Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Primärvårdens dag 2018

Mot en tillgängligare primärvård

Tillgängligheten är en av sjukvårdens stora valfrågor – och en stor börda faller på primärvården. Därför står tillgängligheten i fokus under Primärvårdens dag 2018!

Vilka får tillträde till primärvården? Och hur?


Under Primärvårdens dag 2018 vänder vi och vrider vi på tillgänglighetsfrågan.

- Vad menar vi egentligen med tillgänglighet?

- Vilka goda exempel finns? Vilka utmaningar kvarstår?

- Vilken politik bäddar för bästa möjliga tillgänglighet framöver?

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkomna!

  Dagens Medicins moderator Christina Kennedy hälsar välkomna.

 • 9.35

  Regeringens syn på vårdens nya struktur.

  Vården står inför stora förändringar. Förra året gav regeringen Anna Nergårdh i uppdrag att ta Göran Stiernstedts utredning vidare och leda arbetet med att ställa om vården till mer primärvårdsfokus. Vilka planer och förhoppningar har regeringen framåt?

  Agneta Karlsson (S), statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll.

 • 9.55

  Den nya primärvården – navet i framtidens vård.

  Ett knappt år har gått sedan Anna Nergårdh fick i uppdrag att se till att förslagen i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård omsätts i praktiken. I sitt första delbetänkande föreslog hon en framtida målbild och färdplan för omställningen av svensk hälso- och sjukvård. Just nu arbetar hon med förslag på ett nationellt uppdrag för primärvården, som innefattar psykisk ohälsa, bättre kontinuitet och digitala lösningar. Hur ser hennes idéer ut – och hur ska de kunna genomföras i hela hälso- och sjukvårdssystemet?

  Anna Nergårdh, särskild utredare för samordnad utveckling för god och nära vård.

 • 10.30

  PAUS

 • 10.50

  Tillgänglig vård – vad menas?

  Tillgänglighet är ursprungligen en term för att beskriva invånarnas möjlighet att få ett fysiskt möte eller telefonmöte med läkare, sjuksköterska eller psykolog. Men det kan också handla om informationstillgänglighet som journal på nätet, eller en snabb konsultation på minuten som exempelvis Kry, Min Doktor eller Minutkliniken levererar. Vad menar vi egentligen när vi pratar om att göra vården tillgänglig? Christer Rosenberg, utvecklingschef på Närhälsan, har bland annat vänt dysfunktionella vårdcentraler till funktionella och initierat arbeten på mottagningarna för att öka tillgängligheten.

  Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicin, utvecklingschef Närhälsan, Västra Götalandsregionen.

   

 • 11.20

  Implementing the primary care home

   Storbritanniens Primary Care Home-modell etablerades år 2016 och syftade till att knyta samman primärvård, sjukhusvård, psykiatri, socialtjänst och frivilligorganisationer för att leverera en sammanhållen vård. En utvärdering visar att möjligheterna att skräddarsy vården för exempelvis sköra patienter ökade. Vilka övriga lärdomar finns att dra kring införandet? Presentationen hålls på engelska.

   

  Nav Chana, ordförande, and John Pope, vd, National Association of Primary Care, Storbritannien.

 • 12.00

  LUNCH

 • 13.00

  Vilken politik ger mest tillgänglig vård?

  Tillgängligheten blir en av valet 2018:s hetaste frågor vad gäller sjukvården, spås det. Vad vill partierna? Vi diskuterar även högaktuella frågor som bemanning och kompetensförsörjning, flytten av sjukhusvård till primärvård, med mera.

  Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande socialutskottet, Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot, Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot, Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot, Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, Anders Åkesson (MP), regionråd, Anders Henriksson (S), vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson (SD).

 • 13.40

  Tillgänglig vård – oavsett funktionsvariation

  Rullstolsramper och självöppnande dörrar är vården ganska bra på – men hur ligger det till när det kommer till tillgängligheten för personer med andra typer av funktionsnedsättningar? För personer med nedsatt initiativförmåga kan det vara svårt att passa en telefontid mellan 8 och 9, för andra kan det vara svårt att hantera knappval i telefonen. Och att fysiskt ta sig till vårdcentralen kan också vara en utmaning om man har kognitiva problem eller smärta. Hur gör man vården tillgänglig för dessa patientgrupper? Och vad behöver man tänka på när man digitaliserar vården för att inte missa en stor grupp från början?

  Sofia Karlsson, utredare, Funktionsrätt Sverige.

 • 14.10

  PAUS

 • Så görs vården tillgängligare - exempel från verkligheten. Spår 1.

 • 14.40-15.10

  Lägg ut! Lägg ut! Rapport från vårdcentralen som släppte webbtidbokningen fri.

  I juni 2016 släppte vårdcentralen Gripen 70 procent av besökstiderna till läkare fria för bokning online. Målsättningen var att ge medborgarna mandat att välja och boka själv för att frigöra tid för personalen – som istället ska kunna ägna sig åt att möta patienter fysiskt. Men förändringen har mött motstånd från flera anställda, där vissa vittnar om försämrad tillgänglighet för de grupper som behöver det mest. Vilka lärdomar har dragits?

  Jürgen Staub-Lambrecht, verksamhetschef Vårdcentralen Gripen, Karlstad, Mathias Karlsson, chef område öppenvård, Landstinget i Värmland, Lars Block, allmänläkare, Vårdcentralen Gripen.

 • 15.15-15.45

  Väntetider i primärvården - att göra rätt så att det blir fel eller göra fel så att det blir rätt

  Enligt sjukvårdslag och avtal ska man kunna få beställa en tid för icke-akuta besök i primärvården inom en vecka – något som primärvården ofta misslyckas med att leva upp till. Öregrunds vårdcentral Praktikertjänst lyckades minska väntetiderna för icke akuta fall från mellan fyra och åtta veckor till att kunna ta emot nästan alla patienter inom en vecka. Hur? Genom att slopa möjligheten att boka tid längre fram i tiden än samma dag. Vårdkvaliteten för multisjuka äldre är oförändrad, och 75 procent av patienterna och samtliga medarbetare tycker att det nya systemet är bättre. Arbetsbördan har ökat något – men de förbättrade möjligheterna att ge patienterna besökstider anses väga upp, enligt utvärderingen.

  Lars Agréus, läkare Öregrunds vårdcentral och professor, Karolinska institutet, Maria Eriksson, mottagningssjuksköterska, Öregrunds vårdcentral.

 • 15.45

  Spår 1 avslutas.

 • Så görs vården tillgängligare - exempel från verkligheten. Spår 2.

 • 14.40-15.10

  Att öppna dörren till primärvården för flyktingar

  Fler hundra tusen människor på flykt har sökt skydd i Sverige de senaste åren – många av dem traumatiserade av flykten eller tiden dessförinnan. På många håll saknar primärvården förmåga att identifiera traumatisering och tortyrskador. Hur kan primärvården stärkas för att vara extra uppmärksam på somatiska besvär hos utsatta grupper?

  Frida Johansson Metso, psykolog, projektledare Flykt, exil och trauma, Transkulturellt centrum Stockholms läns landsting

 • 15.15-15.45

  Projekten som flyttat patienterna från slutenvård till primärvård.

  Vården i Sverige är för sjukhustung och mer resurser måste flyttas till primärvården – en numera etablerad sanning i sjukvårdssverige. Men hur går man tillväga? Tillsammansarbetet i Region Jönköpings län har med avstamp i Göran Stiernstedts utredning sjösatt en rad piloter för att flytta ut patienterna från sjukhusen och göra tillgången till vård bättre: självhjälpskaféer för kroniker, digitala hälsokurvor, hälsoguider i utsatta områden, med mera. 

  Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län.

 • 15.45

  Spår 2 avslutas.

 • Gemensamt program.

 • 15.50

  Att digitalisera för en mer säker vård

  Många av de brister i vården som leder till missad, felaktig eller fördröjd vård kan minskas eller helt elimineras i digitala vårdmöten menar Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor. På Primärvårdens dag pratar han om hur tekniken kan tas till hjälp för att förstärka den medicinska säkerheten i vårdprocessen. Henrik berättar bland annat om hur automatiserad och standardiserad anamnesupptagning kan säkerställa att relevant information samlas in och presenteras på sådant sätt att läkaren snabbt får syn på eventuella varningsflaggor.

  Henrik Kangro, medicinskt ansvarig, Min Doktor.

   

 • 16.20

  Nya betalningsansvarslagen – så påverkar den primärvården

  Primärvården ska ta över dirigentpinnen från sjukhusen – det är ett av målen med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft vid årsskiftet. Detta innebär att de ska ta ansvar för patientens vårdplanering, och ska stå för kontinuitet och fast vårdkontakt. Hur ska vårdcentralerna klara uppdraget? Vad krävs för att förändringen ska medföra en mer tillgänglig vård?

  Emma Spak, samordnare för nära vård, Maj Rom, projektledare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 16.35

  Paneldiskussion: Primärvården mot framtiden.

  Landstingen inklusive primärvården ska bli oberoende av inhyrd personal inom ett år. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård lägger ett större uppdrag på primärvården. I mars 2019 ska Anna Nergårdh lägga fram slutrapporten om hur sjukvårdens omställning med fokus på primärvården ska gå till. Hur ska omställningen gå till? Vad bör prioriteras?

  Mathias Karlsson, chef för öppenvården, landstinget i Värmland, Birgitta Landin, tf chef division primärvård, Skånevård Kryh, Hanna Åsberg, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, Ina El-Sherif, ordförande Distriktssköterskeföreningen.

   

 • 17.00

  Primärvårdens dag 2018 avslutas.

Information

 • När:
  7 februari 2018
 • Målgrupp:
  Primärvårdens dag är mötesplatsen för alla engagerade i primärvårdens utveckling - politiker, primärvårdschefer, verksamhetschefer, allmänläkare, distriktssköterskor och andra yrkesgrupper på hälso- och vårdcentraler, patientorganisationer, företag med flera.
 • Sista anmälningsdag:
  5 februari 2018
 • Plats:
  Nalen Konferens
 • Adress:
  Regeringsgatan 74, Stockholm
 • Pris:
  Prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms Icke-prenumeranter: 3 595 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Övriga: 4 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Utställare

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier