torsdag26 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Landstingen som kräver livsstilsfrågor

Publicerad: 7 mars 2012, 08:44

Här är hela listan på kraven och ersättningarna för frågor om levnadsvanor, landsting för landsting.


Dagens Medicin har frågat alla landsting om vilka krav som ställs på  primärvården om att ställa frågor till patienterna om levnadsvanor. Vi  har också undersökt om det finns ekonomiska styrmedel kopplade till  arbetet med levnadsvanor. Här är sammanfattningar av landstingens svar:

Blekinge

Vårdenheterna ska i alla planerade vårdbesök med patienter mellan 13 och 75 år på ett systematiskt sätt tar upp frågor som rör samband mellan hälsa och levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost). Vid behov skall interventioner genomföras och följas upp.

Landstinget följer upp hur många patienter per 1 000 listade som vårdgivarna har samtalat med om levnadsvanor, men ger ingen prestationsbaserad ersättning.

Dalarna

Primärvården ska göra en bedömning av motivationen att ändra levnadsvanor för patienter med metabolt syndrom och för rökare, och ordinera fysisk aktivitet till patienter med hypertoni. Motivationen bedöms enligt VAS-skala och dokumenteras.

Krav finns att redovisa antal motivationsbedömningar vid metabolt syndrom. Ersättning ges för motivationsbedömning för att ändra tobaksvanor och för FaR vid hypertoni.

Gotland

Alla över 13 år ska tillfrågas om tobak 1 gång/år på vårdcentralerna. På BVC tillfrågas föräldrar om tobaks- och alkoholvanor och erbjuds korta samtal och stöd av tobaksavvänjare. Planerar resursförstärkning för att tredubbla stödet för tobaksavvänjning, genomföra fler samtal om levnadsvanor och tiodubbla förskrivningen av FaR. Livsstilscoacher ska införas på alla vårdcentraler.

Har i dag inga ekonomiska incitement, planerar ersättning för förskrivning och uppföljning av FaR, samt för tobaksavvänjning och tobaksfrihet efter sex månader.

Gävleborg

Alla över 12 år ska frågas minst 1 gång per år om tobak. Alla över 15 ska tillfrågas om alkohol vid riskbruksrelaterade symtom, som depression, magbesvär, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, värk, övervikt, trauma. Att frågorna tagits upp dokumenteras i journal. Patienter med otillräcklig fysisk aktivitet ska erbjudas rådgivande samtal och FaR, inget krav finns att fråga alla om fysisk aktivitet.

Ersättning ges för rådgivande samtal om tobak, 500 kronor, en gång per individ och år. Även ersättning om 500 kronor per uppföljt FaR.

Halland

Vårdcentralerna ska arbeta hälsofrämjande och följa de nya riktlinjerna. Krav att fråga alla patienter eftersom målet för 2012 är att alla som upplever behov av stöd att ändra sina levnadsvanor ska få det.

Målen följs upp, men i år finns inga ekonomiska avdrag kopplade till om de inte följs. Inom Vårdval Halland ges avdrag om mål inte uppfylls i stället för bonus om de nås. Varje år nya beslut vilka mål som kan ge avdrag.

Jämtland

Klinisk bedömning ska göras av vilka som ska tillfrågas om alkohol, tobak och fysisk aktivitet. Insatser ska registreras i särskilt system med fokus på reslutat. Ersättning betalas ut till vårdcentraler som utför utvecklingsuppdrag för att utveckla metoder för effektivare levnadsvanearbete.

Jönköping

40-, 50- och 60-åringar ska erbjudas hälsosamtal.

Inför nu levnadsvaneformulär att använda vid besök, kallelse eller på annat sätt. Formuläret utgår från de nationella riktlinjerna. Har ersättning kopplad till dokumentation av levnadsvanor hos minst 30 procent av dem som besöker vårdenheten (5 kr/levnadsvana). Dessutom 600 kr per genomförd och dokumenterat hälsosamtal.

Kalmar

Inget krav, men önskemål att fråga så många som möjligt.

Full kvalitetsersättning ges om det finns sökbar journalanteckning om tobaksbruk för 75 procent av  listade patienter. Om uppgiften om tobak registrerats för hälften av patienterna får hälsocentralen halv ersättning.

Landstinget ger även ersättning om ett visst antal FaR förskrivs per 1000 invånare.

Sedan tidigare har landstinget satsat på livsstilsmottagningar, en sjuksköterska på varje hälsocentral har utbildats till hälsocoach. Landstinget har även speciella alkoholveckor där frågor ställs till fler.

Kronoberg

Allmänt uppdrag att arbeta systematiskt med samtal om hälsa och dokumentation av levnadsvanor. För nydebuterade blodtryckspatienter är målet att fråga alla om fysisk aktivitet, alkohol och rökvanor. Ersättning ges i förhållande till antal journalförda FaR, och för nydebuterade blodtryckspatienter som tillfrågats.

Norrbotten

Frågor sker när det är lämpligt, rådgivning när behov konstaterat.

Vårdcentraler kan få en strukturersättning för att ta fram en handlingsplan för hur man ska arbeta med de fyra områdena. En godkänd handlingsplan ger 15 kr per listad patient, dock minst 100 000 kronor.

Dessutom finns rörlig ersättning, 750 kr per kvalificerad rådgivning om tobak och 750 kr för rådgivande samtal om fysisk aktivitet plus FaR, stegräknare eller motsvarande.

Skåne

Inget krav att fråga alla patienter, men alla enheter i primärvården ska ha en tydlig struktur i sina rutiner för att hantera dessa frågor och använda sig av evidensbaserade arbetsmetoder i enlighet med de nationella riktlinjerna.

Målrelaterad ersättning ges till vårdgivare som redovisar ett systematiskt arbete med levnadsvanor utifrån antal samtal om hälsa som genomförts, antal patienter som har fått stöd för tobaksavvänjning och hur många av dessa som var tobaksfria ett år efter stoppdatum. Ersättning ges även för att använda mätverktyget “audit” för att upptäcka riskbruk av alkohol och för att förskriva FaR, liksom för antal patienter som fått sin längd och vikt mätt i samband med provtagning.

Stockholm

Ställer krav att vårdcentralerna ska prata om levnadsvanor eller låta patienterna svara på levnadsvaneenkät. Följer upp hur i hur stor utsträckning patienter med ohälsosamma levnadsvanor har identifierats och erbjudits åtgärd. Planerar att alla invånare ska fylla i ett självskattningsdokument via internet.

Levnadsvanor ingår i ett system för bonus eller vite, som en av sex frågor av hälsofrämjande karaktär. För att få bonus ska fem av de hälsofrämjande målen vara uppnådda. Om målnivån endast uppnåtts för tre av de sex frågorna utgår vite. På levnadsvanefrågan ska 80 procent av de patienter där ohälsosamma levnadsvanor har identifierats ha erbjudits åtgärd.

Sörmland

Alla ska tillfrågas om de vill svara på “frågor om din hälsa”. Prestationsbaserad ersättning utgår för “frågor om din hälsa” och genomförda åtgärder som till exempel rökavvänjning, FaR, åtgärd för viktminskning. Ersättning utgår även då åtgärderna ger positiva resultat.

Uppsala

Ett livsstilsformulär ska besvaras en gång om året och matas in i journalen. Målrelaterad ersättning betalas ut – men dras tillbaka om man inte uppnår målen: att journalföra och redovisa andel patienter som tillfrågats om respektive levnadsvana och antal FaR, fysisk aktivitet på recept.

Värmland

Inget krav att fråga alla, men har målrelaterad ersättning kopplad till andel patienter över 13 år som tillfrågats om tobak vid besök. Detta ska ske en gång om året. Publicerar topplista där det framgår vem som frågar mest. Registreras i journalen.

Planerar levnadsvaneenkät och diskuterar koppling till målrelaterad ersättning. 2012 omfattas bara patienter som deltar i tobaksavvänjningsgrupper.

Västerbotten

Ska genomföra hälsoundersökningar för alla 40-, 50- och 60-åringar. 2012 införs patientenkät som kan användas. Målet är 50 procent av alla över 13 ska tillfrågas om tobak och alkohol. Ingen ersättning kopplad till detta. Ersättning ges om 70 procent av tobaksanvändare erbjuds avvänjning, liksom för FaR och hälsoundersökning.

Västernorrland

Alla över 13 år ska tillfrågas minst en gång årligen, svaren ska journalföras i en speciell levnadsvaneanteckning om tobak, alkohol, övervikt, fysisk aktivitet. Landstinget ger prestationsbaserad ersättning, en viss summa per frågeområde en gång per person och år upp till 40 procent av antal listade patienter. Landstinget ger även ersättning för genomförda åtgärder om resultat uppnås.

Västmanland

Vårdcentralerna ska ha en handlingsplan för det förebyggande arbetet, som möter kraven i Socialstyrelsens riktlinjer. Ekonomisk premie betalas ut om 5 procent av de listade mellan 20 och 75 år svarar på “Fem frågor om din hälsa”. Vårdcentralen kan som alternative få premien genom att redovisa ett förebyggande projekt med uppnådda resultat.

Västra Götaland

Inget krav att ställa frågor till alla. Vårdenheterna ska systematiskt arbeta hälsofrämjande och förebyggande, den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom.

Ersättning utgår i förhållande till antal FaR som förskrivs och hur många motiverande samtal som genomförs per 1000 listade patienter. Ersättning ges även för samtal om alkoholvanor med patienter från 19 års ålder.

Örebro

Grundinställningen är att alla ska tillfrågas och uppgifterna dokumenteras i journal. Inom BVC och MVC tillfrågas alla om rökning, alkohol och kost. Landstinget följer upp till exempel hur många KOL- och strokepatienter som tillfrågats om alkohol och tobak, liksom antal FaR som förskrivits. FaR ger målrelaterad ersättning.

Östergötland

Inga specifika krav att ställa frågor eller registrera, men primärvården ska aktivt arbeta med levnadsvanor. Ersättning med 2 000 kr för varje patient som är följsam till FaR vid uppföljning efter tre månader. För patienter som påbörjar tobaksavvänjning 4000 kr, ytterligare 6000 om de är tobaksfria efter 12 månader.

Relaterat material

Överdrivet frågande får läkare att tappa glöden

Värdet av enkäter delar läkarkåren

Oklart om fokus på livsstil lönar sig

LISA JACOBSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev