkar detta äldre multisjuka brukare och deras anhöriga?

  Jenny Bergschöld, fil dr, forskare, Norwegian University of Science and Technology.

 • 15.55

  Ny teknik ska hjälpa och förbättra vården för multisjuka äldre

  Region Jämtland Härjedalen är ett glest befolkat län med långa avstånd och en demografisk profil med en hög andel äldre. En av utmaningarna för regionen är därför att bedriva en kostnadseffektiv vård med hög kvalitet som kan bedrivas distansoberoende och riktar sig mot en åldrande befolkning. Detta är även en förutsättning för att sjukvårdens resurser ska räcka till för framtidens vårdbehov. Distansoberoende vård med digitalisering i fokus för vården närmare patienterna och är helt i linje med den pågående utredningen kring god och nära vård (SOU 2018:39). En transformation av hälso- och sjukvård ställer dessutom höga krav på tekniska lösningar och nya arbetssätt. Tillsammans med näringsliv, akademi och kommuner drivs ett antal projekt som utvecklar ny och befintlig teknik som med informations- och kommunikationsteknik (IKT), distansoberoende vård, hemmonitorering mm, skapar nya vård- och omsorgslösningar som kan användas så nära patientens hem som möjligt.

  Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, adj. Professor, Region Jämtland Härjedalen,
  Mikael Lilja, allmänläkare, med dr., Region Jämtland Härjedalen.

 • 16:30

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  25 oktober 2018
 • Sista anmälningsdag:
  24 oktober 2018
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Detta pris gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier