Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Temadag 8 december

Kan vi täta sprickorna i den kommunala sjukvården?

Välkommen till en temadag om de viktigaste framtidsfrågorna för den kommunala sjukvården.

Krav på ökad samverkan mellan kommun och landsting, oklara samordningsdirektiv, en växande äldre befolkning och allt fler svårt sjuka patienter i hemsjukvården, är några av de utmaningar just nu pressar den kommunala sjukvården.

 • Är det dags för nya angreppssätt för en samordnad vård och omsorg?
 • Används kompetensen hos medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering på rätt sätt?
 • Vad kommer de nya utredningarna och initiativen på nationell och regional nivå att ha för betydelse för det kommande arbetet?

Program

 • 09.00

  Registrering med frukost.

 • 09.30

  Välkommen!

  Dagens Medicins moderator inleder programmet.

 • 09.35

  Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen – en lägesrapport.

  Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen som beräknas vara klar under våren 2017. Syftet är att genom långsiktiga insatser och inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Åtgärderna ska bland annat syfta till förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, skapa högre kvalitet och ökad effektivitet inom äldreomsorgen samt jämlik och jämställd äldreomsorg. Hur långt har man kommit i arbetet och vad kan det leda till i praktiken för äldreomsorgen?

  Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare.

 • 10.05

  Dags för nya angreppssätt för en samordnad vård och omsorg?

  En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten är att samordna insatserna för patienter och brukare. Närmare en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg. Vårdanalys har påbörjat en arbete för att analysera vilka utmaningar som finns för att skapa en ökad samordnad vård och omsorg. I det fortsatta arbetet ska myndigheten genomföra en fördjupad analys och utvärdering av pågående nationella, regionala och lokala satsningar och initiativ som syftar till ökad samordning.

  Peter Nilsson, utredare, Vårdanalys.

 • 10.45

  Fika.

 • 11.00

  Samverkansavtal mellan landsting och kommun – är det lösningen på organisationen för de mest sjuka ?

  Den 1 september infördes ett nytt avtal om hemsjukvården mellan Region Skåne och de 33 skånska kommunerna med syfte att skapa en kontinuitet och minska övergångarna i vården för de mest sjuka. Avtalet fokuserar på fyra delar som kommunerna och regionen ska samverka kring, bland annat teambaserad vård där kommunala sjuksköterskor samarbetar tätare med regionanställda läkare kring vården av de mest sjuka och smidigare övergångar mellan olika vårdinstanser för patienter som stundtals har en sviktande hälsa och tidvis måste lämna sin ordinarie vård. Hur kommer denna strukturomvandling ske i praktiken? När kan man förvänta sig de första resultaten?

  Lars Stavenow, överläkare, koncernledningen Region Skåne, Pia Nilsson, utvecklingsstrateg för hälso- och sjukvård, Kommunförbundet Skåne.

 • 11.30

  Är Skaraborgsmodellen svaret på hur den samverkade vården ska se ut?

  Närvård Västra Skaraborg har belönats som årets förnyare i sjukvården för sitt pionjärarbete med att överbrygga organisatoriska gränser mellan kommun och landsting i vården av multisjuka äldre patienter med stora vårdbehov. Genom att bland annat upprätta särskilda mobila specialistteam och hemsjukvårdsläkare som ger vård i patienternas hem har man kunnat skapa bättre resursutnyttjande, ökad trygghet för individen och lägre kostnader på alla nivåer. I vård- och omsorgsarbetet utgår man från individens behov och situation, därefter lägger man till de kompetenser som behövs och formar en organisation som stöd. För sitt arbete belönades Närsjukvård Västra Skaraborg med Guldskalpellen 2016 som årets förnyare i sjukvården.

  Representanter från Närvård Västra Skaraborg.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Paneldiskussion: Vad krävs för att skapa en sömlös sjukvård?

  Ulla Olsson, ordförande, riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, Peter Nilsson, utredare, Vårdanalys, Maj Rom, projektledare för äldrefrågor och vårdsamverkan, Sveriges Kommuner och Landsting, Eva Almevall, distriktssköterska, Luleå kommun, Marianne Lidbrink, utredare, avdelningen för statistik och jämförelse, Socialstyrelsen, med flera.

 • 13.40

  Hur ska en handbok i kommunal hälso- och sjukvård utformas och med vilket innehåll?

  Socialstyrelsen har tidigare gett ut "riktlinjer" för medcicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering i kommunerna. Nu ser myndigheten över riktlinjerna och i dialog med riksföreningen för MAS/MAR inleds ett arbete med att ta fram en handbok för den kommunala hälso- och sjukvården.

  Bitte Fritzson, enhetschef, avdelningen för regler och behörighet, Socialstyrelsen.

 • 14.10

  Underlag för nationell demensstrategi - en lägesrapport.

  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genom en nationell samordningsfunktion genomföra en utredning med underlag för, en bred nationell strategi om demenssjukdomar samt en plan för prioriterade insatser inom området. Utredningen kommer att omfatta hela kedjan från det förebyggande arbetet till vård och omsorg i livets slutskede. Uppdraget kommer att redovisas för regeringen 1 juli 2017. Här ges en lägesrapport från arbetet, och de utmaningar som utredningen ser framför sig.

  Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Christer Neleryd, sakkunnig, socialtjänst, avdelningen för kunskapsstyrnin, Socialstyrelsen.

 • 14.40

  Fika.

 • 15.00

  Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre - en modell för att öka trivseln i vardagen?

  Kan en personcentrerad- och trivselbefrämjande vårdmodell i särskilda boenden bidra till ökad trivsel och tillfredställelse för boende, närstående och vårdpersonal? I en pågående forskningsstudie används en vårdmodell där personalen i särskilda boenden under ett år deltar i utbildning, träning och reflektionsseminarier för att kunna utveckla en villighet att göra något extra för de boende och deras anhöriga, berika den fysiska miljön i gemensamma utrymmen, systematiskt bedöma och tillgodose de boendes högt prioriterade psykosociala behov. Projekt genomförs i tre länder, Sverige, Norge och Australien.

  Karin Sjögren, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

 • 15.25

  Hur kan vi göra hemtjänsten mer personcentrerad och hälsofrämjande?

  Personer med hemtjänst beskrivs uppleva hög grad av isolering, ensamhet och liten möjlighet att påverka sin dagliga omsorg. Under 2016-2017 genomförs ett forskningsprojekt som undersöker om en personcentrerad och hälsofrämjande hemtjänstmodell bidrar till ökad livskvalitet och välbefinnande för personer med omsorg. Personalen inom hemtjänsten får utbildning, träning och handledning i syfte att bland annat genomföra ett personcentrerat och hälsoorienterande samtal med personer över 65 år och dennes närstående. Samtalet syftar till att förändra omsorgen utifrån personens önskningar inom ramen för befintliga resurser.

  Karin Bölenius, postdoktor, instutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

 • 15.50

  Framtidens hälsa - om digitaliseringens transformativa kraft

   Sjukvårdsproduktion brukar framhållas som den mest komplexa verksamhet som mänskligheten företagit sig. Av goda skäl. Inom sjukvården möts biologi, högteknologi, psykologi och organisation och finansieringssystem, för att bara nämna några aspekter. Detta är svårt på riktigt, och digital teknik har hittills varit bäst på att effektivisera relativt enkla repetitiva uppgifter. Tills nu. Med de nya djupa neurala nätverken och andra tekniker för självlärande adaptiva system, tillsammans med befolkningens digitala mognad och internet access, finns nu möjligheterna att förändra och förbättra hur vi optimerar hälsan i grunden. Men vad ska vi börja digitalisera och vad ska vi vänta med för att maximera lycka och välbefinnande? Vad gör egentligen personalen på det nya digitala äldreboendet?

  Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsforskning

  Jenny Wahlgren, biträdande verksamhetschef, Bräcke Diakoni
 • 16.20

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  8 december 2016
 • Sista anmälningsdag :
  6 december 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 495 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier